Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego


Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
 
Informacja o  projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.01.04.02-30-0001/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2019-09-02 do 2023-10-19
CA┼üKOWITA WARTO┼Ü─ć PROJEKTU:  1 082 783,99
WK┼üAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  722 926,26
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Cel projektu:

G┼é├│wnym celem projektu jest umi─Ödzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencja┼éu poprzez rozw├│j kompleksowego systemu zarz─ůdzania promocj─ů gospodarcz─ů i inwestycyjn─ů regionu w terminie: 02.09.2019 - 19.10.2023 roku.
Cele szczegółowe:
 • wzrost poziomu handlu zagran. M┼ÜP w regionie poprzez zdobycie nowych rynk├│w zagranicznych.;
 • wzrost dost─Öpu M┼ÜP do rynk├│w zagranicznych ;
 • mi─Ödzynarodowa i krajowa promocja mo┼╝liwo┼Ťci inwestycyjnych, maj─ůca na celu zwi─Ökszenie szans na nap┼éyw inwestor├│w i popraw─Ö sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy;
 • po┼é─ůczenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej celem ukazania silnych stron i atut├│w regionu na arenie mi─Ödzynarodowe/krajowej ;
 • stworzenie i rozw├│j kompleksowy oferty inwestycyjnej regionu ;
 • budowa Marki Wlkp.

Projekt polega na:

 • udziale w mi─Ödzynarodowych targach gospodarczych,
 • us┼éugach doradczo - szkoleniowych dla M┼ÜP w zakresie internacjonalizacji,
 • us┼éugach doradczo-szkoleniowych dla JST w zakresie pozyskania inwestora,
 • opracowywaniu analiz rynk├│w docelowych,
 • stworzeniu platformy internetowej po┼Ťwi─Öconej internacjonalizacji,
 • opracowaniu materia┼é├│w promocyjno-informacyjnych oraz dotycz─ůcych Marki Wielkopolski,
 • przygotowaniu filmu promocyjnego,
 • wdro┼╝eniu systemy certyfikacji,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach mi─Ödzynarodowych,
 • przygotowanie konferencji og├│lnopolskiej i otwieraj─ůcej projekt.
 
Planowane efekty projektu:
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
 • doprowadzenia do umi─Ödzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego,
 • wzmocnienia potencja┼éu powiatu pilskiego poprzez rozw├│j kompleksowego systemu zarz─ůdzania promocj─ů gospodarcz─ů i inwestycyjn─ů regionu,
 • pozytywny wp┼éyw na polityk─Ö spo┼éecze┼ästwa informacyjnego,
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. UDZIA┼ü W MI─śDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANIC─ä:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-12-06 do 2023-07-17
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Udzia┼é w targach gospodarczych przyczyni si─Ö do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, tak┼╝e poprzez promocj─Ö M┼ÜP na wybranych targach bran┼╝owych, co w konsekwencji umo┼╝liwi wi─Öksze umi─Ödzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni si─Ö do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu.
 
ZADANIA 2. UDZIA┼ü W MI─śDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANIC─ä ÔÇô M┼ÜP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-12-06 do 2023-07-17
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
W ramach projektu zaplanowano udzia┼é przedsi─Öbiorc├│w z sektora M┼ÜP na mi─Ödzynarodowych targach gospodarczych odbywaj─ůcych si─Ö zagranic─ů. Udzia┼é w targach jest odpowiedzi─ů M┼ÜP, zwi─ůzanych z konieczno┼Ťci─ů nawi─ůzania trwa┼éej wsp├│┼épracy handlowej (pozyskania nowych kontrahent├│w, zdobycie nowych rynk├│w). Uczestnikami targ├│w b─Öd─ů JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsi─Öbiorstwa z sektora M┼ÜP, wpisuj─ůce si─Ö w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne wojew├│dztwa Wielkopolskiego. Targi b─Öd─ů dla M┼ÜP pomoc─ů de minimis.
UWAGA!
W zwi─ůzku z trwaj─ůc─ů sytuacj─ů epidemiologiczn─ů spowodowan─ů pandemi─ů COVID-19 uprzejmie informujemy, ┼╝e rekrutacja przedsi─Öbiorc├│w na targi zagraniczne przesuni─Öta zosta┼éa na rok 2021 r. O wznowieniu dzia┼éa┼ä rekrutacyjnych w 2021 r. b─Ödziemy Pa┼ästwa informowa─ç na stronie projektu. AKTUALIZACJA: zako┼äczono nab├│r.
 
ZADANIA 3. US┼üUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSI─śBIORSTW W FORMIE ÔÇ×BIZNESOWEGO BRUNCHU":
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-07-15 do 2021-11-04
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Szkolenia wp┼éyn─ů na umi─Ödzynarodowienie przedsi─Öbiorc├│w M┼ÜP z powiatu pilskiego, wpisuj─ůcych si─Ö w obszar inteligencji specjalizacji. Realizacja szkole┼ä przyczyni si─Ö do podniesienia wiedzy M┼ÜP z zakresu mo┼╝liwo┼Ťci wej┼Ťcia na rynki zagraniczne. Planuje si─Ö tak┼╝e, ┼╝e wi─Ökszo┼Ť─ç z firm uczestnicz─ůcych w szkoleniach - rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansj─Ö na rynki zagranicznym, zwi─Ökszy wymian─Ö handlow─ů oraz nawi─ů┼╝e mi─Ödzynarodow─ů wsp├│┼éprac─Ö z innymi podmiotami.
UWAGA!
W zwi─ůzku z trwaj─ůc─ů sytuacj─ů epidemiologiczn─ů spowodowan─ů pandemi─ů COVID-19 uprzejmie informujemy, ┼╝e realizacja us┼éug szkoleniowo-doradczych przesuni─Öta zosta┼éa na rok 2021 r. O wznowieniu dzia┼éa┼ä rekrutacyjnych w 2021 r. b─Ödziemy Pa┼ästwa informowa─ç na stronie projektu.AKTUALIZACJA: zako┼äczono nab├│r. Wsparcie szkoleniowe zostanie zrealizowane w dniach 25-27.pa┼║dziernika 2021 r.  
 
 
ZADANIE 4. USŁUGA SZKOLENIOWO-DORADCZA W ZAKRESIE POZYSKANIA INWESTORÓW:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-07-15 do 2021-09-10
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile
 
Szkolenia przyczyni─ů si─Ö do podniesienia wiedzy z zakresu pozyskiwania inwestor├│w przez przedstawicieli JST z powiatu pilskiego, co w konsekwencji prze┼éo┼╝y si─Ö na rozw├│j regionu oraz nawi─ůzanie wsp├│┼épracy z podmiotami zagranicznymi w celu zwi─Ökszenia ilo┼Ťci inwestor├│w, co pozwoli na zwi─Ökszenie atrakcyjno┼Ťci inwestycyjnej powiatu pilskiego.

UWAGA!
W zwi─ůzku z trwaj─ůc─ů sytuacj─ů epidemiologiczn─ů spowodowan─ů pandemi─ů COVID-19 uprzejmie informujemy, ┼╝e realizacja us┼éug szkoleniowo-doradczych dla JST przesuni─Öta zosta┼éa na rok 2021 r. O wznowieniu dzia┼éa┼ä rekrutacyjnych w 2021 r. b─Ödziemy Pa┼ästwa informowa─ç na stronie projektu. 
AKTUALIZACJA: zako┼äczono nab├│r. Realizacja szkole┼ä w dniach 26-27 sierpnia 2021r. 
 
 
ZADANIE 5. OPRACOWANIE ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO RYNKU DOCELOWEGO - AZJATYCKIEGO (BLISKI I DALEKI WSCHÓD) WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-24 do 2020-05-06
 
Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego, pozwoli na pog┼é─Öbienie wiedzy nt. rynku docelowego oraz w konsekwencji wykorzystanie szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na nowych rynkach zagranicznych. Przyczyni si─Ö to do rozszerzenie dotychczasowej oferty gospodarczej powiatu pilskiego o sektory do tej pory nieeksportowane, kt├│rych analizy wykazuj─ů trendy wzrostowe, a w konsekwencji na zwi─Ökszenie atrakcyjno┼Ťci gospodarczej ca┼éego regionu powiatu pilskiego/Wielkopolski i jego rozpoznawalno┼Ťci na arenie mi─Ödzynarodowej.

Zadanie zrealizowano - dokument znajduje si─Ö poni┼╝ej w plikach do pobrania.
 
ZADANIA 6.  OPRACOWANIE ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO RYNKU DOCELOWEGO - AMERYKI P├ô┼üNOCEJ, WRAZ Z ANALIZ─ä OKRE┼ÜLENIA POTENCJALNYCH PARTNER├ôW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-24 do 2020-05-06
 
Podmiot odpowiedzialny - Powiat Pilski. W ramach projektu zaplanowano opracowanie pog┼é─Öbionej analizy perspektywicznego rynku docelowego - Ameryka P├│┼énocna, w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanym rynku. Opracowanie analizy jest odpowiedzi─ů na potrzeby w zakresie konieczno┼Ťci pog┼é─Öbienia wiedzy na temat docelowych rynk├│w zagranicznych, niezb─Ödnej do zdobycia nowych rynk├│w oraz pozyskania partner├│w / inwestor├│w.

Zadanie zrealizowano - dokument znajduje si─Ö poni┼╝ej w plikach do pobrania.

ZADANIE 7. STWORZENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ JAKO SYSTEMU KOMUNIKACJI, PO┼ÜWI─śCONEJ INTERNACJONALIZACJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJ I INWESTYCYJNEJ REGIONU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-05-13 do 2023-09-30
 
Platforma ma za zadanie integrowa─ç JST, M┼ÜP, inwestor├│w, kontrahent├│w, partner├│w biznesowych/ handlowych oraz instytucje otoczenia biznesu. Na portalu udost─Öpniona b─Ödzie tak┼╝e elektroniczna baza ofert inwestycji  z powiatu pilskiego. Portal stanowi─ç zatem b─Ödzie nie tylko baz─Ö wiedzy w zakresie internacjonalizacji, ale tak┼╝e baz─Ö produkt├│w/us┼éug/firm, inwestor├│w i ofert inwestycyjnych. 
 
Zadanie zrealizowano - link do platformy: Portal Promocji Gospodarczej - Start (powiat.pila.pl)


ZADANIE 8. OPRACOWANIE MATERIA┼ü├ôW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MI─śDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2020-06-29
 
W ramach projektu zaplanowano przygotowanie materia┼é├│w informacyjno - promocyjnych w formie BROSZUR, maj─ůcych na celu promocj─Ö gospodarcz─ů i inwestycyjn─ů regionu, popraw─Ö wizerunku regionalnej gospodarki w┼Ťr├│d zagranicznych partner├│w, potencjalnych inwestor├│w i kontrahent├│w oraz popraw─Ö dost─Öpu do informacji o regionie, o mo┼╝liwo┼Ťciach nawi─ůzania kontakt├│w gospodarczych i inwestycyjnych. Przygotowanie materia┼é├│w jest odpowiedzi─ů na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarz─ůdzania promocj─ů gospodarcz─ů i inwestycyjnej regionu, niezb─Ödn─ů do umi─Ödzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencja┼éu i atrakcyjno┼Ťci.

Zadanie zrealizowano - link do materia┼é├│w: Portal Promocji Gospodarczej - Materia┼éy promocyjne (powiat.pila.pl)
 
ZADANIE 9. PRZYGOTOWANIE FILMU PROMOCYJNEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-10-16 do 2019-12-30
 
W ramach projektu zaplanowano przygotowanie i nakr─Öcenie FILMU promuj─ůcego region powiatu pilskiego pod k─ůtem gospodarczym i inwestycyjnym. Przygotowanie filmu promuj─ůcego jest odpowiedzi─ů na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarz─ůdzania promocj─ů gospodarcz─ů i inwestycyjnej regionu, niezb─Ödn─ů do umi─Ödzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencja┼éu i atrakcyjno┼Ťci zar├│wno na rynku mi─Ödzynarodowym, jak i krajowym.

Zadanie zrealizowano - link do materia┼éu: Portal Promocji Gospodarczej - Materia┼éy promocyjne (powiat.pila.pl)
 
 
ZADANIA 10. WDRO┼╗ENIE SYSTEMU "CERTYFIKACJIÔÇŁ -ZAKUP STATUETEK DLA M┼ÜP ZA INTERNACJONALIZACJ─ś GOSPODARKI REGIONALNEJ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2023-09-27
 
W ramach projektu zaplanowano wdro┼╝enie systemu ÔÇ×CERTYFIKACJIÔÇŁ za internacjonalizacj─Ö gospodarki regionalnej. Zakupione zostan─ů statuetki, kt├│re otrzymaj─ů przedsi─Öbiorstwa z sektora M┼ÜP, bior─ůce udzia┼é w projekcie, kt├│re potencjalnie w najwi─Ökszym stopniu przyczyni─ů si─Ö do zwi─Ökszenia poziomu handlu zagranicznego w regionie, a co za tym idzie wp┼éyn─ů na umi─Ödzynarodowienie gospodarki powiatu pilskiego. Statuetki wraz z certyfikatem, b─Öd─ůce cz─Ö┼Ťci─ů ca┼éo┼Ťci kampanii promocyjno-informacyjnej, pe┼éni─ç b─Öd─ů rol─Ö ÔÇ×wyr├│┼╝niaj─ůc─ůÔÇŁ M┼ÜP na tle innych przedsi─Öbiorstw, jako firmy mi─Ödzynarodowej, prowadz─ůcej aktywne dzia┼éania zagranic─ů.
 
 
ZADANIE 11. PROMOCJA GOSPODARCZA I INWESTYCYJNA W MEDIACH, W TYM KAMPANIA WIZERUNKOWA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2022-06-30
 
W projekcie zaplanowana zosta┼éa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz kampania wizerunkowa w mediach mi─Ödzynarodowych/krajowych - skierowanych do zagranicznych inwestor├│w. Promocja w mediach mi─Ödzynarodowych jest odpowiedzi─ů na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarz─ůdzania promocj─ů gospodarcz─ů i inwestycyjnej regionu, niezb─Ödn─ů do umi─Ödzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencja┼éu i atrakcyjno┼Ťci. Dzia┼éania w ramach zadania b─Öd─ů mia┼éy charakter MI─śDZYNARODOWY.
 
 
ZADANIE 12. PRZYGOTOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2023-09-29
 
W ramach projektu zaplanowano organizacj─Ö wydarzenia promocyjno-informacyjnego konferencji, ┼é─ůcz─ůcej aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sfer─Ö biznesow─ů z instytucjami otoczenia biznesu, w kt├│rej we┼║mie udzia┼é ok. 60 uczestnik├│w (JST, M┼ÜP, inwestor├│w, instytucji otoczenia biznesu, etc). Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, do┼Ťwiadcze┼ä i pogl─ůd├│w pomi─Ödzy wy┼╝ej wymienionymi podmiotami. Dzia┼éania w ramach zadania b─Öd─ů mia┼éy charakter mi─Ödzynarodowy.
 
ZADANIE 13. KONFERENCJA OTWIERAJ─äCA PROJEKTU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2019-11-13
 
W ramach projektu zaplanowano organizacj─Ö wydarzenia promocyjno-informacyjnego: KONFERENCJI otwieraj─ůcej projekt. Celem konferencji jest poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o rozpocz─Öciu realizacji projektu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci: JST, M┼ÜP czy instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, na konferencj─Ö zaproszone zostan─ů tak┼╝e regionalne media - celem skutecznego promowania projektu w regionie powiatu pilskiego. Dzia┼éania w ramach zadania b─Öd─ů mia┼éy charakter mi─Ödzynarodowy.
 
ZADANIE 14. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI MARKI WIELKOPOLSKI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2020-01-22
 
W ramach projektu zaplanowano przygotowanie materia┼é├│w promocyjno-wizualizacyjnych, dotycz─ůcych budowy marki wielkopolski, maj─ůcych na celu opracowanie sp├│jnej wizualizacji i promocji projektu, co umo┼╝liwi docelowym beneficjentom oraz pozosta┼éym odbiorcom identyfikacj─Ö z projektem.
 
ZADANIE 15. SPECJALISTA DS. INTERNACJONALIZACJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano pracownika specjalist─Ö ds. internacjonalizacji w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug na rzecz beneficjenta docelowego (M┼ÜP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 
ZADANIE 16. MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2023-10-19 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika młodszego specjalistę ds. promocji na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.

 

REALIZACJA PROJEKTU

TRWA NABÓR JST I MŚP DO PROJEKTU. Szczegóły poniżej, dokumenty dostępne w plikach do pobrania. Zapraszamy!


Zawieszenie realizacji projektu:
W zwi─ůzku z trwaj─ůc─ů sytuacj─ů epidemiologiczn─ů spowodowan─ů pandemi─ů COVID-19 uprzejmie informujemy, ┼╝e realizacja us┼éug szkoleniowo-doradczych dla M┼ÜP i JST oraz rekrutacja przedsi─Öbiorc├│w na targi zagraniczne przesuni─Öte zosta┼éy na rok 2021 r. O wznowieniu dzia┼éa┼ä rekrutacyjnych w 2021 r. b─Ödziemy Pa┼ästwa informowa─ç na stronie projektu.
 
REKRUTACJA:
 
W dniach od 30 pa┼║dziernika 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Powiat Pilski prowadzi rekrutacj─Ö otwart─ů na realizacj─Ö us┼éugi szkoleniowo-doradczej w zakresie pozyskania inwestor├│w dla pracownik├│w samorz─ůdowych Jednostek Samorz─ůdu Terytorialnego z obszaru powiatu pilskiego. 

Og├│lny zakres tematyczny wsparcia dotyczy─ç b─Ödzie pozyskiwania inwestor├│w przez JST, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie nast─Öpuj─ůcych zagadnie┼ä tematycznych:

a. Standardy przygotowywania ofert inwestycyjnych przez JST
b. Standardy obsługi inwestorów przez JST
c. Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania inwestor├│w przez JST
d. Korzy┼Ťci i mo┼╝liwo┼Ťci wynikaj─ůce z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej przez JST
e. Metody i techniki wykorzystania atut├│w JST w kontek┼Ťcie pozyskiwania inwestor├│w przez JST
f. Praktyczna wiedza w zakresie mo┼╝liwo┼Ťci (prawnie ograniczonych) negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz zabezpieczania interes├│w JST oraz osi─ůgniecia i sukcesu w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Ch─Ötnych prosimy o wype┼énienie Regulaminu wraz z za┼é─ůcznikami (do pobrania poni┼╝ej) oraz przekazanie ich poczt─ů, kurierem lub osobis╠ücie na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydzia┼é Funduszy Pomocowych i Rozwoju, al. Niepodleg┼éos╠üci 33/35, III pi─Ötro, pok├│j nr 316, 64-920 Pi┼éa.
 

REKRUTACJA WST─śPNA
 
W zwi─ůzku z rozpocz─Öciem realizacji projektu pt. ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ Powiat Pilski przeprowadza rekrutacj─Ö wst─Öon─ů (pre-ankiet─Ö) dotycz─ůc─ů zapotrzebowania przedsi─Öbiorstw M┼ÜP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach bran┼╝owych (USA, Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsi─Öbiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie 01.2020 r. do 03.2021 r.

Zwracamy si─Ö zatem do Pa┼ästwa z pros╠üb─ů o udzielenie odpowiedzi na zawarte w za┼é─ůczonym dokumencie pytania ankietowe. Celem prowadzonego badania jest mo┼╝liwie najwi─Öksze dostosowanie dzia┼éa┼ä projektowych do zapotrzebowania mikro, ma┼éych i s╠ürednich firm z powiatu pilskiego, kt├│rych dzia┼éalnos╠ü─ç wpisuje si─Ö w inteligentne specjalizacje regionalne.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych pre-ankiet w terminie do 29 listopada 2019 r. w jednej z wybranych form:
- Poczt─ů elektroniczn─ů na adres: ue@powiat.pila.pl
- Poczt─ů, kurierem lub osobis╠ücie na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydzia┼é Funduszy Pomocowych i Rozwoju, al. Niepodleg┼éos╠üci 33/35, III pi─Ötro, pok├│j nr 316, 64-920 Pi┼éa
 
Informujemy, ┼╝e wszystkie przedsi─Öbiorstwa, kt├│re dostarcz─ů pre-ankiet─Ö, b─Öd─ů informowane o planowanym terminie rozpocz─Öcia rekrutacji firm do projektu oraz o rozpocz─Öciu rekrutacji.

W celu ułatwienia wypełnienia PRE- ANKIETY poniżej publikujemy do pobrania spis kodów PKD przypisanych do danej barnży.


 
UWAGA!!! PRZED┼üU┼╗AMY TERMIN REKRUTACJI UCZESTNIK├ôW PROJEKTU ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ

Powiat Pilski wyd┼éu┼╝a do dnia 20.12.2019 r. rekrutacj─Ö wst─Öpn─ů (pre-ankiet─Ö) dotycz─ůc─ů zapotrzebowania przedsi─Öbiorstw M┼ÜP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach bran┼╝owych (USA, Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsi─Öbiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie 01.2020 r. do 03.2021 r.

Konferencja ÔÇ×Biznes Bez Granic ÔÇô jak wej┼Ť─ç na rynek mi─ÖdzynarodowyÔÇŁ
30 pa┼║dziernika w budynku MDK ISKRA w Pile odby┼éa si─Ö konferencja ÔÇ×Biznes Bez Granic ÔÇô jak wej┼Ť─ç na rynek mi─ÖdzynarodowyÔÇŁ, inauguruj─ůca projekt  pn. ÔÇ×Promocja Gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ. 

W konferencji wzi─Öli udzia┼é przedstawiciele firm z naszego regionu, kt├│rzy maj─ů ambicje poszerzy─ç swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç, nawi─ůza─ç wsp├│┼éprac─Ö z partnerami biznesowymi za granic─ů, zdoby─ç nowe rynki zbytu, a tym samym zwi─Ökszy─ç swoje zyski.

Podczas konferencji jednym z prelegent├│w by┼é Rafa┼é Wojciechowski z UL International Polska Sp. z o.o., kt├│ry przedstawi┼é szereg ciekawych informacji na temat rozszerzania dzia┼éalno┼Ťci biznesowej i wprowadzania produkt├│w na rynek USA. Firma UL International Polska Sp. z o.o. zajmuje si─Ö mi─Ödzy innymi certyfikowaniem i nadawaniem znak├│w jako┼Ťci na rynek ameryka┼äski i kanadyjski.
Sebastian Ku┼Ťmierek z Polskiego Klastra Eksportowego przybli┼╝y┼é uczestnikom rynek ameryka┼äski i niemiecki oraz przedstawi┼é zasady wsp├│┼épracy na tych rynkach. Polski Klaster Eksportowy to organizacja powo┼éana do ┼╝ycia przez Fundacj─Ö Promocji Eksportu. Celem Klastra jest u┼éatwienie polskim firmom dost─Öpu do rynk├│w zagranicznych poprzez zastosowanie na nich najskuteczniejszych narz─Ödzi do popularyzacji polskich produkt├│w i us┼éug.

Tematyka konferencji dotyczy┼éa tak┼╝e zatrudniania cudzoziemc├│w. W tym zakresie porad praktycznych udzielili: Andrzej Sobo┼ä Zast─Öpca Dyrektora w Wydziale Spraw Cudzoziemc├│w Wielkopolski Urz─ůd Wojew├│dzki w Poznaniu oraz Ewa Dorna Dyrektor PUP w Pile.
Do udzia┼éu w kolejnych dzia┼éaniach w ramach projektu zach─Öcal przedsi─Öbiorc├│w tak┼╝e Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
Zasady rekrutacji na targi zagraniczne przedstawi┼éa Karolina Szambela┼äczyk, dyrektor Wydzia┼éu Fundusz├│w Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

Uczestnicy mogli skorzysta─ç z porad ekspert├│w zar├│wno w zakresie rekrutacji do projektu jak i zatrudniania cudzoziemc├│w.

Przedsi─Öbiorcy, kt├│rzy uczestniczyli w konferencji, nie kryli, ┼╝e s─ů zainteresowani rozwojem swoich firm, zwi─Ökszeniem sprzeda┼╝y, w┼éa┼Ťnie za granic─ů.

 


***
 

Nab├│r jednostek samorz─ůdu terytorialnego (JST) do projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ

 
Powiat Pilski og┼éasza nab├│r jednostek samorz─ůdu terytorialnego do projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Dzia┼éanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia┼éanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla JST w postaci:
- szkole┼ä i doradztwa w zakresie pozyskiwania inwestor├│w (szkolenia stacjonarne ÔÇô realizacja do 31.08.2021 r.),
- dedykowanej platformy s┼éu┼╝─ůcej internacjonalizacji: https://biznes.powiat.pila.pl/ (z modu┼éem dla jst).
 
Wi─Öcej informacji o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/165,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego
Nab├│r skierowany jest do jednostek samorz─ůdu terytorialnego wchodz─ůcych w sk┼éad Powiatu Pilskiego.

JST zainteresowane udzia┼éem prosimy o wype┼énienie Formularza zg┼éoszeniowego i przes┼éanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru na adres e-mail: milena.wicher@powiat.pila.pl lub poczt─ů, do 15 lipca 2021 r.  (zg┼éoszenia przes┼éane po tym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane ÔÇô decyduje data wp┼éywu).
JST bior─ůce udzia┼é w projekcie zobowi─ůzane s─ů do wype┼énienia o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia i ┼Ťwiadomo┼Ťci ryzyka udzia┼éu w szkoleniach 3 dni przed wydarzeniem.


UWAGA!!! OG┼üASZAMY NAB├ôR UZUPE┼üNIAJ─äCY dla JST do PROJEKTU ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ

Powiat Pilski prowadzi rekrutacj─Ö uzupe┼éniaj─ůc─ů dla jednostek samorz─ůdu terytorialnego do wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie pozyskiwania inwestor├│w, zaplanowanego do realizacji w okresie do ko┼äca sierpnia br. TERMIN sk┼éadania dokument├│w do dnia 23.07.2021r. 
Dokumenty s─ů dost─Öpne w pilkach do pobrania.

Dodatkowe informacje:  Wydzia┼é Funduszy Pomocowych i Rozwoju (tel. 67 210 93 15, e-mail: jolanta.borkowska@powiat.pila.pl; milena.wicher@powiat.pila.pl).

***

Nab├│r przedsi─Öbiorstw z sektora M┼ÜP do projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ

Powiat Pilski og┼éasza nab├│r przedsi─Öbiorstw z sektora mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw posiadaj─ůcych siedzib─Ö lub prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie powiatu do projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Dzia┼éanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia┼éanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla MŚP w postaci:

- szkole┼ä z  zakresu internacjonalizacji (5 szkole┼ä tematycznych przygotowuj─ůcych przedsi─Öbiorstwa do ekspansji na rynki zagraniczne),

- udzia┼éu w targach CES, Las Vegas (USA) dla przedsi─Öbiorstw wpisuj─ůcych si─Ö w obszar Inteligentnych Specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego: ÔÇ×Rozw├│j  oparty na ICTÔÇŁ i ÔÇ×Przemys┼é JutraÔÇŁ,

- udzia┼éu w targach IMM, Kolonia (Niemcy) dla przedsi─Öbiorstw wpisuj─ůcych si─Ö w obszar Inteligentnych Specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego: ÔÇ×Wn─Ötrza przysz┼éo┼ŤciÔÇŁ i ÔÇ×Przemys┼é JutraÔÇŁ,

- dedykowanej platformy s┼éu┼╝─ůcej internacjonalizacji: https://biznes.powiat.pila.pl/ (z modu┼éem dla M┼ÜP).

Wi─Öcej informacji o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/165,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego

Nab├│r skierowany jest do mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw (zgodnie z rozporz─ůdzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadaj─ůcych siedzib─Ö lub prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie Powiatu Pilskiego, kt├│rych dzia┼éalno┼Ť─ç jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego wskazanych w regulaminach dotycz─ůcych poszczeg├│lnych rodzaj├│w wsparcia.

Przedsi─Öbiorstwa zainteresowane udzia┼éem w projekcie prosimy o wype┼énienie Formularza zg┼éoszeniowego i z┼éo┼╝enie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, O┼Ťwiadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu si─Ö o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem Nab├│r do projektu  ÔÇ×PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGOÔÇŁ w Kancelarii Starostwa Powiatowego (aleja Niepodleg┼éo┼Ťci 33/35, 64-920 Pi┼éa) lub przes┼éanie dokument├│w poczt─ů do 23 lipca 2021r.  (zg┼éoszenia przes┼éane po tym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane ÔÇô decyduje data wp┼éywu).

Przedsi─Öbiorstwa, kt├│re zakwalifikuj─ů si─Ö do udzia┼éu w wyjazdach targowych zobowi─ůzane s─ů do odes┼éania podpisanej Umowy w ci─ůgu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wype┼énienia o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia i ┼Ťwiadomo┼Ťci ryzyka udzia┼éu w targach 3 dni przed wyjazdem na targi w 2022 r.
W przypadku braku Umowy przedsi─Öbiorstwo zostaje automatycznie wykre┼Ťlone z listy uczestnik├│w targ├│w.

Dodatkowe informacje: Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju (tel. 67 210 93 15, e-mail: milena.wicher@powiat.pila.pl; jolanta.borkowska@powiat.pila.pl).


UWAGA!!! PRZED┼üU┼╗AMY TERMIN NABORU UCZESTNIK├ôW PROJEKTU ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ

Powiat Pilski wyd┼éu┼╝a do dnia 28.07.2021 r. nab├│r M┼ÜP z powiatu pilskiego do udzia┼éu w zagranicznych targach bran┼╝owych (USA, Niemcy) oraz do dnia 30.09.2021 r. na udzia┼é we wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsi─Öbiorstw.
Zmienione regulaminy znajduj─ů si─Ö poni┼╝ej w plikach do pobrania.


SZKOLENIA DLA JST
 
W dniach 26-27 sierpnia 2021r. odb─Ödzie si─Ö dwudniowe szkolenia dla JST z zakresu pozyskiwania inwestor├│w realizowane w ramach projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Dzia┼éanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia┼éanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Miejsce: M┼éodzie┼╝owy Dom Kultury ÔÇ×ISKRAÔÇŁ; Pi┼éa, ul. Okrzei 9.

Godzina rozpocz─Öcia szkole┼ä: czwartek 26 sierpnia ÔÇô o godz. 12.00, pi─ůtek 27 sierpnia ÔÇô o godz. 9.00.

Og├│lny zakres tematyczny szkole┼ä obejmowa─ç b─Ödzie pozyskiwanie inwestor├│w przez JST, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie:
a) standard├│w przygotowania ofert inwestycyjnych,
b) obsługi inwestorów,
c) przekazania dobrych praktyk,
d) przedstawienie korzy┼Ťci wynikaj─ůcych z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej,
e) wykorzystania atut├│w JST,
f) pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie mo┼╝liwych (prawnie ograniczonych) mo┼╝liwo┼Ťci negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz zabezpieczania interes├│w JST oraz osi─ůgniecia i sukcesu w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Szkolenia b─Öd─ů prowadzone w formie stacjonarnej w Pile ÔÇô pracownicy JST bior─ůcy udzia┼é w projekcie zobowi─ůzani s─ů do wype┼énienia i dostarczenia organizatorowi o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia i ┼Ťwiadomo┼Ťci ryzyka udzia┼éu w szkoleniach (druki b─Öd─ů dost─Öpne na miejscu).

Metodyka prowadzenia szkoleń:
- aktywizuj─ůca formu┼éa zaj─Ö─ç (warsztaty/dyskusje/case study);
- nowoczesne narz─Ödzia (flipchart/rzutnik multim.);
- dostosowane do nauczania dorosłych (cykl Krebsa);
- materiały szkoleniowe.
Na koniec szkole┼ä przeprowadzone zostan─ů testy kompetencyjne, a uczestnicy otrzymaj─ů certyfikaty.
 
***
 


Jak skutecznie pozyska─ç inwestor├│w zagranicznych i jak przyci─ůga─ç kolejne inwestycje w regionie to g┼é├│wne kwestie, kt├│re przez dwa dni zg┼é─Öbiali pracownicy jednostek samorz─ůdu terytorialnego w ramach szkole┼ä stanowi─ůcych element projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ.
Szkolenie poprowadzi┼é Sebastian Ku┼Ťmierek ÔÇô w┼éa┼Ťciciel Agencji Promocji Zagranicznej KONEKTgroup z Warszawy, kt├│ra od lat zajmuje si─Ö u┼éatwieniem polskim firmom dost─Öpu do rynk├│w zagranicznych, popularyzuje polskie produkty i us┼éugi (g┼é├│wnie w Afryce, Azji, Ameryce P├│┼énocnej oraz na Bliskim Wschodzie), organizuje mi─Ödzynarodowe misje gospodarcze, po┼Ťredniczy w pozyskiwaniu inwestor├│w zagranicznych i wspiera samorz─ůdy w negocjacjach z potencjalnymi pracodawcami z zagranicy. 
Celem tej formy wsparcia by┼éo podniesienie wiedzy z zakresu pozyskiwania inwestor├│w przez przedstawicieli JST z powiatu pilskiego, co w konsekwencji prze┼éo┼╝y si─Ö na rozw├│j regionu, zwi─Ökszenie jego atrakcyjno┼Ťci i zasobno┼Ťci mieszka┼äc├│w powiatu pilskiego.
Przedstawicielom gmin zaprezentowana zosta┼éa r├│wnie┼╝, utworzona w ramach projektu, platforma internetowa promuj─ůca m.in. tereny inwestycyjne i dost─Öpne dla inwestor├│w nieruchomo┼Ťci zabudowane na terenach gmin wchodz─ůcych w sk┼éad Powiatu Pilskiego.


Szkolenie odby┼éo si─Ö w M┼éodzie┼╝owym Domu Kultury ÔÇ×IskraÔÇŁ Pile  w dniach 26-27 sierpnia br. w ramach projektu pn. ÔÇ×Promocja Gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ realizowanego wsp├│lnie z Fundacj─ů na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Na kompleksowe dzia┼éania w tym zakresie Powiat Pilski pozyska┼é blisko milion z┼éotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
***
"Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" nr RPWP.01.04.02-30-0001/18
PROGRAM SZKOLENIA ÔÇô INTERNACJONALIZACJA PRZEDSI─śBIORSTW
 

25 pa┼║dziernik 2021

1. Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne
ÔÇó Eksport po┼Ťredni
ÔÇó Eksport bezpo┼Ťredni
ÔÇó Licencjonowanie
ÔÇó Contract Manufacturing
ÔÇó Join Venture
ÔÇó Filia zagraniczna

26 pa┼║dziernik 2021

2. Sprzeda┼╝ produkt├│w na rynkach zagranicznych
ÔÇó Ocena potencja┼éu eksportowego firmy
ÔÇó Ustalenie profilu potencjalnego klienta
ÔÇó Budowanie baz danych
ÔÇó Opracowanie przekazu komunikacji
ÔÇó Opracowanie oferty na wskazany rynek
3. Aspekty dost─Öpu do wybranych rynk├│w zagranicznych
ÔÇó System celny
ÔÇó Bariery pozataryfowe
ÔÇó Standaryzacja, normy , certyfikaty jako┼Ťci
(a) Znak CE
(b) Mi─Ödzynarodowe normy ISO
(c) System HACCP

27 pa┼║dziernik 2021

4. Finansowanie eksportu i formy p┼éatno┼Ťci
ÔÇó Formy p┼éatno┼Ťci w handlu zagranicznym
ÔÇó Ubezpieczenia w handlu mi─Ödzynarodowym
ÔÇó Ryzyko kursowe
"Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" nr RPWP.01.04.02-30-0001/18
5. Analiza bie┼╝─ůcych przepis├│w prawnych , dokumentacja eksportowa
ÔÇó Oferta
ÔÇó Umowa handlowa
(a) Najwa┼╝niejsze klauzule umowne
***
 
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podpisali 10 um├│w na wsparcie M┼ÜP w dzia┼éaniach zwi─ůzanych z internacjonalizacj─ů przedsi─Öbiorstw. 5 firm z naszego regionu ju┼╝ w styczniu 2022 r. zaprezentuje si─Ö na targach nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych tzw. ÔÇ×Przemys┼éu jutraÔÇŁ w Las Vegas w USA, kolejne 5 przedsi─Öbiorstw we┼║mie udzia┼é
w targach meblarskich - ÔÇ×Wn─Ötrza przysz┼éo┼ŤciÔÇŁ w Kolonii w Niemczech.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in. organizacj─Ö stoisk wystawowych na wiod─ůcych wydarzeniach targowych na ┼Ťwiecie oraz koszty organizacji misji gospodarczej.   
***Ponad 2300 wystawc├│w z ca┼éego ┼Ťwiata, w tym Unia Europejska i Powiat Pilski, wzi─Ö┼éo udzia┼é w tegorocznych targach CES w USA - najwi─Ökszych targach elektronicznych na ┼Ťwiecie.
 
W pierwszych dniach stycznia 2022 r. misja gospodarcza z powiatu pilskiego na czele ze Starost─ů Pilskim Eligiuszem Komarowskim uczestniczy┼éa w najwi─Ökszych targach elektronicznych na ┼Ťwiecie. W tegorocznej edycji targ├│w CES wzi─Ö┼éo udzia┼é ponad 2300 wystawc├│w z ca┼éego ┼Ťwiata,  40 000 uczestnik├│w z 119 kraj├│w, w tym 1800 globalnych medi├│w.
 
Udzia┼é Powiatu Pilskiego wraz z grup─ů przedsi─Öbiorc├│w dzia┼éaj─ůcych w bran┼╝ach ÔÇ×Przemys┼é jutraÔÇŁ oraz ÔÇ×Technologie Informacyjno-KomunikacyjneÔÇŁ  w targach w USA by┼é jednym z dzia┼éa┼ä projektu pn. "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego", kt├│rego celem jest internacjonalizacja lokalnej gospodarki oraz u┼éatwienie dost─Öpu pilskim M┼ÜP do rynk├│w zagranicznych.
 
       


ÔÇô Powiat Pilski podj─ů┼é si─Ö roli organizatora stoiska na targach CES i sfinansowa┼é z pozyskanych ┼Ťrodk├│w unijnych oraz ┼Ťrodk├│w w┼éasnych udzia┼é w targach przedsi─Öbiorc├│w z powiatu pilskiego. To zaledwie wycinek naszych dzia┼éa┼ä zaplanowanych w ramach nowej strategii promocji gospodarczej realizowanej przez Powiat Pilski ÔÇô podkre┼Ťla starosta Eligiusz Komarowski.
 
Udzia┼é w najwa┼╝niejszym wydarzeniu targowym w bran┼╝y by┼é dla naszych przedsi─Öbiorc├│w okazj─ů do nawi─ůzania kontakt├│w biznesowych oraz zapoznania si─Ö z trendami i nowinkami elektronicznymi z ca┼éego ┼Ťwiata. Ekspozycje rozlokowane w 11 halach wystawowych, w tym innowacje w zakresie sztucznej inteligencji, technologii motoryzacyjnej, cyfrowego zdrowia, inteligentnego domu zaprezentowane przez ponad 800 startup├│w maj─ů szanse sta─ç si─Ö bod┼║cem do rozwoju technologicznego M┼ÜP wpisuj─ůcych si─Ö w tzw. inteligentne specjalizacje naszego powiatu.

   
 
ÔÇô Dla Powiatu Pilskiego udzia┼é w targach by┼é okazj─ů do promocji potencja┼éu naszej lokalnej gospodarki i nawi─ůzania kontakt├│w, kt├│re przyczyni─ů si─Ö do jej internacjonalizacji ÔÇô m├│wi Krzysztof Pabich, cz┼éonek delegacji, przewodnicz─ůcy Komisji Bud┼╝etu i Infrastruktury Rady Powiatu w Pile. ÔÇô Na naszym stoisku spotkali┼Ťmy si─Ö mi─Ödzy innymi z pani─ů Mari─ů Kowalsk─ů z Ambasady USA. Rozmawiali┼Ťmy o kierunkach potencjalnej wsp├│┼épracy, w tym o projekcie realizowanym przez Ambasad─Ö ÔÇ×Select USAÔÇŁ, dzi─Öki kt├│remu polskie firmy maj─ů okazj─Ö pozyska─ç kompleksowe informacje, jak inwestowa─ç w Stanach Zjednoczonych.

  
 
Delegacja z powiatu pilskiego spotkała się również z przedstawicielem Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu panem Krzysztofem Grabowskim.

ÔÇô Misj─ů PAIH jest zwi─Ökszenie nap┼éywu bezpo┼Ťrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasi─Ögu i dynamiki umi─Ödzynarodowienia polskich przedsi─Öbiorstw. PAIH dzia┼éa zar├│wno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) oferuj─ůc szybki dost─Öp do kompleksowej informacji dotycz─ůcej otoczenia gospodarczo-prawnego projekt├│w biznesowych. Pomaga r├│wnie┼╝ w pokonywaniu procedur administracyjnych dotycz─ůcych konkretnych przedsi─Öwzi─Ö─ç, opracowaniu rozwi─ůza┼ä prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partner├│w i dostawc├│w ÔÇô wyja┼Ťnia Krzysztof Grabowski z PAIH. ÔÇô  By┼éo to bardzo merytoryczne spotkanie i mam nadziej─Ö na owocn─ů wsp├│┼éprac─Ö.


 
Udzia┼é Powiatu Pilskiego wraz z grup─ů przedsi─Öbiorc├│w w targach w USA oraz wsp├│┼épraca z Polsk─ů Agencj─ů Inwestycji i Handlu s─ů dzia┼éaniami zaplanowanymi w ramach nowej strategii promocji gospodarczej. Powiat Pilski pozyska┼é na ten cel blisko 750 000 z┼é w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
ÔÇô Realizujemy projekt pod nazw─ů "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego", kt├│rego g┼é├│wnymi celami s─ů internacjonalizacja naszej lokalnej gospodarki oraz przygotowanie przedsi─Öbiorc├│w do ekspansji na rynki zagraniczne. Warto┼Ť─ç projektu wynosi ponad 1 mln z┼é i jest to pierwszy etap dzia┼éa┼ä, kt├│rych kontynuacj─Ö planujemy jeszcze w tym roku w ramach projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego ÔÇô etap IIÔÇŁ. Mam nadziej─Ö, ┼╝e udzia┼é na targach CES oraz wsp├│┼épraca z Ambasad─ů USA oraz PAIH zaowocuje transakcjami handlowymi ÔÇô m├│wi Karolina Szambela┼äczyk, cz┼éonek delegacji, dyrektor Wydzia┼éu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

   

   

###

W ramach  projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ rozpocz─Öto realizacj─Ö zadania polegaj─ůcego na promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu (kampanii wizerunkowej) w mediach mi─Ödzynarodowych skierowanych do zagranicznych inwestor├│w. Promocja w mediach mi─Ödzynarodowych jest odpowiedzi─ů na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarz─ůdzania promocj─ů gospodarcz─ů i inwestycyjn─ů regionu, niezb─Ödn─ů do umi─Ödzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jej potencja┼éu i atrakcyjno┼Ťci.  
 
Zaplanowano 30-dniow─ů, intensywna kampani─Ö promocyjn─ů w mediach internetowych,   ukierunkowan─ů na rynek Niemiecki i USA - zdefiniowane w projekcie jako  docelowe w zakresie rozwoju eksportu powiatu pilskiego.
 
W ramach kampanii zaplanowano:
 
 • emisj─Ö film├│w promuj─ůcych powiat pilski jako region atrakcyjny gospodarczo i inwestycyjnie, kt├│re powsta┼éy w ramach projektu, w mediach internetowych jako reklama typu In-Stream
 • zamieszczenie banneru graficznego na stronach internetowych skierowanych do zagranicznych inwestor├│w ÔÇô jako zach─Öta do odwiedzenia platformy internetowej  biznes.powiat.pila.pl przez potencjalnych inwestor├│w.
 
 Jednocze┼Ťnie zach─Öcamy przedsi─Öbiorc├│w do wype┼énienia swoich wizyt├│wek na platformie internetowej, kt├│ra powsta┼éa w ramach projektu tj. biznes.powiatpila.pl. Do dyspozycji s─ů dwa modu┼éy: Strefa inwestora oraz Ma┼ée i ┼Ťrednie przedsi─Öbiorstwa. Ka┼╝dy zarejestrowany  u┼╝ytkownik, b─Ödzie mia┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç bezp┼éatnego dodawania og┼éosze┼ä, tym samym zwi─Ökszaj─ůc swoje szanse na nawi─ůzanie mi─Ödzynarodowych kontakt├│w biznesowych.
 
Spotkajmy si─Ö na https://biznes.powiat.pila.pl/ !

                                                                                                    ***


NAB├ôR PRZEDSI─śBIORSTW Z SEKTORA M┼ÜP NA TARGI W KOLONII W RAMACH PROJEKTU ÔÇ×PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGOÔÇŁ
 

Powiat Pilski og┼éasza nab├│r przedsi─Öbiorstw z sektora mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw posiadaj─ůcych siedzib─Ö lub prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie powiatu do projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Dzia┼éanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia┼éanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla MŚP w postaci:

- udzia┼éu w targach IMM, Kolonia (Niemcy) dla przedsi─Öbiorstw wpisuj─ůcych si─Ö w obszar Inteligentnych Specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego: ÔÇ×Wn─Ötrza przysz┼éo┼ŤciÔÇŁ i ÔÇ×Przemys┼é JutraÔÇŁ,

- dedykowanej platformy s┼éu┼╝─ůcej internacjonalizacji: https://biznes.powiat.pila.pl/ (z modu┼éem dla M┼ÜP).

Wi─Öcej informacji o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/165,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego

Nab├│r skierowany jest do mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw (zgodnie z rozporz─ůdzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadaj─ůcych siedzib─Ö lub prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie Powiatu Pilskiego, kt├│rych dzia┼éalno┼Ť─ç jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego wskazanych w regulaminach dotycz─ůcych poszczeg├│lnych rodzaj├│w wsparcia.

Przedsi─Öbiorstwa zainteresowane udzia┼éem w projekcie prosimy o wype┼énienie Formularza zg┼éoszeniowego i z┼éo┼╝enie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, O┼Ťwiadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu si─Ö o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem Nab├│r do projektu  ÔÇ×PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGOÔÇŁ w Kancelarii Starostwa Powiatowego (aleja Niepodleg┼éo┼Ťci 33/35, 64-920 Pi┼éa) lub przes┼éanie dokument├│w poczt─ů do 10 lutego 2023 r.  (zg┼éoszenia przes┼éane po tym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane ÔÇô decyduje data wp┼éywu).

Przedsi─Öbiorstwa, kt├│re zakwalifikuj─ů si─Ö do udzia┼éu w wyjazdach targowych zobowi─ůzane s─ů do odes┼éania podpisanej Umowy w ci─ůgu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wype┼énienia o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia i ┼Ťwiadomo┼Ťci ryzyka udzia┼éu w targach 3 dni przed wyjazdem na targi w 2023 r.
W przypadku braku Umowy przedsi─Öbiorstwo zostaje automatycznie wykre┼Ťlone z listy uczestnik├│w targ├│w.

Dodatkowe informacje: Wydzia┼é Funduszy Pomocowych i Rozwoju (tel. 67 210 93 15, e-mail: jolanta.borkowska@powiat.pila.pl).

***

M┼ÜP wybrane w naborze uzupe┼éniaj─ůcym na mi─Ödzynarodowe targi IMM Cologne 2023, Kolonia (Niemcy):
 
 
 1. Monika Hass Projektowanie Wn─Ötrz.
 
 1. F.U.H Krzysztof Gburczyk.
 

                                                                                                              ***
 

Powiat Pilski og┼éasza nab├│r uzupe┼éniaj─ůcy przedsi─Öbiorstw z sektora mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw posiadaj─ůcych siedzib─Ö lub prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie powiatu do projektu ÔÇ×Promocja gospodarcza powiatu pilskiegoÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Dzia┼éanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia┼éanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla MŚP w postaci:

- udzia┼éu w targach IMM, Kolonia (Niemcy) dla przedsi─Öbiorstw wpisuj─ůcych si─Ö w obszar Inteligentnych Specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego: ÔÇ×Wn─Ötrza przysz┼éo┼ŤciÔÇŁ i ÔÇ×Przemys┼é JutraÔÇŁ,

- dedykowanej platformy s┼éu┼╝─ůcej internacjonalizacji: https://biznes.powiat.pila.pl/ (z modu┼éem dla M┼ÜP).

Wi─Öcej informacji o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/165,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego

Nab├│r skierowany jest do mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw (zgodnie z rozporz─ůdzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadaj─ůcych siedzib─Ö lub prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie Powiatu Pilskiego, kt├│rych dzia┼éalno┼Ť─ç jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji Wojew├│dztwa Wielkopolskiego wskazanych w regulaminach dotycz─ůcych poszczeg├│lnych rodzaj├│w wsparcia.

Przedsi─Öbiorstwa zainteresowane udzia┼éem w projekcie prosimy o wype┼énienie Formularza zg┼éoszeniowego i z┼éo┼╝enie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, O┼Ťwiadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu si─Ö o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem Nab├│r do projektu  ÔÇ×PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGOÔÇŁ w Kancelarii Starostwa Powiatowego (aleja Niepodleg┼éo┼Ťci 33/35, 64-920 Pi┼éa) lub przes┼éanie dokument├│w poczt─ů z terminem wp┼éywu do Starostwa do 15 maja 2023 r. do godz. 11.00 (zg┼éoszenia przes┼éane po tym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane ÔÇô decyduje data wp┼éywu).

Przedsi─Öbiorstwa, kt├│re zakwalifikuj─ů si─Ö do udzia┼éu w wyjazdach targowych zobowi─ůzane s─ů do odes┼éania podpisanej Umowy w ci─ůgu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wype┼énienia o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia i ┼Ťwiadomo┼Ťci ryzyka udzia┼éu w targach 3 dni przed wyjazdem na targi w 2023 r. W przypadku braku Umowy przedsi─Öbiorstwo zostaje automatycznie wykre┼Ťlone z listy uczestnik├│w targ├│w.

Dodatkowe informacje: Wydzia┼é Funduszy Pomocowych i Rozwoju (tel. 67 210 93 15, e-mail: jolanta.borkowska@powiat.pila.pl).

Dokumenty rekturacyjne dost─Öpne w plikach do pobrania.

 

***

M┼ÜP wybrane w naborze uzupe┼éniaj─ůcym na mi─Ödzynarodowe targi IMM Cologne 2023, Kolonia (Niemcy):
 
 
 1. 3D Studio Rafał Patyk, Krzysztof Klim Spółka Jawna.

***

Powiat Pilski na targach IMM w Kolonii

Powiat Pilski na targach IMM w Kolonii

Wiosenna edycja Imm (4-7.06.2023r.) przyci─ůgn─Ö┼éa liczne mi─Ödzynarodowe delegacje handlowe, w tym czo┼éowych przedstawicieli rynku europejskiego. Szeroki zakres wystawy obejmowa┼é zar├│wno wschodz─ůce start-upy, jak i uznanych lider├│w rynku, dzi─Öki czemu wydarzenie mog┼éo reprezentowa─ç ca┼ée spektrum bran┼╝y. W gronie wystawc├│w znale┼║li si─Ö r├│wnie┼╝ przedsi─Öbiorcy z powiatu pilskiego reprezentuj─ůcy bran┼╝─Ö ÔÇ×Wn─Ötrza przysz┼éo┼ŤciÔÇŁ.

Udzia┼é w tym mi─Ödzynarodowym wydarzeniu by┼é mo┼╝liwy dzi─Öki dofinansowaniu misji gospodarczej ze ┼Ťrodk├│w europejskich. Takie wsparcie pozwoli┼éo przedsi─Öbiorcom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie powiatu pilskiego: ÔÇ×ZULITÔÇŁ PPHU Roman Jopek; Zak┼éad Stolarski Jacek Kledzik; Epoxy Wood Table; Studio K2; Monika Hass Projektowanie Wn─Ötrz; F.U.H Krzysztof Gburczyk; 3D Studio Rafa┼é Patyk, Krzysztof Klim Sp├│┼éka Jawna na realizacj─Ö plan├│w zwi─ůzanych z internacjonalizacj─ů i otworzy┼éo szanse na eksport towar├│w i us┼éug.

- To ogromna szansa na rozw├│j dla naszych przedsi─Öbiorc├│w z sektora mikro, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw reprezentuj─ůcych siln─ů w regionie bran┼╝─Ö meblarsk─ů i wyposa┼╝enia wn─Ötrz ÔÇô zaznacza Eligiusz Komarowski, starosta pilski. ÔÇô Targi o tak ogromnym potencjale, w kt├│rych udzia┼é wzi─Ö┼éy firmy nie tylko z terenu Unii Europejskiej, ale r├│wnie┼╝ z innych region├│w ┼Ťwiata, ju┼╝ podczas rozm├│w na miejscu kojarzy┼éy naszych przedsi─Öbiorc├│w z kontrahentami z innych kontynent├│w. Trzymam kciuki za kontynuacj─Ö tych negocjacji i kontrakty inicjuj─ůce b─ůd┼║ rozwijaj─ůce dzia┼éania eksportowe uczestnik├│w naszej misji.

Dla samych uczestnik├│w wa┼╝ne by┼éy i kontrakty i zbadanie nowych trend├│w w bran┼╝y wyst─Öpuj─ůcych na rynku europejskim i ┼Ťwiatowym.

- Wczesnym latem w Kolonii targi przekszta┼éci┼éy teren Koelnmesse w miejsce spotka┼ä, scen─Ö dla projektowania wn─Ötrz, po trzyletniej wymuszonej przerwie spowodowanej pandemi─ů. Specjalna edycja imm Cologne, kt├│rej towarzyszy┼éy liczne wydarzenia, zaoferowa┼éa profesjonalistom z bran┼╝y wn─Ötrz r├│┼╝norodne mo┼╝liwo┼Ťci nawi─ůzania nowych kontakt├│w i rozwoju dzia┼éalno┼Ťci. Targi zaoferowa┼éy oko┼éo 30 000 uczestnik├│w bran┼╝y ze 116 kraj├│w, a oko┼éo 100 000 odwiedzaj─ůcych przyby┼éo do miasta, aby szuka─ç inspiracji w r├│┼╝norodnych targowych prezentacjach ÔÇô podsumowuj─ů tegoroczne wydarzenie organizatorzy Targ├│w.

Wi─Öcej zdj─Ö─ç z targ├│w IMM Cologne 2023: Press images imm cologne | imm cologne (imm-cologne.com)

Projekt pn. ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ nr projektu RPWP.01.04.02-30-0001/18, w ramach kt├│rego zrealizowano to przedsi─Öwzi─Öcie jest dofinasowany ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Dzia┼éania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia┼éania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
 

  ***Starosta Pilski Eligiusz Komarowski zaprasza na Og├│lnopolsk─ů Konferencj─Ö pn. ÔÇ×W drodze na nowe rynkiÔÇŁ, kt├│ra jest podsumowaniem projektu pn. ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacj─ů na rzecz Innowacji w JST. Projekt zosta┼é wsp├│┼éfinansowany ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).
 
Konferencja odb─Ödzie si─Ö 15 wrze┼Ťnia 2023 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 w Hotelu Gromada w Pile przy Alei Piast├│w 15.
W programie tematyka zwi─ůzana z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci na rynkach zagranicznych, w tym na rynku USA i Bliskiego Wschodu. Zaprosili┼Ťmy w charakterze prelegent├│w mi─Ödzy innymi Pani─ů Zuzann─Ö Kobierzy┼äski Kierownika Biura PAIH w Houston i Pana Krzysztofa Grabowskiego Kierownika Biura PAIH w Nowym Yorku. Ponadto przedstawiciele firmy MK Link Business przybli┼╝─ů potencja┼é rynku Bliskiego Wschodu dla przedsi─Öbiorstw z terenu powiatu pilskiego. Planujemy tak┼╝e panel, podczas kt├│rego uczestnicy misji gospodarczej do Niemiec podziel─ů si─Ö do┼Ťwiadczeniami z udzia┼éu w targach IMM w Kolonii.
 
Mamy nadziej─Ö, ┼╝e konferencja b─Ödzie okazj─ů do nawi─ůzania ciekawych kontakt├│w, poszerzenia wiedzy i wymiany do┼Ťwiadcze┼ä dla wszystkich Go┼Ťci, w tym dla przedsi─Öbiorc├│w, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorz─ůdu terytorialnego i pozosta┼éych organizacji.  
 
Ze wzgl─Öd├│w organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udzia┼éu do 11 wrze┼Ťnia 2023 r. do godz. 14.30 na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub pod numerem telefonu 67 210 93 15.
 
Informujemy, i┼╝ konferencja b─Ödzie organizowana w budynkach i pomieszczeniach dost─Öpnych architektonicznie. Do┼éo┼╝ymy wszelkich stara┼ä, aby dostosowa─ç wsparcie do Pa┼ästwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikaj─ůcych z niepe┼énosprawno┼Ťci. W celu zg┼éoszenia indywidualnych potrzeb prosz─Ö o wcze┼Ťniejszy kontakt w dogodny dla Pa┼ästwa spos├│b (na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub pod nr telefonu 67 210 93 15).

Program wydarzenia znajduje si─Ö w plikach do pobrania.

***


Powiat Pilski ÔÇô Starostwo Powiatowe w Pile zorganizowa┼é 15 wrze┼Ťnia 2023 r. Og├│lnopolsk─ů Konferencj─Ö ÔÇ×W drodze na nowe rynkiÔÇŁ, kt├│ra by┼éa  podsumowaniem projektu pn. ÔÇ×Promocja gospodarcza Powiatu PilskiegoÔÇŁ realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacj─ů na rzecz Innowacji w JST.

By┼é to pierwszy z dw├│ch zrealizowanych projekt├│w, kt├│rych celem by┼éo umi─Ödzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencja┼éu na arenie mi─Ödzynarodowej. Ca┼ékowita warto┼Ť─ç pierwszego projektu to ponad 1 mln z┼é, w tym dofinansowanie ze ┼Ťrodk├│w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) wynios┼éo blisko 733 tys. z┼é.

Dzi─Öki udzia┼éowi w tym projekcie przedsi─Öbiorcy z gmin powiatu pilskiego wzi─Öli udzia┼é w dw├│ch zagranicznych misjach gospodarczych. Razem z przedstawicielami samorz─ůdu Powiatu Pilskiego uczestniczyli w Mi─Ödzynarodowych Targach  CES w Las Vegas w USA, w kt├│rych udzia┼é wzi─Ö┼éo ponad 2300 wystawc├│w z ca┼éego ┼Ťwiata. Przedsi─Öbiorcy z powiatu pilskiego reprezentowali na nich bran┼╝e ÔÇ×Przemys┼é jutraÔÇŁ oraz ÔÇ×Technologie Informacyjno-KomunikacyjneÔÇŁ. Przedsi─Öbiorcy z powiatu pilskiego reprezentuj─ůcy bran┼╝e ÔÇ×Wn─Ötrza przysz┼éo┼ŤciÔÇŁ uczestniczyli z kolei w Targach IMM w Kolonii, w Niemczech, kt├│re  przyci─ůgn─Ö┼éy liczne mi─Ödzynarodowe delegacje handlowe.

Ponadto w trakcie trwania projektu pilscy przedsi─Öbiorcy skorzystali z cyklu szkole┼ä tematycznych, przygotowuj─ůcych ich do ekspansji na rynki zagraniczne, a pracownicy gmin z Powiatu Pilskiego poszerzyli wiedz─Ö na temat pozyskiwania i obs┼éugi inwestor├│w zagranicznych.

Dzi─Öki dofinansowaniu unijnemu utworzono r├│wnie┼╝ Portal Promocji Gospodarczej jako narz─Ödzie do promocji gospodarki powiatu pilskiego, zawieraj─ůcy  panele dla inwestora, ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw oraz jednostek samorz─ůdu terytorialnego. Najwa┼╝niejsze informacje gospodarcze dost─Öpne s─ů tu w trzech j─Özykach: polskim, angielskim i niemieckim.

- To niezwykle cenne projekty unikatowe w skali kraju, kt├│ry realizowa┼é samorz─ůd Powiatu Pilskiego. Przy┼Ťwieca┼é nam g┼é├│wny cel: pomoc naszym przedsi─Öbiorcom w wej┼Ťciu na rynki zagraniczne poprzez znalezienie atrakcyjnych kontrahent├│w, a tym samym wzrost potencja┼éu gospodarczego gmin powiatu pilskiego ÔÇô podkre┼Ťla┼é Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski. Podczas konferencji  podsumowuj─ůcej projekt Promocji gospodarczej Powiatu odby┼éy si─Ö tak┼╝e ciekawe wyk┼éady zwi─ůzane z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach USA i Bliskiego Wschodu.W charakterze prelegent├│w wyst─ůpili m.in.: Zuzanna Kobrzy┼äski i Paulina Mieczkowska-Licon z Biura PAIH w Houston oraz  Krzysztof Grabowski, Kierownik Biura PAIH w Nowym Yorku, Ma┼égorzata Panek-Kasi┼äska (MK Link Business), kt├│ra przybli┼╝y┼éa potencja┼é rynku Bliskiego Wschodu i Agata Remfeld (DC CENTRUM sp. z o.o.), kt├│ra zaprezentowa┼éa perspektywy rozwoju biznesu dla naszych przedsi─Öbiorstw na rynkach Ameryki P├│┼énocnej i Azji. Swoimi do┼Ťwiadczeniami z udzia┼éu w targach IMM w Kolonii podzielili si─Ö uczestnicy misji gospodarczej do Niemiec. Materia┼éy konferencyjne znajduj─ů si─Ö poni┼╝ej, w plikach do pobrania.


FB CANVAS-5401

Dwunastu firmom - uczestnikom projektu gratulacje z┼éo┼╝y┼é Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
- Takie przedsi─Öwzi─Öcia s─ů niezwykle cenne dla wspierania i rozwoju gospodarki ÔÇô podkre┼Ťli┼é wr─Öczaj─ůc uczestnikom misji statuetki i certyfikaty za internacjonalizacj─Ö gospodarki Powiatu Pilskiego.

 

PLIKI DO POBRANIA
Biosurowce.docx Biosurowce.docx (Pobierz) ( 138.5Kb,  pdf)
Bran┼╝a medyczna Bran┼╝a medyczna (Pobierz) ( 162.4Kb,  pdf)
ITC ITC (Pobierz) ( 246.4Kb,  pdf)
Logistyka.docx Logistyka.docx (Pobierz) ( 138.5Kb,  pdf)
IMM_wzór umowy IMM_wzór umowy (Pobierz) ( 1.5Mb,  pdf)
Zapisz si─Ö na newsletter