„Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.09.02.01-30-0051/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-10-30. do 2020-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 248 912,95
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 6 974 635,58
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
 
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest ograniczenie kryzysowych zjawisk zdiagnozowanych w GPR dla Miasta Piły w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów, przestrzeni publicznych i zintegrowaniu działań społecznych.
 
Projekt polega na:
1.Remoncie kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno -Kulturalno - Naukowej Centrum "ISKRA". Na potrzeby projektu zaadaptowane zostaną pomieszczenia należące do starego kina ISKRA i Zespołu Szkół Budowlanych. Nowe Centrum będzie miejscem integracji społeczeństwa, gdzie realizowane będę inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalno-naukowym, utworzone mają być salki tematyczne na potrzeby zajęć edukacyjnych i popularyzujących naukę.
 
2.Rewitalizacji stadionu przy ul. Okrzei w Pile wraz z przynależnym mu terenem i stworzenie tym samym miejsca do aktywnego wypoczynku oraz możliwości organizacji w tym miejscu imprez, pikników i zawodów sportowych, a także miejsca do treningów.
 
Planowane efekty projektu:
  • Zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego,
  • Wzrost aktywności społecznej
  • Zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych mieszkańcom obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc oraz warunków do życia do kultury i rekreacji,
  • Stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Wyrównanie szans rozwoju i aktywizacji obszarów oraz ludzi zmarginalizowanych pod względem społeczno-gospodarczym,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
  • Zmniejszenie skali ubóstwa.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 

ZADANIE 1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2017-10-30 - 2017-12-29
Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu:
-opracowanie dokumentacji projektowej
 
ZADANIE 2.  REWITALIZACJA STADIONU PRZY UL. OKRZEI 4 WRAZ Z PRZYNALEŻNYM MU TERENEM:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2018-05-07 - 2019-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – stadion przy ul. Okrzei 4
 
W ramach projektu zostały wykonane wszystkie prace przedstawione w projekcie budowlanym i wykazane w kosztorysie inwestorskim, w tym m.in.:
• utworzenie przejazdu na stadion i ewentualnego miejsca na scenę przenośną,
• rozbiórka starych i wykonanie nowych trybun betonowych na istniejącym nasypie wraz z montażem krzesełek PCV,
• zmiana linii ogrodzenia,
• wykonanie parkingu dla rowerów od strony ul. Podgórnej,
• wykonanie nowych nawierzchni jezdnych i parkingów wraz z odwodnieniem oraz chodników,
• wykonanie placu zabaw i siłowni,
• oświetlenie terenu i płyty boiska oprawami energooszczędnymi typu LED,
• remont istniejącej wiaty,
• wykonanie altan – sześciokątnych, o konstrukcji z drewna sosnowego i budowa ściany do graffiti
• mała architektura (w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
• remont szatni w budynku tzw. Staszicówka.
 
ZADANIE 3. REMONT KOMPLEKSU BUDYNKÓW NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO – KULTURALNO - NAUKOWEJ CENTRUM "ISKRA":
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-02-11 - 2020-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Integracji Społeczno – Kulturalno - Naukowej    Centrum "ISKRA"
W ramach projektu zostaną wykonane prace o charakterze remontowo – budowlanym, zgodnie z kosztorysem, np. wymiana dachu, remont elewacji, adaptacja kilku pomieszczeń wewnątrz budynku,  w tym Sali kinowej na potrzeby Centrum.
 
ZADANIE 4. NADZÓR INWESTORSKI:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2018-05-07 - 2020-12-31

W celu właściwego zarządzania projektem, planuje się powołanie inspektora nadzoru, który w imieniu Wnioskodawcy będzie odpowiedzialny za nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami.
 
ZADANIE 5. PROMOCJA ZADANIA:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2018-12-17 2020-12-31

W tym zakresie przewidziano działania:
• umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablicy informacyjnej/pamiątkowej,
• oznaczenia korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją projektu,
• informacje na temat realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej ukażą się na stronie internetowej Powiatu Pilskiego oraz stronie Partnera.
 

Zakończyły się prace modernizacyjne na Stadionie przy Okrzei w Pile


 
W części rekreacyjnej powstały: plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, ścianka do graffiti, siłownia pod chmurką. Przybyły wiaty piknikowe, nowe chodniki, drogi, nowe oświetlenie, tworząc miejsce spotkań dla całych rodzin i grup znajomych. I co ważne -  można z niego korzystać za darmo.

Na dużym stadionie wymienione zostały siedziska, powstały nowe chodniki i drogi. Koszt inwestycji to około 3,5 mln zł. Dotacja unijna, którą zdobył Powiat Pilski, to ok. 3 mln zł.

Trwa przebudowa “Iskry”, która już niedługo ma odzyskać swoją przedwojenną świetność
 
W ramach projektu przywrócony będzie historyczny wygląd elewacji. Na swoje miejsce wrócą m.in. fasadowe okna, które zostały zamurowane po wojnie oraz rozeta zegara. Zostaną także odtworzone schody wejściowe w swoim pierwotnym kształcie oraz środkowa cżęść drzwi wejściowych. W środku kapitalny remont czeka salę widowiskową, która po przebudowie pomieści 220 miejsc i będzie dostosowana - podobnie jak cały budynek- do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa “Iskra” ma być gotowa do końca października przyszłego roku. 

Oba obiekty - stadion na Okrzei oraz “Iskra” będą tworzyć Nowoczesna Centra Społeczno-Rekreacyjne. Oba obiekty przez pięć lat będą bezpłatnie udostępniane mieszkańcom. 
Odbudowa Kino ISKRA w Pile
Trwa m.in wymiana dachu, termomodernizacja zewnętrzna i modernizacja sali kinowej.

Obraz może zawierać: drzewo, niebo i na zewnątrz

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Obraz może zawierać: tabela i w budynku

Obraz może zawierać: roślina i na zewnątrz

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz

Modernizacja Stadionu przy Okrzei w PileObraz może zawierać: niebo i na zewnątrzZapisz się na newsletter