„Dobra szkoła - dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców


O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0035/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2019-03-01 do 2021-08-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 035 049,32
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 879 791,92
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy
 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencji na rynku pracy 167U (52 K), wsparcie 9 N (8K) kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w zakresie podniesienia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych oraz doposażenie 13 pracowni w sprzęt do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w okresie od 03.2019 do 08.2021 r. Projekt będzie realizowany przy współpracy z lokalnym/regionalnym otoczeniem społeczno - gospodarczym.
 

Projekt polega na:

  • organizacji staży/praktyk we współpracy z pracodawcami,
  • zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistycznych realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wdrożeniu nowych innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
  • zorganizowaniu szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli,
  • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
 
Planowane efekty projektu:
  • wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem,
  • wzrost kompetencji nauczycieli objętych wsparciem poprzez szkolenia oraz studia podyplomow
  • doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzęt oraz wyposażenie w celu zapewnienia warunków odzwierciadlających naturalne warunki pracy,

  • rozszerzenie dotychczasowej oferty Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DOKUMENTACJI GEODEZYCJO-KARTOGRAFICZNEJ 2-8 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W KIERUNKU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, TECHNIK GEODETA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową. Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły. Wnioskodawca zobowiązuje się
do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE PRACOWNI BUDOWLANEJ 1-2 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W KIERUNKU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, TECHNIK GEODETA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych:
- drukarka ze skanerem
- wstrząsarka do sit + zbiornika do przesiewu na mokro + pokrywa + zbiornik do przesiewu na sucho
- sita do wstrząsarki

ZADANIE 3. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DOKUMNTACJI TECHNICZNEJ  3-2 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK BUDOWNICTWA, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W efekcie realizacji tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową. Zaplanowany zakup doposażenia wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

ZADANIE 4. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PZ- 4 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK BUDOWNICTWA MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową. Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły. W efekcie tego zadania wyposażenie i warunki stworzone w pracowni będą zgodne z podstawa programową, a zajęcia praktyczne prowadzone w szkole będą prowadzone według obowiązujących standardów.

ZADANIE 5. DOPOSAŻENIE PRACOWNI BUDOWLANEJ 1-4 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW RCHITEKTURY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach zadania planowane jest wyposażenie pracowni w narzędzia ogólnodydaktyczne oraz zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych.

ZADANIE 6. DOPOSAŻENIE PRACOWNI RYSUNKU TECHNICZNEGO 2-9 UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK BUDOWNICTWA, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach zadania planowane jest wyposażenie pracowni w narzędzia m. in.:
- projektor multimedialny
- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
- program graficzny

ZADANIE 7. DOPOSAŻENIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PZ-2 UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zadanie dotyczyć będzie zakupu nowego doposażenia dla następujących stanowisk: stanowiska prac sztukatorskich, stanowiska do obróbki ręcznej kamienia i materiałów kamiennych, stanowiska mechanicznej obróbki kamienia i materiałów kamiennych, stanowiska montażu elementów sztukatorskich i kamiennych, stanowisko wykonywania robót murarskich, tynkarskich oraz montażu okładzin ściennych, stanowiska zdobienia i renowacji elementów kamiennych.
 
ZADANIE 8. DOPOSAŻENIE PRACOWNI BUDOWLANEJ 1-6 UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK BUDOWNICTWA, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE:
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W efekcie realizacji tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową. Zaplanowany zakup doposażenia wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.
 
ZADANIE 9. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PZ-5 UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK BUDOWNICTWA, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach zadania planowane jest wyposażenie pracowni w narzędzia, które pozwolą na kształcenie zawodowe wyżej wymienionych zawodów. Będą to np.:
- dalmierz laserowy,
- poziomica laserowa
- młotowiertarka
- pilarka tarczowa
- akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
- przecinarka do glazury
- szlifierka kątowa + tarcza

ZADANIE 10. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKETORNIKI NR 2 UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK ELEKTRYK I ELEKTRYK
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach zadania planowane jest wyposażenie pracowni w narzędzia, które pozwolą na kształcenie zawodowe wyżej wymienionych zawodów. Będą to np.:
-generatory,
-kondensatory,
-rezystory mocy,
-żarówki
-elektroniczne liczniki,

ZADANIE 11. DOPOSAŻENIE PRACOWNI MONTAŻU I KOSERWAJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTYRCZNYCH. PRACOWNIA OBRÓBKI RĘCZNEJ. PZ-1 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK ELEKTRYK I ELEKTYK
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Planuje się wyposażenie ogólnodydaktyczne, wyposażenie stanowisk dydaktycznych, stanowisko do wykonywania pomiarów narzędziami noniuszowymi, mikrometrycznymi oraz do pomiarów błędów kształtu, stanowisko do trasowania, wiercenia, rozwiercania i pogłębiania oraz wykonywania połączeń rozłącznych, stanowisko do obróbki ręcznej oraz prostowania i gięcia.
 
ZADANIE 12. DOPOSAŻENIE PRACOWNI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NR 5 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK ARCHIUTEKTURY KRAJOBRAZU
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Doposażenie pracowni w sprzęt oraz wyposażenie nastąpi w celu zapewnienia warunków odzwierciadlających naturalne warunki pracy.
W ramach zadania planowane jest wyposażenie pracowni w narzędzia:
-Bryły pełne białe,
-Skalówka urbanista,
-Projektor multimedialny,
-Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką,
-Monitor 24”,

ZADANIE 13. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPOZYCJI. PRACOWNIA URZĄDZENIA I PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI. PRACOWNIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. PZ-3 DLA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: TECHNIK ARCHITEKURY KRAJOBRAZU
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązują nowe podstawy programowe kształcenia zawodowego dla wszystkich zawodów kształcących w szkole, również w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska. Zmiany te spowodowały, iż zaistniała potrzeba doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W związku z tym zostaną zakupione m.in.:
-wertykulator,
-glebogryzarka,
-widły,
-szpadel.

ZADANIE 14. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ORAZ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK 
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zaplanowano realizację następujących szkoleń:
1. Obsługa programu graficznego typu AutoCAD na poziomie podstawowym.
2. Obsługa programu graficznego typu AutoCAD na poziomie zaawansowanym.
3. Obsługa programu graficznego typu CorelDRAW
 
ZADANIE 15. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów zawodowych wyrażają potrzebę doskonalenia zawodowego z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w obrębie uczonych przez nich zawodów. Wynikają one z nowoczesnych technik stosowanych przez zawodowców praktyków oraz używania co raz to nowocześniejszego sprzętu. Nauczyciele chcieliby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, tak aby były adekwatna do potrzeb rynku pracy. Zdobytą wiedzę Nauczyciele będą przekazywać uczniom/uczennicom podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz na zajęciach dodatkowych
przygotowujących Uczniów do egzaminu zawodowego.

ZADANIA 16. SZKOLENIE DO UCZNIÓW/UCZENNIC NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK I W ZAWODACH INTERDYSCYPLINARNYCH
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Obsługa programu typu Norma PRO. Program szkolenia obejmuje m.in.
- Przygotowanie użytkownika do biegłego posługiwania się programem Norma PRO/STANDARD w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów
-Przygotowanie użytkownika do posługiwania się zaawansowanymi funkcjami programu Norma PRO

ZADANIE 17. STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-09-30 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – miejsce odbywania się studiów
Celem zadania jest wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w celu lepszego dostosowania kształcenia uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy. Zdobytą wiedzę nauczyciele wykorzystują i przekazują uczniom podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz na zajęciach dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego.
 
ZADANIE 18. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zaplanowano realizację następujących kursów dla 15 U(3K) w zawodach Technik budownictwa i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
1.Nakładanie farb i tynków dekoracyjnych w systemie ECORSON
- zapoznanie się z katalogiem efektów w systemie ECORSON
- omówienie zasad do boru materiałów malarskich i tynkarskich do uzyskania poszczególnych efektów dekoracyjnych
- ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu 18 wybranych efektów dekoracyjnych

ZADANIE 19. KURSY/SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach zostanie przeprowadzone:
1.Szkolenie obsługa koparko-ładowarki w zawodach Technik budownictwa i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
2.Szkolenie montaż rusztowań w zawodach Technik budownictwa i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

ZADANIE 20. WDROŻEDNIE NOWYCH INNOWACYJNYCH FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zaplanowano warsztaty:
1. dla technika budownictwa "dom bioklimatyczny"
2. dla technika budownictwa architektury renowacji elementów architektury –„ Wzornictwo i design”
3. dla technika elektryka oraz elektryka "Instalacje inteligentne”
4. dla technika architektury krajobrazu - Warsztaty o tematyce "projektowanie 3D ogrodów”
 
ZADANIE 21. STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCENNIC
OKRES REALIZACJI ZADANIA - 2019-03-01 – 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
W ramach zadania planuje się objąć wsparciem dla 45 uczniów/uczennic uczących się w zawodach: technik budownictwa, renowacji elementów architektury, architektury krajobrazu, elektryk, geodeta, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk.
 

Harmonogram działań projektowych:

11.06.2019-25.06.2020    zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “DOM BIOKLIMATYCZNY” – grupa I – w trakcie realizacji

11.06.2019-25.06.2020    zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “DOM BIOKLIMATYCZNY” – grupa II- w trakcie realizacji

28.11.2019-01.12.2019     Kurs obsługi programu graficznego AutoCAD I – poziom podstawowy dla uczniów i nauczycieli edycja I – zakończony

09.12.2019-13.12.2019     Kurs obsługi programu do kosztorysowania Norma PRO dla uczniów i nauczycieli edycja I – zakończony

14.12.2019-15.12.2019      Kurs obsługi programu graficznego Corel DRAW dla uczniów i nauczycieli edycja I – zakończony

23.10.2019-18.12.2019     zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “INSTALACJE INTELIGENTNE” – grupa I – zakończony

23.10.2019-18.12.2019     zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “INSTALACJE INTELIGENTNE” – grupa II – zakończony

23.10.2019-25.06.2020    zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “PROJEKTOWANIE OGRODÓW 3D” – grupa I – w trakcie realizacji

25.10.2019-25.06.2020    zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “PROJEKTOWANIE OGRODÓW 3D” – grupa II – w trakcie realizacji

28.02.2020-01.03.2020     Kurs obsługi programu graficznego AutoCAD I – poziom podstawowy dla uczniów i nauczycieli edycja I – zakończony

13.03.2020-15.03.2020     Kurs obsługi programu graficznego AutoCAD II – poziom zaawansowany dla uczniów i nauczycieli edycja I – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA, zmiana terminu

27.03.2020-28.03.2020      Kurs obsługi programu graficznego Corel DRAW dla uczniów i nauczycieli edycja I – TRWA REKRUTACJA


Szczegóły: 
https://zsb.pila.pl/harmonogram-dzialan-projektowych/
 


 
 
 
 znaki: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Wojwewództwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

 
Zapisz się na newsletter