Strategia rozwoju

Informacja o konsultacjach społecznych
 
Zarząd Powiatu w Pile uchwałą Nr 776.2022  z dnia 2 sierpnia 2022 roku postanowił poddać konsultacjom społecznym projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”.
 
Data rozpoczęcia konsultacji:  10 sierpnia 2022 r.
Data zakończenia konsultacji:  18 sierpnia 2022 r.
 
Cel konsultowanego projektu:
Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego jest najważniejszym dokumentem określającym wizję  i cele polityki powiatu w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Jest dokumentem komplementarnym do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz strategii lokalnych gmin z terenu powiatu, stanowi uzupełnienie i rozwinięcie założeń rozwoju, które realizowane są przez instytucje powiatowe.
Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku ukierunkowana jest na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych. Opracowana została z myślą o integrowaniu i wspieraniu działań rozwojowych przez struktury organizacyjne Powiatu.
Strategia bazuje na szczegółowej diagnozie społeczno-gospodarczej i uwzględnia uwarunkowania przestrzenne rozwoju powiatu. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu pilskiego.
 
Sposób zgłaszania uwag:
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Powiatu Pilskiego poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://powiatpilski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne projektu dokumentu „ Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z formularzem konsultacyjnym online umożliwiającym wyrażenie opinii.
 
Podstawa prawna:
- Uchwała Zarządu Nr 776.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”;  Załącznik nr 2 Formularz konsultacyjny zgłaszania opinii/propozycji zmian dot. Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego)
 
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter