Strategia rozwoju

UCHWAŁA NR LXXV.531.2024
RADY POWIATU W PILE
 
z dnia 25 stycznia 2024 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 9 ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r., poz. 1259 z późn. zm.) a także art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§ 3.   Traci moc uchwała Nr XLIII.401.20214 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Link do uchwały: Uchwała Nr LXXV.531.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Link do Strategii: Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


***

07.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE
Starosty Pilskiego

 

Na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094)

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje prowadzone będą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której celem jest ustalenie, czy zapisy Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 grudnia 2023 r. do dnia 3 stycznia 2024 r. poprzez zbieranie uwag  w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego pod adresem: https://powiatpilski.konsultacjejst.pl/konsultacje/018c345b-d7ac-476f-9b96-573875f3d98c/podglad. Uwagi można przekazywać także ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju pod numerem telefonu 67 210 93 15.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 
***

Informacja o konsultacjach społecznych
 
Zarząd Powiatu w Pile uchwałą Nr 776.2022  z dnia 2 sierpnia 2022 roku postanowił poddać konsultacjom społecznym projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”.
 
Data rozpoczęcia konsultacji:  10 sierpnia 2022 r.
Data zakończenia konsultacji:  18 sierpnia 2022 r.
 
Cel konsultowanego projektu:
Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego jest najważniejszym dokumentem określającym wizję  i cele polityki powiatu w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Jest dokumentem komplementarnym do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz strategii lokalnych gmin z terenu powiatu, stanowi uzupełnienie i rozwinięcie założeń rozwoju, które realizowane są przez instytucje powiatowe.
Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku ukierunkowana jest na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych. Opracowana została z myślą o integrowaniu i wspieraniu działań rozwojowych przez struktury organizacyjne Powiatu.
Strategia bazuje na szczegółowej diagnozie społeczno-gospodarczej i uwzględnia uwarunkowania przestrzenne rozwoju powiatu. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu pilskiego.
 
Sposób zgłaszania uwag:
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Powiatu Pilskiego poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://powiatpilski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne projektu dokumentu „ Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z formularzem konsultacyjnym online umożliwiającym wyrażenie opinii.
 
Podstawa prawna:
- Uchwała Zarządu Nr 776.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”;  Załącznik nr 2 Formularz konsultacyjny zgłaszania opinii/propozycji zmian dot. Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego)
 
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter