"Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim


O projekcie:
NR PROJEKTU:  RPWP.08.03.01-30-0040/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2019-04-01 - 2021-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  840 903,99
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 768,39
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 147 uczniów (80K) i 6 nauczycieli (5K ) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w skład którego wchodzą uczniowie Technikum nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem objętych zostanie 164 Uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer 40 U, drukarz 12 U, technik logistyk 100U oraz sprzedawca 12U, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy, realizowany przy współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie od 04.2019 do 12.2021 r.
 

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu staży/praktyk dla uczniów
 • zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistyczny realizowanych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. dla uczniów
 • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy.
 • zorganizowanie szkoleń/kursów dla nauczycieli  również w kierunkach wprowadzanych w ramach modernizacji oferty kształcenia (nowy kierunek – technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły
 
Planowane efekty projektu:
 • wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji uczniów objętych wsparciem poprzesz szkolenia, staże, praktyki czy kursy
 • wzrost kompetencji nauczycieli objętych wsparciem
 • doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWYCH W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY WŁAŚCIWE DLADANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 -  2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE
 
Planuje się doposażenie pracowni fryzjerskiej:
 • 1 aparat do diagnozowania włosów
 • 1 aparat do dezynfekcji
 • 1 laptop
 • 1 projektor
 • maszynki elektryczne do strzyżenia 4 szt
 • maszynki konturowe 3szt
 • zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym zgodnym z wymaganiami w nauce zawodu oraz egzaminacyjnymi, ponadto: oprogramowanie
 • antywirusowe, pakiet programów biurowych), 4szt
 • 1 nawilżacze do włosów ozonowy,
 • główka fryzjerska ze statywem 4szt
 • nożyczki fryzjerskie 12 szt
 • kufry fryzjerskie 4 szt
 • wagi fryzjerskie 2szt
 • 1 drukarka wielofunkcyjna.
 • Pre Style Ergo, śruba Vario, 6.0” 8 szt
 • nożyczki degażówki Pre Style Ergo 5.5' P, stal polerowana, śruba Vario-Plus, 8szt
 • Lampa pierścieniowa LED średnica lampy: ok. 50 cm,
 • aparat fotograficzny z obiektywem do sesji zdjęciowych
 • mikroskop
 • trychokamera
 • koła do analizy kolorystycznej
 
ZADANIE 2. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK (N) KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 -  2020-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE
 
Mając na względzie plan rozwojowy szkoły, a także potrzeby zgłaszane przez nauczycieli i otoczenie społ.-gospodarcze szkoły, w ramach projektu przewidziano realizację kursów:
1. Kurs grafiki komputerowej (Elementy grafiki komputerowej),
2. Szkolenie z oprogramowania dotyczącego systemów nawigacji i wyznaczania tras.
 
 
ZADANIE 3. STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK N KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 -  2021-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE
 
Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych, nauczyciele będą mogli wprowadzić w proces nauczania w ramach podstawy programowej dodatkowe aspekty, a przede wszystkim uzupełnić braki kadrowe na nowo otwartym kierunku kształcenia zawodowego.
Wiedza/kwalifikacje i umiejętności osiągnięte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w celu modyfikacji i rozszerzenia programu nauczania o dany zakres merytoryczny i efektywnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. Po ukończeniu wsparcia nauczyciele otrzymają dyplomy potwierdzające podniesienie kwalifikacji.
 
 
ZADAIE 4. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-07-01 - 2021-09-01
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Uczniowie wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z wykorzystywaniem posiadanej wiedzy w praktyce. Staże zawodowe zwiększają ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływają na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Nawet jeżeli młody człowiek nie zostanie po zakończonym stażu zawodowy zatrudniony w danej firmie, takie doświadczenie z pewnością zwiększy jego szanse na podjęcie pracy. Staż jest szansą zdobycia pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, nierzadko bardzo wartościowych, które mogą stać się przepustką do stałej pracy.
 
 
ZADANIE 5. KURSY Z SYSTEMU ZINTEGROWANEGO OBEJMUJĄCY DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (ZAKRES
SPEDYCYJNY I MODUŁ PRODUKCJI) DLA UCZNIÓW/UCZENNIC TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 - 2020-02-29
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.
 
Ramowy program kursu:
1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie
2. Zarządzanie danymi zakupowymi
3. Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców
4. Przyjęcia towarów
5, Różne typy produkcji
6. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu
7. Zarządzanie magazynem

ZADANIE 6. SZKOLENIE Z OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCEGO SYSTEMÓW NAWIGACJI I WYZNACZANIA TRAS DLA UCZNIÓW/UCZENNIC (U) TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 - 2020-02-29
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE.
 
Ramowy program kursu:
Zajęcia teoretyczne
1. Mapa jako rzut terenu, symbole i skala, orientacja
2. Kompas, bieguny, azymut, wysokościomierz - zasada działania, zakres błędu, kalibracja, sposoby wykorzystania w nawigacji
3. Przygotowanie trasy: azymut na odległość i azymut do wysokości
4. Orientacja mapy, wyznaczanie azymutu w terenie, określanie swojego położenia
5. Poruszanie się po wyznaczonej trasie: azymut na odległości, azymut do wysokości
Zajęcia praktyczne
1. Przygotowanie tras w komputerze z wykorzystaniem programu do nawigacji, archiwizacja działań,
2. Zapis śladu, powrót po śladzie, zapis punktu, powrót do punktu, poruszanie się po trasie,
3. Zajęcia teoretyczne: omówienie śladów z terenu, archiwizacja śladów w chmurze.
 
ZADANIE 7. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC U SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ORAZ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE SPRZEDAWCA:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 - 2020-02-29
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE
 
W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 12 U (10K) poprzez uczestnictwo w kursach:
 • Kurs z obsługi programu kompleksowo wspomagającego obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach
 • Kurs z obsługi i programowania kasy fiskalnej
 • Kurs z obsługi klienta i technik sprzedaży
 
ZADANIE 8. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNICZNEGO DLA UCZNIÓW/UCZENNIC U TECHNIKUM KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01- 2021-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po zrekrutowaniu uczestników kursu i przeanalizowaniu potrzeb i możliwości
 
 
Program kursu:
- transport, spedycja, dystrybucja i kooperacja z dostawcami w łańcuchach dostaw
- logistyka systemów prod.usługowych oraz przepływ mat.
- systemy magazynowania i utrzymywania zapasów
- elektroniczna gospodarka
- usługi logistyczne, outsourcing
- Techniki sporządzania dok. jak: oferta, e-mail, notatka służbowa, opis , list, itp.
- Umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej: wykresy, diagramy, opisy techniczne, plany przestrzenne itp.
- Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji na tematy związanie z logistyką przedsiębiorstw, procesami biznesowymi i gospodarczymi
- Powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy.
 
ZADANIE 9. SZKOLENIE "NOWOCZESNY FRYZJER W CYFROWYM ŚWIECIE" DLA UCZNIÓW/UCZENNIC  ORAZ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK  SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAWODZIE FRYZJER
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 - 2021-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE
 
W ramach zadania wsparciem objętych zostanie nauczyciel oraz 40 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer, którzy wezmą udział w następujących szkoleniach:
 
1. Szkolenie Cięcie damskie, nowoczesne cięcia damskie wykonywane na modelkach i główkach.
2. Szkolenie: Doczepianie włosów 4 metody
3. Relacje z klientami w mediach internetowych, sesja zdjęciowa, pokaz mody
4. Trychologia
5. Koloroskopia
 
ZADANIE 10. KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W PRACY ZAWODOWEJ) DLA UCZNIÓW/UCZENNIC SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W ZAWODZIE DRUKARZ:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-01-01 - 2021-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po zrekrutowaniu uczestników kursu i przeanalizowaniu potrzeb i możliwości
 
Ramowy program kursu:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej
2. CorelDraw:
3. Photoshop
 
ZADANIE 11. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE LUB KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC  TECHNIKUM NR 2 KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2020-01-01 2021-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE
 
W ramach zadania planuje się objęcie wsparciem 30 uczniów  kształcących się w zawodzie technik logistyk, którzy uzyskają dodatkowe kompetencje zawodowe:
 • Kurs z obsługi platform transportowych
 • Kurs na operatora wózka widłowego
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
 1. Kurs z obsługi programu kompleksowo wspomagającego obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach - 12 uczniów x1 grupa - 8 godzin
Ramowy program kursu:
- Obsługa kartotek
- Dokumenty magazynowe
- Dokumenty handlowe
- Dokumenty finansowe
- Raporty i wydruki
Termin: 15.02.2020 – 08:00 – 15:15
 
2. Kurs z obsługi i programowania kasy fiskalnej - 6 uczniów x 1 grupa - 30 godzin
- Budowa i rodzaje kas fiskalnych
- Obsługa kasy
- Transakcje sprzedaży
- Raporty kasowe
- Programowanie kasy
- Zastrzeżenia, zażalenia, reklamacje
- Rozliczanie utargu
- Przyjmowanie, wydawanie, zwrot towaru na magazyn
- Inwentaryzacja

15.02.2020 – 08:00-16:00
16.02.2020  – 08:00-16:00
22.02.2020 – 08:00-16:00
23.02.2020 – 08:00-15:45
 
3. Kurs z obsługi klienta i technik sprzedaży -6 uczniów - 35 godzin
- Rola i zadania dobrego handlowca
- Zakres obowiązków
- Reklamacja i promocja
- Dystrybucja
- Pozyskiwanie klientów
- Utrzymywanie kontaktów handlowych
- Techniki i etapy sprzedaży
- Sprzedaż w terenie
- Organizowanie dostaw towarów do klientów
- Komunikacja międzyludzka
- Negocjacje, techniki negocjacyjne
- Organizacja gospodarki kasowej
15.02.2020 – 08:00-16:00
16.02.2020  – 08:00-16:00
22.02.2020 – 08:00-16:00
23.02.2020 – 08:00-15:45
 
4. Szkolenie z oprogramowania dotyczącego systemów nawigacji i wyznaczania tras - 40 uczniów
(4 grupy x 10 uczniów) - 8 godzin
- Mapa jako rzut terenu, symbole i skala, orientacja.
- Kompas, bieguny, azymut, wysokościomierz - zasada działania, zakres błędu, kalibracja, sposoby wykorzystania w nawigacji.
- Przygotowanie trasy: azymut na odległość i azymut do wysokości.
- Orientacja mapy, wyznaczanie azymutu w terenie, określanie swojego położenia.
- Poruszanie się po wyznaczonej trasie: azymut na odległości, azymut do wysokości.
- Zajęcia praktyczne.
22.02.2020 r.
Grupa I – godzina 8:00 – 14:00
Grupa II – godzina 14:00 – 20:00
23.02.2020 r.
Grupa III – godzina 8:00 – 14:00
Grupa IV 14:00 – 20:00
 
Pierwsze zajęcia w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców".

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze szkoły ZSprzy Teatralnej.W zajęciach z języka angielskiego bierze udział 20 uczniów technikum w zawodzie logistyk. Młodzież podczas 60 godzin lekcyjnych pozna specjalistyczne słownictwo z branży TSL.

Obraz może zawierać: ludzie siedzą, tabela i w budynku

 Fotorelacja ze szkolenia "Cięcia damskie, nowoczesne cięcia damskie wykonywane na modelach i główkach"

W dniach od 13 do 16 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie nt. "Cięcia damskie, nowoczesne cięcia damskie wykonywane na modelach i główkach", które realizowane jest w ramach projektu: "Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim

W szkoleniu udział wzięło 40 uczniów oraz 1 nauczycielka.

Zdjęcia pochodzą z profilu społecznościowego Zespołu Szkół przy Teatralnej.

Obraz może zawierać: 2 osoby

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela, dziecko i w budynku
 
Zapisz się na newsletter