„BEZPIECZNI w powiecie pilskim – od juniora do seniora”

„BEZPIECZNI w powiecie pilskim – od juniora do seniora”
 
O projekcie:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od kwietnia 2019 roku do listopada 2019 roku
KOSZT CAŁKOWITY: 124 500,00 zł
KWOTA DOTACJI: 99 600,00 zł
ŚRODKI WŁASNE: 24 900,00 zł

Numer i nazwa celu szczegółowego działania: 4. Edukacja dla bezpieczeństwa „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”
 
Projekt ma charakter edukacyjny i polega na organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej szereg różnorodnych działań mających na celu poprawę wiedzy i świadomości na temat reagowania w sytuacjach zagrożeń oraz kreowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa.
 
Projekt skierowany jest do:
1. dzieci i młodzieży,
2. nauczycieli,
3. seniorów.

W spotkaniach informacyjno-promocyjnych weźmie blisko 400 osób, ale cała kampania będzie miała znacznie szerszy zasięg. szacuje się, że blisko 1000 osób może być bezpośrednimi i pośrednimi uczestnikami projektu.
 
Projekt zakłada realizacje kilku różnorodnych działań:

1. Spotkania na temat bezpieczeństwa z warsztatami praktycznymi dla młodzieży, nauczycieli i seniorów (3 cykle) – dla każdej grupy inny pakiet tematów. W trakcie spotkania informacyjno-szkoleniowego dla młodzieży zapewniony zostanie udział tłumacza języka migowego, przedstawiciela Stowarzyszenia Słabo i Niedosłyszących „MIGACZE”

Z młodzieżą rozmawiać będziemy o:
a) szkodliwości działania narkotyków i tzw. dopalaczy
b) stereotypach przyczyniających się patologii i negatywnych zachowań,
c) przemocy rówieśniczej,
d) bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
e) cyber bezpieczeństwie,
f) zasadyach udzielania pierwszej pomocy

Nauczyciele wezmą udział w warsztatach na temat:
a) rozpoznanie kryzysu depresja i stany lękowe, przeciwdziałanie, negocjacje,
b) cyber bezpieczeństwo w kontekście zagrożeń dla uczniów
c) narkotyki i tzw. dopalacze
d) procedury interwencji w szkole,
f) pokazy znęcania się nad rówieśnikami, 
g) zasady oraz zakres działania interwencyjnego zespołu powołanego do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
h) active shooter,
i) nowe trendy w prowadzeniu zajęć oraz wykorzystanie potencjału młodych osób,
j) trudne rozmowy
k) zasady udzielania pierwszej pomocy

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe dla SENIORÓW połączone z warsztatami praktycznymi poruszać będzie następujące zagadnienia:
a) postępowanie w przypadku spotkania z tzw. kieszonkowcem,
b) „metoda na wnuczka”,
c) wyłudzenia internetowe,
d) bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
e) zasady udzielania pierwszej pomocy, 

2. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami np. działkowcami, młodzieżą i dziećmi (przed wakacjami), spotkania z dziećmi w szpitalach.

3. Dostawę i montaż zapornic drzwiowych w domach mieszkańców (720 szt.)

4. Zakup i rozpowszechnienie wśród mieszkańców, w tym dla najmłodszych ciekawych gadżetów rowerowych zwiększających bezpieczeństwo np. patyczki odblaskowe na szprychy, pokrowce odblaskowe na komórkę, zawieszki odblaskowe dla dzieci na plecaki, opaski odblaskowe.

5. Produkcję i rozpowszechnienie dwóch spotów na wzór filmowych skierowanych do młodzieży i do seniorów (na wzór zwycięskiego spotu filmowego przygotowanego przez Powiat Pilski, UTW w Pile   i Komendę Powiatową Policji w Pile, który wygrał w 2018 r. ogólnopolski konkurs ogłoszony przez MSWIA pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”.


Podmioty współpracujące:
1. Komenda Powiatowa Policji w Pile zrealizuje wykłady na temat bezpiecznych zachowań oraz bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, w tym najmłodszymi.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile przeprowadzi pokazy pierwszej pomocy.
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile poprowadzi wykłady na temat szkodliwości narkotyków i tzw. dopalaczy.
4. Wybrana zostanie secjalistyczna firma zewnętrzna, która odpowiedzialna będzie za warsztaty praktyczne na temat bezpieczeństwa oraz przeprowadzi pokaz np. atak szaleńca.
 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
 
Projekt został zrealizowany zgodnie z celami, na jaki uzyskał dofinansowanie oraz zgodnie z zawartym Porozumieniem z 12 sierpnia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 472,97 zł. Uzyskane oszczędności przeznaczono zgodnie z pismem z 11 października 2019 r., na które WUW wyraził zgodę. Przygotowując wniosek przyjęto realizację zadań od kwietnia 2019, natomiast z uwagi na zwarcie Porozumienia 12 sierpnia 2019 r. zadania przewidziane do sfinansowania z dotacji realizowano od dnia jej otrzymania. Zgodnie z harmonogramem planowanych działań w ramach projektu powołano zespół projektowy oraz zawarto umowę współpracy z podmiotami uczestniczącymi w projekcie oraz dokonano podziału zadań. Projekt został zrealizowany poprzez współpracę Powiatu Pilskiego z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile, Komedą Powiatową Policji w Pile oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pile. Założony został profil na portalu społecznościowym poświęcony projektowi: https://www.facebook.com/Bezpieczni-w-powiecie-pilskim-od-juniora-do-seniora-789139308146200/?notify_field=website&modal=profile_completion¬if_id=1570739414826400¬if_t=page_profile_website

Osiągnięty został główny cel projektu tj. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych w powiecie pilskim, poprzez realizację następujących wskaźników produktu:
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla młodzieży na temat bezpieczeństwa – 1 cykl (szczegółowy opis poniżej).
Spotkania informacyjno- szkoleniowe dla seniorów na temat bezpieczeństwa – 1 cykl (szczegółowy opis poniżej).
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa  – 1 cykl (szczegółowy opis poniżej).
Liczba spotów filmowych na temat bezpieczeństwa – 2 szt. (szczegółowy opis poniżej).
Pozostałe kampanie/happeningi uliczne na temat bezpieczeństwa – 3 szt. (szczegółowy opis poniżej).
Spotkania w domach mieszkańców połączone z montażem łańcuszków na drzwi – 720 szt. (szczegółowy opis poniżej).
Liczba prelekcji na temat bezpieczeństwa – min. 10 (szczegółowy opis poniżej).
Opracowanie wniosków z przeprowadzonych zadań – 1 opracowanie (wykonanie do 31.01.2020 r.; z uwagi na termin zakończenia zadania do 31 grudnia 2019 r. obecnie formułowane są wnioski od partnerów).
 
Planowany rezultat (wskaźniki):
 1. Wzrost wiedzy młodzieży i seniorów na temat bezpieczeństwa –o 20%. Podczas spotkań przeprowadzono testy wiedzy „na wejściu” i na „wyjściu”. Zgodnie z podsumowaniem wyników testów poziom wiedzy wzrósł wiedzy wzrósł u seniorów o 65%, u nauczycieli o 50%, u uczniów 65%.
Potwierdzeniem realizacji są listy obecności, dokumentacja fotograficzna, linki, faktury, testy wiedzy i inne dokumenty dostępne w siedzibie Powiatu Pilskiego.
 
Opis realizacji poszczególnych zadań:
 1. W terminie od 8 października do 22 października 2019 r. odbył się cykl spotkań informacyjno- szkoleniowych dla młodzieży połączonych z warsztatami praktycznymi poruszającymi następujące zagadnienia
 • szkodliwość działania narkotyków i tzw. dopalaczy - wykłady dla uczestników przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz Komendy Powiatowej Policji;
 • stereotypy przyczyniające się patologii i negatywnych zachowań;
 • przemoc rówieśnicza, trudne sytuacje w szkole – szantaż nożem, załamanie psychiczne, próba samobójcza;
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wskazane zostały zasady bezpieczeństwa młodzieży jako młodych kierowców jak i jako pozostałych uczestników ruchu drogowego – pieszy, rowerzysta; zagadnienia związane z prawidłowym oznakowaniem;
 • cyber bezpieczeństwo - w kontekście zagrożeń dla uczniów ( przemoc psychiczna, szantaż, metody werbowania przez ugrupowania ekstermistyczne, stalking, wyłudzenia zdjęć i materiałów o naturze pornograficznej);
 • zasady udzielania pierwszej pomocy – przedstawione zostały przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Spotkania odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Pile (8/9 października 2019 r.), Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku (16/17 października 2019 r.), Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (16/17 października 2019 r.), I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej –Curie w Pie (21/22 października 2019 r.).

Szkolenie i warsztaty przeprowadziła zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie specjalistyczna firma wyłoniona w drodze postępowania konkurencyjnego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych wraz z partnerami projektu.

Potwierdzeniem realizacji szkoleń i warsztatów jest: specyfikacja przedmiotu zamówienia,  umowa z wykonawcą, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa.
Wartością dodaną jest wykonanie przez Wykonawcę szkoleń roll up projektu oraz plansz edukacyjnych przekazanych do placówek oświatowych, których uczniowie byli uczestnikami szkoleń. Tematyka plansz edukacyjnych zgodna jest z tematyką szkoleń i warsztatów.
 1. W terminie od 15 do 16 października 2019 r. odbyły się spotkania informacyjno- szkoleniowe dla nauczycieli połączone z warsztatami praktycznymi, celem spotkań było przybliżenie kadrze nauczycielskiej nowych zagrożeń, które mogą wystąpić  w placówce oświatowej. Ze względu na rodzaj przekazywanych treści dotyczących postępowania w przypadkach prób samobójczych i procedur bezpieczeństwa, szkolenie kierowane było tylko do kadry zawodowej. Wybrane zagadnienia, które zostały poruszane w trakcie spotkań/warsztatów:
 • rozpoznanie kryzysu depresja i stany lękowe, przeciwdziałanie, negocjacje;
 • cyber bezpieczeństwo w kontekście zagrożeń dla uczniów ( przemoc psychiczna, szantaż, metody werbowania przez ugrupowania ekstermistyczne, stalking, wyłudzenia zdjęć i materiałów o naturze pornograficznej, reakcja na negatywne zjawiska– pomoc uczniom  i rodzicom);
 • narkotyki i tzw. dopalacze- wykłady dla uczestników przeprowadzą pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile;
 • analiza ryzyka (mapa ryzyka grupy uczniów, rozpoznanie czynników ryzyka);
 • procedury interwencji w szkole (akty prawne, zadania wychowawcy, procedury interwencji w sytuacjach kryzysowych, zasady współpracy ze służbami w przypadku małoletnich imigrantów, procedury wsparcia psychicznego),
 • pokazy znęcania się nad rówieśnikami (psychicznego i fizycznego), wskazanie symptomów ofiary – uczeń smutny, ospały, pobudzony,
 • zasady oraz zakres działania interwencyjnego zespołu powołanego do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • active shooter – wskazanie sylwetki active shootera (np. uczeń szykanowany przez rówieśników), taktyka ucieczki z grupą, liczenie osób, wyciszanie telefonów, uspokajanie osoby spanikowanej, zadania po ewakuacji,
 • nowe trendy w prowadzeniu zajęć oraz wykorzystanie potencjału młodych osób (omówienie nowych form prowadzenia zajęć, case study na przykładzie szkół w Niemczech oraz krajach skandynawskich, zasady budowania przyjaznego klimatu w szkole),
 • trudne rozmowy – rozmowa ucznia z psychologiem, nauczycielem, wydobycie informacji, wsparcie psychiczne, zdobycie zaufania,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy - przedstawione zostały przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Szkolenie i warsztaty przeprowadziła zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie specjalistyczna firma wyłoniona w drodze postępowania konkurencyjnego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych wraz z partnerami projektu.
Potwierdzeniem realizacji szkoleń i warsztatów jest: specyfikacja przedmiotu zamówienia,  umowa z wykonawcą, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa.
Spotkania odbyły się w Pile w siedzibie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile.
 1. Spotkanie informacyjno- szkoleniowe dla seniorów połączone z warsztatami praktycznymi poruszające następujące zagadnienia:
 • postępowanie w przypadku spotkania z tzw. kieszonkowcem; celem spotkań i warsztatów było praktyczne przekazanie wiedzy na temat technik kradzieży poprzez pokaz najczęściej stosowanych technik kradzieży w środkach komunikacji miejskiej w domu, w miejscach zatłoczonych. Osoba prezentująca techniki kradzieży objaśniła również uczestnikom w jaki sposób zabezpieczyć się przed tego typu aktem;
 • „metoda na wnuczka” – celem spotkań i warsztatów było praktyczne przekazanie wiedzy na temat technik wyłudzeń wartości pieniężnych.  W czasie warsztatów pokazane zostały schematy działania sprawców oraz metody podszywania się pod policjanta, pracownika z gazowni, konserwatora, członka rodziny oraz  spotkania promocyjne. Ponadto, przedstawiony został schemat postępowania na wypadek spotkania się z próbą wyłudzenia;
 • wyłudzenia internetowe – celem spotkań i warsztatów było praktyczne przekazanie wiedzy na temat technik wyłudzeń wartości pieniężnych z kont bankowych oraz kart płatniczych. Uczestnicy zdobyli  praktyczną wiedze w jaki sposób zabezpieczyć swoje karty przez duplikowaniem oraz jak sprawdzać aktualny stan konta i co zrobić, kiedy transakcja wzbudza podejrzenia;
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wskazane zostały zasady bezpieczeństwa seniorów zarówno jako kierowców jak i jako pozostałych uczestników ruchu drogowego – pieszy, rowerzysta; zagadnienia związane z prawidłowym oznakowaniem;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy – przedstawione zostały przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Szkolenie i warsztaty przeprowadziła zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie specjalistyczna firma wyłoniona w drodze postępowania konkurencyjnego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych wraz z partnerami projektu.
Potwierdzeniem realizacji szkoleń i warsztatów jest: specyfikacja przedmiotu zamówienia,  umowa z wykonawcą, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa.
Spotkania odbyły się w Pile w siedzibie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile i wzięli w nich udział seniorzy z UTW w Pile, Powiatowego Klubu Pogodnego Seniora w Pile, Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej, Zarządu Emerytów i Rencistów w Pile oraz Klubu Seniora z Wysokiej.
Z uwagi na duże zainteresowanie projektem w miesiącu czerwcu oraz październiku 2019 r. odbyły się dwa spektakle pt. „Seniorze bądź bezpieczny”. Spektakle miały charakteredukacyjno-profilaktyczny i zostały przygotowane z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Pile przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół przy Teatralnej. Uczniowie zainscenizowali kilka, z życia wziętych sytuacji, w których seniorzy najczęściej padają ofiarami oszustów. Pokazali m.in. jak łatwo osoby starsze ulegają sugestii przy zakupie rzekomo atrakcyjnych towarów w promocyjnej cenie, jak tracą oszczędności podając szklankę wody sprzedawcom, i jak może wyglądać klasyczne oszustwo „na wnuczka”. Spektakle miały miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile i były bezkosztowe.
Na cały cykl szkoleń wskazanych w podpunktach a-c wykorzystano kwotę 62 800,00 zł na którą składają się: zaangażowanie profesjonalnej firmy specjalistycznej, która przeprowadziła   z uczestnikami cykl spotkań połączonych z warsztatami praktycznymi, koszt umowy zlecenia prelekcji na temat szkodliwości narkotyków i substancji psychoaktywnych, koszt cateringu oraz koszt tłumaczenia migowego. Wykłady pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pile były bezkosztowe, podobnie jak zaangażowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Pile czy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Spotkania w domach mieszkańców powiatu pilskiego połączone z montażem zapornic drzwiowych jako jednej z najprostszych, ale i najefektywniejszych metod zabezpieczenia mienia; pierwotnie zaplanowano spotkania w domach mieszkańców, ale  po pierwsze nastąpiły trudności z pozyskaniem wykonawców, którzy dokonaliby dostawy i montażu zapornic oraz po drugie wystąpiła duża nieufność osób starszych do wpuszczania do mieszkań pracowników technicznych Starostwa Powiatowego, zapornice zostały rozpowszechnione głównie na spotkaniach dla mieszkańców, w tym seniorów oraz bezpośrednio w siedzibie Starostwa. Zaoszczędzone środki z montażu zostały przeznaczone na zakup gadżetów związanych z bezpieczeństwem, na co otrzymano zgodę WUW.
Łącznie zakupiono i rozdano 720 Szt. zapornic.
 
 1. Pozostałe kampanie/happeningi uliczne na temat bezpieczeństwa (zadania bezkosztowe):
 • „Bezpieczny Działkowiec –Senior” – w sezonie działkowym policjanci z KPP w Pile odwiedzili ogrody działkowe, gdzie rozmawiali z przebywającymi tam osobami o zagrożeniach i sposobach ich przeciwdziałania;
  06.08.2019r. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pile odwiedzili seniorów spędzających czas wolny na terenie ogrodów działkowych w Pile. Funkcjonariusze uświadamiali działkowców o realnych zagrożeniach i odpowiednim zabezpieczeniu swojego mienia, a także udzielali praktycznych porad jak uniknąć włamania lub kradzieży. Ponadto wręczyli broszury informacyjne oraz elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność, zwłaszcza podczas późnych powrotów do domów.
 • „Pamiętaj koniecznie, aby wypoczywać bezpiecznie! Happening dla dzieci i młodzieży” – nad jeziorem Płotki w Pile na terenie powiatu pilskiego happening związany z bezpiecznym zachowaniem nad wodą podczas wypoczynku letniego skierowany dla dzieci i młodzieży, spotkanie zostanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Pile
  W ramach projektu policjanci KPP Piła od maja 2019r. brali czynny udział w festynach oraz happeningach na terenie powiatu pilskiego uświadamiając o zagrożeniach w sezonie letnim, szczególnie dzieci i młodzież. Regularnie podczas sezonu wakacyjnego spotykali się także z grupami półkolonii. W czerwcu miał miejsce także happening nad jeziorem Płotki, gdzie policjanci uświadamiali młodzież jak bezpiecznie przebywać nad wodą.

 
 • Spotkania na temat bezpieczeństwa z okazji Dnia Dziecka  w szpitalach – KPP przeprowadziła pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznych zachowań; nie rozdano gadżetów rowerowych i słodyczy, gdyż te zostały zakupione po otrzymani dotacji. Natomiast ponownie odwiedzono oddziały dziecięce podczas spotkań Mikołajkowych i tam przekazano gadżety oraz słodycze.


 
 1. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile (SOSW) odbyło się w dniu 6 grudnia; natomiast spotkania z  osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi w klubach seniora w Pile, Wysokiej i Róży Wielkiej odbyły się w trakcie spotkań dla seniorów opisanych w pkt. c ; w trakcie spotkań policjanci przedstawiali informacje, jak uchronić się przed oszustami, którzy nie mając żadnych skrupułów wykorzystują naiwność oraz dobroć ludzi niepełnosprawnych. Dodatkowo omówione zostaną sposoby zabezpieczania mieszkania przed włamywaczami, jak uniknąć kradzieży portfela, czy telefonu komórkowego oraz jak nie stać się ofiarą przestępstwa podczas dokonywania zakupów lub przejazdów komunikacją miejską. Policjanci przybliżyli zasady postępowania dzięki, którym można w znacznym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo stania się ofiarą ulicznego napadu. Policjanci opowiedzą o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie tych spotkań rozdawane były. gadżety rowerowe i słodycze;


 
 1. Produkcja i rozpowszechnienie w mediach społecznościowych dwóch spotów filmowych skierowanych do młodzieży i do seniorów (na wzór zwycięskiego spotu filmowego przygotowanego przez Powiat Pilski, UTW w Pile i Komendę Powiatową Policji w Pile, który wygrał w 2018 r. ogólnopolski konkurs ogłoszony przez MSWIA pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”.) – zadanie bezkosztowe. Spoty w przystępny i ciekawy sposób  promują  bezpieczne zachowania wśród młodzieży i wśród seniorów. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem i dużą liczbą wyświetleń. Link do spotów.
 2. Kampania radiowa na temat bezpieczeństwa i emisja w stacjach o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) – spot dotyczący spotkań dla seniorów został wyemitowany w miesiącu czerwcu, natomiast spot  z wykorzystaniem autorytetu i wizerunku (głosu) Starosty Pilskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w miesiącu grudniu.
 3. Opracowanie wniosków z przeprowadzonych zadań i ich upowszechnienia po zakończeniu realizacji projektu na profilu społecznościowym, w szkołach, kościołach, klubach seniora, do jak najszerszego grona odbiorców – zadanie bezkosztowe, z uwagi na fakt, iż projekt zakończył się 31 grudnia 2019 r., raport jest w trakcie opracowań.  
 4. Założenie i prowadzenie konta na profilu społecznościowym dotyczącym projektu, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu – zadanie bezkosztowe. Założony został profil na portalu społecznościowym poświęcony projektowi : https://www.facebook.com/Bezpieczni-w-powiecie-pilskim-od-juniora-do-seniora-789139308146200/?notify_field=website&modal=profile_completion¬if_id=1570739414826400¬if_t=page_profile_website
 
Podczas realizacji zadań informowano o źródle uzyskanego dofinansowania:
 
We wszystkich wydarzeniach wzięło udział (adresaci bezpośredni) 468 osób.