„Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”

O projekcie:NR PROJEKTU: RPWP.09.02.01-30-0051/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-10-30. do 2021-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 209 103,41
KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: 8 202 068,92
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 971 758,55
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
 
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest ograniczenie kryzysowych zjawisk zdiagnozowanych w GPR dla Miasta Piły w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów, przestrzeni publicznych i zintegrowaniu działań społecznych.
 
Projekt polega na:
1.Remoncie kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno -Kulturalno - Naukowej Centrum "ISKRA". Na potrzeby projektu zaadaptowane zostaną pomieszczenia należące do starego kina ISKRA i Zespołu Szkół Budowlanych. Nowe Centrum będzie miejscem integracji społeczeństwa, gdzie realizowane będę inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalno-naukowym, utworzone mają być salki tematyczne na potrzeby zajęć edukacyjnych i popularyzujących naukę.
 
2.Rewitalizacji stadionu przy ul. Okrzei w Pile wraz z przynależnym mu terenem i stworzenie tym samym miejsca do aktywnego wypoczynku oraz możliwości organizacji w tym miejscu imprez, pikników i zawodów sportowych, a także miejsca do treningów.

PARTNER PROJEKTU:
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Planowane efekty projektu:
  • Zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego,
  • Wzrost aktywności społecznej
  • Zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych mieszkańcom obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc oraz warunków do życia do kultury i rekreacji,
  • Stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Wyrównanie szans rozwoju i aktywizacji obszarów oraz ludzi zmarginalizowanych pod względem społeczno-gospodarczym,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
  • Zmniejszenie skali ubóstwa.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 

ZADANIE 1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2017-10-30 - 2017-12-29
Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu:
-opracowanie dokumentacji projektowej
 
ZADANIE 2.  REWITALIZACJA STADIONU PRZY UL. OKRZEI 4 WRAZ Z PRZYNALEŻNYM MU TERENEM:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2018-05-22 - 2021-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – stadion przy ul. Okrzei 4
 
W ramach projektu zostały wykonane wszystkie prace przedstawione w projekcie budowlanym i wykazane w kosztorysie inwestorskim, w tym m.in.:
• utworzenie przejazdu na stadion i ewentualnego miejsca na scenę przenośną,
• rozbiórka starych i wykonanie nowych trybun betonowych na istniejącym nasypie wraz z montażem krzesełek PCV,
• zmiana linii ogrodzenia,
• wykonanie parkingu dla rowerów od strony ul. Podgórnej,
• wykonanie nowych nawierzchni jezdnych i parkingów wraz z odwodnieniem oraz chodników,
• wykonanie placu zabaw i siłowni,
• oświetlenie terenu i płyty boiska oprawami energooszczędnymi typu LED,
• remont istniejącej wiaty,
• wykonanie altan – sześciokątnych, o konstrukcji z drewna sosnowego i budowa ściany do graffiti
• mała architektura (w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
• remont szatni w budynku tzw. Staszicówka.
 
ZADANIE 3. REMONT KOMPLEKSU BUDYNKÓW NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO – KULTURALNO - NAUKOWEJ CENTRUM "ISKRA":
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-07-12 - 2021-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Integracji Społeczno – Kulturalno - Naukowej    Centrum "ISKRA"
W ramach projektu zostaną wykonane prace o charakterze remontowo – budowlanym, zgodnie z kosztorysem, np. wymiana dachu, remont elewacji, adaptacja kilku pomieszczeń wewnątrz budynku,  w tym Sali kinowej na potrzeby Centrum.
 
ZADANIE 4. NADZÓR INWESTORSKI:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2018-05-24 - 2021-06-02

W celu właściwego zarządzania projektem, planuje się powołanie inspektora nadzoru, który w imieniu Wnioskodawcy będzie odpowiedzialny za nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami.
 
ZADANIE 5. PROMOCJA ZADANIA:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-05-31 - 2019-06-26

W tym zakresie przewidziano działania:
• umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablicy informacyjnej/pamiątkowej,
• oznaczenia korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją projektu,
• informacje na temat realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej ukażą się na stronie internetowej Powiatu Pilskiego oraz stronie Partnera.
 

Zakończyły się prace modernizacyjne na Stadionie przy Okrzei w Pile


 
W części rekreacyjnej powstały: plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, ścianka do graffiti, siłownia pod chmurką. Przybyły wiaty piknikowe, nowe chodniki, drogi, nowe oświetlenie, tworząc miejsce spotkań dla całych rodzin i grup znajomych. I co ważne -  można z niego korzystać za darmo.

Na dużym stadionie wymienione zostały siedziska, powstały nowe chodniki i drogi. Koszt inwestycji to około 3,5 mln zł. Dotacja unijna, którą zdobył Powiat Pilski, to ok. 3 mln zł.

Zakończona została przebudowa “Iskry”, która odzyskała swoją przedwojenną świetność
 
W ramach projektu przywrócony został historyczny wygląd elewacji. Na swoje miejsce wróciły m.in. fasadowe okna, które zostały zamurowane po wojnie oraz rozeta zegara. Zostały także odtworzone schody wejściowe w swoim pierwotnym kształcie oraz środkowa cżęść drzwi wejściowych. W środku wykonano kapitalny remont sali widowiskowe, która po przebudowie mieści ok 200 miejsc i jest dostosowana - podobnie jak cały budynek- do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Oba obiekty - stadion na Okrzei oraz “Iskra” tworzą Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne. Oba obiekty przez pięć lat będą bezpłatnie udostępniane mieszkańcom. 

Fotogaleria z przebiegu projektu


PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter