"Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory km 0+000 ÷ 4+261"

Informacje o projekcie:
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  5 999 901,71 zł
DOFINANSOWANIE:  2 999 950,00 zł

Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Powiat Pilski zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+621”. Jego celem było przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w szczególności: obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz punktów istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli i dla transportu zbiorowego. Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez rozwój infrastruktury drogowej zwiększa się dostępność komunikacyjna w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym.
 
Zakres zadania:
Wnioskowany odcinek drogi powiatowej nr 1177P (od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w miejscowości Śmiłowo km 0+000 do km 4+621 - połączenia z odcinkiem wykonanym w 2018 r. ze środków własnych Powiatu Pilskiego) posiadał mocno zdeformowaną nawierzchnię jezdni, jak i chodników. Występowały liczne duże nierówności zarówno w profilu podłużnym, jak i poprzecznym, silne spękania siatkowe, deformacje oraz łaty remontowe, co stanowiło potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz negatywnie wpływało na płynność ruchu. Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1177P o długości 4,261 km był realizowany w granicach istniejącego pasa drogowego.
 
 
Cele zadania:
Powiat Pilski wykonując przedmiotowe zadanie tym samym zrealizował również cel strategiczny: nr 1 „Rozwój infrastruktury drogowej” Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025. Ponadto projekt ten jest zgodny z kierunkiem działań zawartym w strategii tj. „przebudową dróg nr 1205P, 1197P, 1060P, 1182P oraz 1177P stanowiących ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”.


Realizacja przedmiotowej inwestycji przychyliła się także do osiągnięcia celów wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  na  lata 2016-2019”. Celem, do którego dąży minister właściwy do spraw transportu poprzez realizację w/w Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. Niniejszy cel jest systematycznie osiągany poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym do czego zmierza także realizacja zaplanowanej inwestycji.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
 
Droga powiatowa Śmiłowo-Kaczory na całej ponad 5 – kilometrowej długości jest już jak nowa. W czwartek po gruntownej modernizacji dokonano jej oficjalnego otwarcia. Ten ważny skrót między drogami krajowymi 10 i 11 jest już bezpieczny dla kierowców i mieszkańców gminy Kaczory oraz  całego powiatu pilskiego.

- Jest to droga bardzo uczęszczana, niezwykle ważna dla mieszkańców i dla lokalnego biznesu. W ubiegłym roku Powiat Pilski z własnych środków zrealizował pierwszą część tej inwestycji, blisko 800-metrowy odcinek od strony Kaczor. Obecny remont ponad 4 – kilometrowego odcinka kosztował blisko 5 ml zł. Ale połowę środków, blisko 2,5 mln zł Powiat Pilski pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję naszym parlamentarzystom Marcie Kubiak, Marcinowi Porzuckowi i Grzegorzowi Piechowiakowi za pomoc, której nam udzielili, aby te środki otrzymać – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Na otwarciu drogi obecny był również Brunon Wolski, wójt gminy Kaczory.
- To dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców bardzo ważna droga. Od lat mieszkańcy czekali na jej remont. Teraz droga na całej długości jest nareszcie bezpieczna. Dziękuję władzom powiatu pilskiego, że doceniły potrzeby mieszkańców i zrealizowały tę inwestycję – podkreślił wójt.

ZAKRES  PRAC
Remont drogi był gruntowny. Objął dokładnie odcinek 4 216 metrów, od skrzyżowania z drogą nr 10 w Śmiłowie.

- Droga została dokładnie wyprofilowana poprzez wykonanie w wielu miejscach warstw wyrównawczych. Na łukach droga została poszerzona. Przebudowane zostały dwie zatoki autobusowe w Śmiłowie, wzdłuż drogi przebudowano również chodniki o łącznej długości około 670 metrów bieżących. Poza obszarem zabudowanym w niebezpiecznych miejscach ustawiono stalowe bariery sprężyste. Na drodze wykonano nową nawierzchnię, a w miejscowości Śmiłowo - również system jej odwodnienia. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych oraz przejść dla pieszych, jak również azyl dla ruchu pieszego w Śmiłowie przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 10 – wymienił Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.  

Na otwarciu drogi byli obecni również radni Rady Powiatu Pilskiego, którzy zabiegali o modernizację drogi: wiceprzewodniczący Henryk Stokłosa oraz Emilia Załachowska i Teresa Strzelecka, sołtys Śmiłowa.
- Szczególnie dziękuję w imieniu mieszkańców, także za nowy odcinek chodnika, którego wcześniej nie było w planie modernizacji – powiedziała. 

Remont wykonała firma REDON NAKŁO Spółka z o.o. Obecny na otwarciu drogi prezes Andrzej Trudziński podziękował mieszkańcom za wyrozumiałość i przyznał, że to już kolejna inwestycja dla Powiatu Pilskiego, którą zrealizowała jego firma, a współpraca z inwestorem układa mu się doskonale.
Umowę na modernizację drogi powiatowej nr 1177P władze powiatu z wykonawcą podpisały pod koniec czerwca tego roku. Została ukończona zgodnie z terminem.
Wartość zadania: 4 804.236,19 zł. Zadanie dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50 procentach: 2.402.118,00 zł. Wkład własny Powiatu Pilskiego: 2.402.118,19 zł.