ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM

„Zielone pracownie w Powiecie Pilskim”
 
Wartość projektu: 316 660,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 284 994,00zł (90 % kosztów kwalifikowalnych)
 
Przedmiotem projektu jest doposażenie 4 pracowni dydaktycznych, zwanych „Zielonymi pracowniami”, związanych z edukacją ekologiczną w czterech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego tj.:
 
- Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
- Zespołu Szkół w Łobżenicy
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. 

Celem projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej oraz  podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaplanowane pracownie przyczynią się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne i uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwolą na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny. W ramach projektu 4 pracownie zostaną wyposażone między innymi w laptopy, projektory multimedialne, ekrany elektryczne, narzędzia multimedialne, które wspierają nauczanie przedmiotów ścisłych przyrodniczych, bogate zestawy obejmujące urządzenia pozwalające na różnorodne doświadczenia.

 
Efekt ekologiczny:

- poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska społeczeństwa Powiatu  Pilskiego,
- wzrost dostępności do treści edukacji ekologicznej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych
- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian  wywołanych działalnością człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.
 
Efekt rzeczowy:

1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
2. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile  szt. 1 w następujące kategorie:
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
 
3. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy – szt. 1 w następujące kategorie:
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
b) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
4. Utworzenie „Zielonej pracowni” w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
Przedsięwzięcie pn. „ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOŚiGW Poznań |
 
Powiat Pilski w miesiącu  listopadzie 2020 r. przystąpił do realizacji projektu. Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawców. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.  W wyniku powyższego wybrano Wykonawców, z którymi podpisano umowy na dostawę sprzętów i urządzeń niezbędnych do wyposażenia pracowni. Następnie kolejno następowały dostawy.
 
W wyniku ich realizacji doposażono 4 tzw. „Zielone pracownie”, czyli pracownie dydaktyczne w czterech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego tj. Zespole Szkół Budowlanych w Pile, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Zespole Szkół w Łobżenicy oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. Sprzęt jaki do nich dostarczono związany jest z prowadzeniem edukacji ekologicznej, w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa w przedmiotowym zakresie. Funkcjonowanie tak bogato doposażonych pracowni przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. Dodatkowo uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny.
 
Zakupione doposażenie umożliwia min.:
- obserwowanie różnych gatunków ptaków, poznawanie ich środowiska, określanie warunków w jakich żyją i sposobów ich ochrony - realizacja zajęć terenowych,
- obserwowanie różnych gatunków owadów i roślin, poznawanie ich środowiska, określanie warunków w jakich żyją i występują oraz sposobów ich ochrony - realizacja zajęć terenowych,
- obserwowanie różnych gatunków owadów i roślin, poznawanie ich środowiska, określanie warunków w jakich żyją i występują oraz sposobów ich ochrony - realizacja zajęć terenowych,
- badanie właściwości gleby, rozpoznawanie typów gleb występujących na różnych obszarach, uzasadnianie występowania roślin wskaźnikowych oraz określanie przydatności wykorzystania gleby,
- możliwość zbadania próbek wody pozyskanych w czasie zajęć terenowych, określenie właściwości fizykochemicznych wody,
- zapoznanie uczniów z podstawowymi formami ochrony przyrody w interaktywny sposób - możliwość wykorzystania nowych technologii w pozyskaniu wiedzy dotyczącej parków narodowych i innych form ochrony,
- wykonywanie pomiarów środowiskowych pozwalających na charakterystykę najbliższych ekosystemów.
 
Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty rzeczowe:
1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – szt. 1  poprzez doposażenie jej w następujące kategorie sprzętowe:
 
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
2. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile  szt. 1 poprzez doposażenie jej w następujące kategorie sprzętowe:
 
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
 
3. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy – szt. 1 poprzez doposażenie jej w następujące kategorie sprzętowe:
 
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
b) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
4. Utworzenie „Zielonej pracowni” w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – szt. 1  poprzez doposażenie jej w następujące kategorie sprzętowe:
 
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
W ramach projektu  pracownie zostały  wyposażone między innymi w:
 
 1. Wyposażenie pracowni (meble, wyposażenie laboratoryjne):
 • 30-stanowiskkowe kompleksowe wyposażenie laboratoryjne w Zespole Szkół Budowlanych - 1 komplet
 • dygestorium - 1 szt.
 • chłodziarka laboratoryjna - 1 szt.
 • suszarka laboratoryjna – 1 szt.
 • łaźnia laboratoryjna – 1 szt.
 • biureta automatyczna - 2 szt.
 • butle do biuret automatycznych – 2 szt.
 • mieszadło magnetyczne – 2 szt.
 • waga analityczna -1 szt.
 • wirówka laboratoryjna – 1 szt.
 • destylator -1 szt.
 
 1. Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie, sprzęt fotograficzny, elektroniczny
 • GPSy  - 12 szt.
 • oprogramowanie specjalistyczne – 9 rodzajów
 • detektor do rejestracji głosów nietoperzy z odbiornikiem GPS – 1 szt.
 • foto-pułapka do fotografowania i filmowania zwierząt - 1 szt.
 • monitor interaktywny – 1 szt.
 • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 1 szt.
 • laptopy – 4 szt.
 • projektor – 3 szt.
 • ekran elektryczny – 1 szt.
 • Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
 • Głośniki komputerowe – 2 szt.
 
 1. Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
 • profesjonalne mikroskopy – 33 szt.
 • lornetki – 20 szt.
 • luneta do obserwacji zwierząt,
 • lupy – 41 szt.
 • wagi – 10 szt.
 • kompasy – 25 szt.
 • mierniki prędkości wiatru, temperatury,
 • przyrządy do pomiarów ekologicznych,
 • zestawy doświadczalne, np. do badania wody,
 • modele edukacyjne,
 • kolekcje skał i minerałów,
 • profesjonalne kompasy,
 • zestawy odczynników chemicznych,
 • biurety szklane,
 • pipety automatyczne,
 • statywy, mieszadła, , butle, kroplomierze itp.,
i wiele innych, zgodnie z zestawieniem we wniosku o dofinansowanie.
 
W wyniku realizacji projektu, w ciągu roku po zakończeniu przedsięwzięcia, wdrożony zostanie program Edukacji ekologicznej prowadzony właśnie w 4 doposażonych w ramach projektu placówkach. Tym samym wsparciem objętych zostanie 2338 uczniów. W programie ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, uwzględniono zagadnienia związane z edukacją ekologiczną poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa, które kształtują postawy prozdrowotne oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu.

Utworzenie czterech pracowni ekologiczno-laboratoryjnych pozwoli w znacznym stopniu rozszerzyć dostęp do treści edukacyjnych. Uczniowie pracować w nich będą metodą projektów, badań i doświadczeń. Duży nacisk będzie również kładziony na pracę w grupach. Mając na uwadze charakter laboratoryjny pracowni planuje się, że będą to miejsca w których uczniowie będą mogli poczuć się jak prawdziwi laboranci.
Tworząc listę i kosztorys planowanych pomocy dydaktycznych jednocześnie opracowany został program edukacji ekologicznej, który będzie realizowany przez wszystkie szkoły objęte projektem. Program ten zakłada praktyczne wykorzystanie doposażenia pracowni ekologiczno-laboratoryjnych. Zakłada się, iż każda klasa w danej szkole raz w miesiącu będzie uczestniczyła w jednych zajęciach o tematyce ekologicznej. Opracowanych zostało dziesięć tematycznych lekcji poruszających następujące zagadnienia:
 
Temat 1: Segregacja odpadów.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • segregacja odpadów,
 • rodzaje pojemników na odpady,
 • czym jest recykling,
 • na czym polega ponowne wykorzystanie surowców takich jak np. szkło  czy papier,
 • jak działa zakład segregacji odpadów, składowisko i spalarnia,
 • czym jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych,
 • jakie korzyści przynosi segregacja odpadów dla środowiska.
 
Temat 2: Alternatywne źródła energii– energia wiatru i słońca.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • co to jest OZE, jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii,
 • energia wiatru i jej wykorzystanie do pozyskania energii (siłownie wiatrowe, fermy wiatrowe),
 • energia słońca i jej wykorzystanie do pozyskania energii (panele fotowoltaiczne – jak działają i jak można je zastosować do pozyskania energii),
 • korzyści jakie przynosi stosowanie alternatywnych źródeł energii w porównaniu do źródeł nieodnawialnych np. węgiel kamienny.
 
Temat 3: Alternatywne źródła energii – energia wody.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • energia wody i jej wykorzystanie do pozyskania energii,
 • rodzaje elektrowni wodnych,
 • elektrownie wodne w Polce i na świecie,
 • zalety wykorzystania energii wody,
 • aspekty ekologiczne związane z wykorzystaniem wody jako źródła energii.
 
Temat 4: Alternatywne źródła energii – biogaz, biomasa i biopaliwa.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • biogaz – skład, metody wytwarzania oraz zastosowanie biogazu,
 • biopaliwo – podział, metody wytwarzania, rodzaje biopaliw oraz jego zastosowanie,
 • biomasa – produkcja, zastosowanie,
 • ekologiczne aspekty stosowania biogazu, biopaliw oraz biomasy.
 
Temat 5: Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • zanieczyszczenia powietrza – rodzaje, pochodzenie, metody pomiaru,
 • zanieczyszczenia wody – rodzaje, pochodzenie, metody pomiaru,
 • zanieczyszczenia gleby – rodzaje, pochodzenie, metody pomiaru,
 • ekologiczne aspekty związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska.
 
Temat 6: Analiza wody, gruntu i powietrza.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • analiza wody (podstawowe parametry wody np. pH),
 • analiza powietrza (m.ini. zawartość tlenu, tlenku węgla(IV)),
 • analiza gruntu (podstawowe parametry gleby np. kwasowość, zawartość fosforanów)
 • ekologiczne aspekty związane z badaniem stanu środowiska (monitoring środowiska),
 • biochemiczne aspekty związane z ochroną środowiska.
 
Temat 7: Meteo – analiza danych, planowanie pogody.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • jak planować prognozę pogody,
 • podstawowe parametry (np. temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie),
 • analiza danych pogodowych,
 • budowa stacji meteorologicznej,
 • ekologiczne aspekty związane z wpływem np. temperatury na stan upraw w Polsce.
Dane meteorologiczne niezbędne do prowadzenia zajęć mogą zostać pozyskane ze stacji Meteorologicznej znajdującej się w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej lub bezpośrednio z komunikatu meteo pracowni.
 
Temat 8: Katastrofy ekologiczne. Jak im zapobiegać lub minimalizować skutki.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • katastrofy ekologiczne:
 • globalne zmiany klimatu,
 • niszczenie warstwy ozonowej,
 • zanieczyszczenia wody,
 • wylesianie powierzchni Ziemi,
 • ograniczenie bioróżnorodności,
Ekologiczne aspekty związane z możliwościami zapobiegania katastrofom ekologicznym bądź minimalizowaniem ich negatywnych dla środowiska skutków.
 
Temat 9: Ekologia w mieście.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • zielone miasto,
 • zielona komunikacja miejska (ekologiczne autobusy transportu publicznego, rower miejski),
 • przestrzeń miejska – jak ją zagospodarować?,
 • strefy miejskie wyłączone z ruchu pojazdów – jaki to ma wpływ na środowisko,
 • monitoring zanieczyszczeń w mieście,
 • co można zmienić w moim mieście aby było bardziej ekologiczne.
 
Temat 10: Postawy ekologiczne w codziennym życiu.
W trakcie zajęć zostaną omówione treści:
 • segregacja odpadów w przestrzeni własnego mieszkania,
 • ograniczanie używania opakowań plastikowych w codziennym życiu i zastępowanie ich opakowaniami wielorazowego użytku np. z papieru lub materiału,
 • ograniczenie zużycia wody,
 • zakładanie przydomowych kompostowników,
 • retencja wody,
 • postawy ekologiczne w czynnościach codziennego życia.
 
Metody pracy:
- pogadanki,
- mini wykłady,
- metody aktywizujące: „burza mózgów”, „drzewo decyzyjne”, mapa mentalna, inscenizacja, dywanik pomysłów, śnieżna kula,
- analiza plansz, foliogramów, map, programów multimedialnych,
- rozwiązywanie zadań z kart pracy,
- rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- udział w projektach edukacyjnych/konferencjach o charakterze ekologicznych,
- wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych,
- przygotowanie artykułów do gazetki szkolnej o tematyce ekologicznej,
- przeprowadzanie doświadczeń,
- przygotowanie konkursów szkolnych,
- realizacja zajęć terenowych,
b) formy pracy:
- praca w zespole,
- praca w grupach dwuosobowych,
- praca indywidualna.
 
Realizacji przedmiotowego projektu doprowadzi do osiągnięcia następujących efektów:
Efekt ekologiczny:
- poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska społeczeństwa Powiatu  Pilskiego,
- wzrost dostępności do treści edukacji ekologicznej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych
- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian  wywołanych działalnością człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.
 

 
Zapisz się na newsletter