Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

MOS w Kijaszkowie jest całodobową i całoroczną publiczną placówką wychowawczą dla uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii.

Ośrodek zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego na poziomie Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z jej ukończeniem. Jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę oraz odpowiednią kadrę. W placówce udzielana jest również pomoc i wsparcie rodzicom (prawnym opiekunom) podopiecznych.

Do MOS w Kijaszkowie kieruje Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych naborem, jest to bowiem ośrodek nie tylko dla mieszkańców powiatu pilskiego. 

Wymagane dokumenty w celu umieszczenia wychowanka w Ośrodku:
  • wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – należy składać w Starostwie. POBIERZ WNIOSEK (doc, 30 Kb)
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – należy składać w Starostwie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia – po otrzymaniu skierowania od Starosty należy składać w Ośrodku,
  • informacje o stanie zdrowia – należy składać w Ośrodku,
  • ostatnie świadectwo szkolne oraz odpis arkusza ocen – należy składać w Ośrodku.
 
Wszelkich informacji udziela:
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile
tel. 67 210 93 65, 210 93 33
adres e-mail: wydzial.oswiaty@powiat.pila.pl
Zapisz się na newsletter