Zakres działalności powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1)
edukacji publicznej;
2)
promocji i ochrony zdrowia;
3)
pomocy społecznej;
3a)
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4)
polityki prorodzinnej;
5)
wspierania osób niepełnosprawnych;
6)
transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7)
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8)
kultury fizycznej i turystyki;
9)
geodezji, kartografii i katastru;
10)
gospodarki nieruchomościami;
11)
administracji architektoniczno-budowlanej;
12)
gospodarki wodnej;
13)
ochrony środowiska i przyrody;
14)
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15)
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16)
ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17)
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18)
ochrony praw konsumenta;
19)
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
20)
obronności;
21)
promocji powiatu;
22)
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
23)
działalności w zakresie telekomunikacji.

 
2. 
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. 
Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. 
Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
Zapisz się na newsletter