Komunikat

Data: 09-06-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Komunikat

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W okresie od 18 kwietnia 2013 r. do 21 kwietnia 2013 r.

W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ POWIAT PILSKI

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Szczegółowe informacje...