Partnerstwo dla rozwoju Krajny

PORZĄDEK OBRAD
Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” (w zdalnym trybie obradowania)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
 
 
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za  rok obrotowy 2022.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie zebrania.
PORZĄDKEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” (w zdalnym trybie obradowania)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
 
 
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta (sekretarza zebrania).
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem, przyjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” z dnia 28 czerwca 2023 r. i podjęcie Uchwały Nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu za ostatni rok obrotowy – 2022 - podjęcie Uchwały Nr 2/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 7. Wolne głosy i zapytania.
 8. Zamknięcie zebrania.

***

 PLAN ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I CERTYFIKAT DLA PARTNERSTWA DLA ROZWOJU KRAJNY


Działania Parterstwa dla Rozwoju Krajny i pierwsze ich efekty

Powstała już koncepcja budowy ścieżek rowerowych o łącznej długości 140 km na terenie powiatu pilskiego i powiatu złotowskiego w ramach Partnerstwa dla Rozwoju Krajny, które otrzymało również certyfikat za udział w nowatorskim projekcie Centrum Wsparcia Doradczego.

Koncepcja została opracowana w ramach projektu CWD PLUS dla „Partnerstwa dla Rozwoju Krajny”, do którego należą samorządy Powiatu Pilskiego i Powiatu Złotowskiego oraz gminy: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo, Lipka i Złotów.

Link do mapy interaktywnej zaprojektowanych ścieżek rowerowych znajduje się TUTAJ

- Na podstawie opracowanej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie wymienionych gmin  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”, którego Powiat Pilski jest liderem, będzie aplikować o środki zewnętrzne na ich budowę. Budowa ścieżek rowerowych to jedno z ważniejszych zadań Partnerstwa dla Rozwoju Krajny, którego jednym z celów jest rozwój turystyki na obszarze jego działania - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski, prezes zarządu Stowarzyszenia.

Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych jest jednym z pierwszych efektów projektu CWD, w którym bierze udział Partnerstwo dla Rozwoju Krajny. To nowatorski projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) o ogólnopolskiej skali realizowany od 3 lat.

Głównym jego celem jest wsparcie partnerstw gmin i powiatów w skutecznym kreowaniu zrównoważonej polityki rozwoju odpowiadającej na lokalne potrzeby mieszkańców. Cel ten realizuje właśnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” przy udziale ekspertów ze Związku Miast Polskich (ZMP) i Fundacji Fundusz Współpracy (FFW).

Za udział w tym projekcie Partnerstwo dla Rozwoju Krajny otrzymało certyfikat za dotychczasowe działania. Wręczył go Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Certyfikat odebrała Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym, koordynator grupy roboczej Partnerstwa.

certyfikat
wręczenie ceryikatu
wręczenie certyfikatu

***


Partnerstwo dla Rozwoju Krajny jako Partner jest realizatorem projektu: „KRAJNA KOLOREM MALOWANA”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od sierpnia do października 2023 roku
KOSZT CAŁKOWITY: 75.748,00 zł
KWOTA DOTACJI: 71.000,00 zł
ŚRODKI WŁASNE: 4.748,00 zł 

 

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano realizację warsztatów „Krajna kolorem malowana” – inspirowanych tradycyjną kulturą ludową powiatu pilskiego i złotowskiego. Celem cyklu warsztatów jest popularyzacja zanikającej kultury Krajny oraz adaptacja tradycyjnych wzorów i motywów krajeńskich do potrzeb obecnych czasów i współczesnych wymagań mieszkańców regionu Północnej Wielkopolski. W projekcie zaplanowano szereg działań zmierzających do zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych m.in. poprzez utrwalenie gwary krajeńskiej, prezentacji zwyczajów, obyczajów i tradycji oraz przybliżenia realiów życia codziennego dawnych mieszkańców tych ziem. Lokalne dziedzictwo kulturowe to jedna z osi priorytetowych „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” utworzonego w ramach pilotażowego programu realizowanego z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy reprezentujące odbiorców niniejszego projektu. Niniejszy projekt jest działaniem zmierzającym do rozwoju niezamożnych społeczności Północnej Wielkopolski w oparciu o dorobek kulturowy Krajny.

Działania projektowe:

Etap 1 – realizacja działań edukacyjnych – cykl warsztatów „Krajna kolorem malowana”

1/


warsztaty teatralne/teatr obrzędowy,

2/


warsztaty stolarskie „Motywy Krajny” z udziałem osób niepełnosprawnych oraz 


warsztaty ogrodnicze „Kolory Krajny” z udziałem seniorów – utworzenie w każdej z gmin tej historycznej krainy, skwerków z rustykalną ławeczką rzeźbioną motywami krajeńskimi otoczoną starymi odmianami bylin,

3/warsztaty malowania/zdobienia odzieży motywami krajeńskimi
 


warsztaty kulinarne (regionalne krajeńskie potrawy – Wieczór w stylu krajeńskim w Białośliwiu) – Koło Gospodyń Wiejskich „Kłodzianki”,

4/ „Wieczór w stylu krajeńskim” w Białośliwiu: tradycje krajeńskie w plenerze – muzyka, kulinaria, symbole i tradycje krajeńskie, międzypokoleniowy pokaz mody inspirowanej barwami i motywami krajeńskimi,
warsztaty wyplatania wianków,


sesja fotograficzna.


5/ wystawa fotograficzna „Krajna od pokoleń” w każdej z gmin Stowarzyszenia,

plakat etno

6/ inscenizacja teatralna nt. tradycyjnej kultury Krajny na motywach sztuki pt. „Opowiedz mi, busiu”.

Etap 2 – rejestracja wydarzeń projektowych wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (reportaż ok. 5 min.,

dokumentacja zdjęciowa).

W Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu – na bazie kolekcji strojów krajeńskich przygotowanych do celów pokazów mody – planuje się organizację (niegenerującej dochodów) wypożyczalni strojów krajeńskich z możliwością ich wypożyczenia do realizacji inicjatyw edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych na rzecz zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych.

 1. III. HARMONOGRAM REALIZACJI

Działanie                                                       Termin od Termin do

Warsztaty teatralne/teatr obrzędowy od 23-08-2023 do 04-10-2023 (MDK Piła)


Warsztaty malowania odzieży (motywy krajeńskie) od 22-09-2023 do 22-09-2023 (GOK Białośliwie)

Warsztaty stolarskie „Motywy Krajny” od 01-09-2023 do 20-09-2023 (DPS Dębno i gminy KRAJNY)

Warsztaty ogrodnicze „Kolory Krajny” od 21-09-2023 do 21-09-2023 (Seniorzy i gminy KRAJNY)

Wieczór w stylu krajeńskim z pokazem mody i oprawą artystyczną od 24-09-2023 do 24-09-2023 (GOK Białośliwie)

Warsztaty wyplatania wianków w kolorach Krajny od 22-09-2023 do 22-09-2023 (GOK Białośliwie)

Sesja fotograficzna „Krajna od pokoleń” od 24-09-2023 do 24-09-2023 (GOK Białośliwie)

Międzypokoleniowy pokaz mody inspirowanej barwami i motywami krajeńskimi od 06-10-2023 do 06-10-2023 (Centrum ISKRA)

Inscenizacja teatralna nt. tradycyjnej kultury Krajny na motywach sztuki „Opowiedz mi, busiu” od  06-10-2023 do 06-10-2023 (Centrum ISKRA)

Wystawa fotograficzna „Krajna od pokoleń” od 06-10-2023 do 17-10-2023 (Centrum ISKRA + gminy KRAJNY)

Warsztaty kulinarne od 24-09-2023 do 24-09-2023 (GOK Białośliwie)

Montaż materiałów filmowych z napisami od 06-10-2023 do 13-10-2023 (MDK/Art. Talent)

Wydarzenie pod Patronatem Starosty Pilskiego i Starosty Złotowskiego.
 

***

????Kolorowe i baśniowe podsumowanie projektu ":Krajna kolorem malowana" w Centrum Powiatowym ISKRA W Pile.
????Tym razem publiczność miała okazję zobaczyć wspaniałe przedstawienie na motywach sztuki pt. „Opowiedz mi, busiu” odzwierciedlającej zwyczaje i mowę dawnych mieszkańców Krajny.
????W bohaterów sztuki wcieliła się młodzież uczęszczająca na zajęcia teatralne do Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile.
????Niezwykle widowiskowy był także międzypokoleniowy pokaz mody tradycyjnej i nowoczesnej inspirowanej barwami i motywami krajeńskimi.
????Uczestnicy wydarzenia mogli także obejrzeć wystawę „Krajna od pokoleń”, prezentującą zdjęcia z sesji fotograficznej, która odbyła się w ramach „Wieczoru w stylu krajeńskim” w Białośliwiu.
????Projekt "Krajna kolorem malowana" to cykl wydarzeń inspirowanych tradycyjną kulturą ludową powiatu pilskiego i złotowskiego.
????Celem całego przedsięwzięcia jest popularyzacja zanikającej kultury Krajny oraz adaptacja tradycyjnych wzorów i motywów krajeńskich do potrzeb obecnych czasów i współczesnych wymagań mieszkańców regionu Północnej Wielkopolski.
????- To wspaniałe, jeśli możemy poznawać i kontynuować tradycje naszych przodków. Na nich budujemy naszą tożsamość - mówi Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile, który również podziwiał wydarzenia dziejące się na scenie.
????Wśród publiczności obecny byli także radni Rady Powiatu w Pile: Kazimierz Wasiak, przewodniczący, radna Zdzisława Bosak-Kawa oraz burmistrzowie i wójtowie.
????Lokalne dziedzictwo kulturowe to jedna z osi priorytetowych „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” utworzonego w ramach pilotażowego programu realizowanego z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile i Gmina Wysoka, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Wyrzysk, Łobżenica gmina oraz Powiat Złotowski i Gmina Zakrzewo, Gmina Lipka, Gmina Złotów.
????To jedno z działań zmierzających do rozwoju społeczności Północnej Wielkopolski w oparciu o dorobek kulturowy Krajny.

RELACJA Z WYDARZENIA:

***
 

KONWENT SAMORZĄDOWY „PARTNERSTWA DLA ROZWOJU KRAJNY”

W ramach konwentu odbyło się także szkolenie dla włodarzy i członków grupy roboczej „Partnerstwa dla rozwoju Krajny”, W Starostwie Powiatowym w Pile 6 listopada odbył się Konwent Samorządowy poświęcony przyszłości i rozwojowi Stowarzyszenia „Partnerstwa dla rozwoju Krajny”.
Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządów, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin oraz przedstawiciele powiatów należących do „Partnerstwa dla Rozwoju Krajny”. Uczestniczyli w nim także  doradcy ze Związku Miast Polskich oraz Fundacji Funduszu Współpracy. W konwencie wziął udział Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, jako przedstawiciel Powiatu Pilskiego, który jest członkiem Partnerstwa oraz radny Rady Powiatu w Pile Krzysztof Stepnowski.

W ramach konwentu odbyło się także szkolenie dla włodarzy i członków grupy roboczej „Partnerstwa dla rozwoju Krajny”, obejmujące kwestie formalno- prawne dotyczące prowadzenia stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że do „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” należą samorządy Powiatu Pilskiego i Powiatu Złotowskiego oraz gminy: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo, Lipka.

Celem działania Partnerstwa jest rozwój gospodarczy, turystyki, oświaty, usług społecznych, w ochronie zdrowia oraz dbanie o kulturę i tradycję regionu Krajna.
Powstała już koncepcja budowy ścieżek rowerowych o łącznej długości 140 km na terenie powiatu pilskiego i powiatu złotowskiego w ramach Partnerstwa dla Rozwoju Krajny, które otrzymało również certyfikat za udział w nowatorskim projekcie Centrum Wsparcia Doradczego.

Niedawno zakończyła się realizacja ważnego projektu „Krajna kolorem malowana”, w ramach którego odbyły się warsztaty inspirowane tradycyjną kulturą ludową powiatu pilskiego i złotowskiego, pokazy mody krajeńskiej oraz liczne wystawy. 
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny
konwent o przyszłości Partnerstwa dla rozwoju Krajny

***


 

Podjęte uchwały znajdują się w plikach do pobrania.
 

***


W dniu 18 grudnia 2023 r. podczas regionalnego konwentu samorządowego zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Pile, przedstawiciele gmin powiatu pilskiego i złotowskiego stowarzyszeni w "Partnerstwie dla Rozwoju Krajny" rozmawiali m.in. o strategii terytorialnej i oddziaływaniu na środowisko ujętych w niej inwestycji.Aktaualizacja dokumentu strategicznego i przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście negocjacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie zakresu niezbędych uzgodnień, zdominowały ostatnie w tym roku obrady. Rozmawiano także o planach Stowarzyszenia na przyszły rok, zwracając uwagę na konieczność utrzymania dużej dynamiki współpracy samorządowej u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.- Nasza działalność, współpraca naszych powiatów i gmin jest zauważalna w kraju. Czujemy się wyróżnieni licznymi zaproszeniami na ogólnopolskie konferencje, aby dzielić się naszymi doświadczeniami i pomysłami na kolejne wspólne przedsięwzięcia - podkreślał Eligiusz Komarowski, prezes Stowarzyszenia, starosta pilski.Udział w konwencie regionalnym wzięli przedstawiciele samorządów, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin oraz przedstawiciele powiatów należących do „Partnerstwa dla Rozwoju Krajny”, tj. Powiatów Pilskiego i Złotowskiego oraz gmin: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo, Lipka.

                                                                                              ***


 

 PORZĄDEK OBRAD

Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”
20 czerwca 2024 r.
 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie Uchwały Nr 1/Z/2023w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie zebrania. 

  Podjęta uchwała znajduje się w plikach do pobrania.
 

PORZĄDKEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”
w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 13.30/ godz. 13.45

  

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta (sekretarza zebrania).
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem, przyjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” z dnia 21 czerwca 2024 r. i podjęcie Uchwały Nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. (na podstawie § 18 ust.7 Statutu).
 6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu za ostatni rok obrotowy – 2023 - podjęcie Uchwały Nr 2/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu (na podstawie § 13 pkt 9 Statutu).
 7. Wybór nowego Zarządu w związku z upływem kadencji dotychczasowego organu wykonawczego (podjęcie Uchwały Nr 3/2024 na podstawie § 13 pkt 4 Statutu w związku z § 14 ust. 8 pkt 1 Statutu).
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (podjęcie Uchwały Nr 4/2024 na podstawie § 10 ust. 2 w związku z § 13 pkt 4 Statutu).
 9. Wolne głosy i zapytania.
 10. Zamknięcie zebrania.

  Podjęte uchwały znajdują się w plikach do pobrania.PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter