„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”Tytuł projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”
O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.07.02.01-30-0035/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.000.000,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.900.000,00 PLN
PARTNERZY PROJEKTU:
1. Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, jako Partner wiodący;
2. Gmina Ujście/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, Pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście, jako Partner 1;
3. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo, jako Partner 2.
 
NR I DATA PODPISANIA UMOWY  DOFINANSOWANIE PROJEKTU: RPWP.07.02.01-30-0035/15-00 z dnia 9 lutego 2017r.
 
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej nr 7 Włączenie społeczne
Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”
 
Projekt polega na:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:
 • przeszkolenie i zaangażowanie min. 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
Gmina Ujście/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu:
 • przeszkolenie i zaangażowanie 2  asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • wyposażenie salki ćwiczeń usprawniających, uruchomionej w pomieszczeniach należących do gminy Ujście, w niezbędny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych i ruchowych
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi:
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego Szkolenia Przywracającego dla 120 osób niepełnosprawnych i 80 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych, nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia - unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne. 
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego (ARZ) dla 102 osób ze środowiska rodzin zastępczych: rodziców zastępczych, dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz członków rodzin zastępczych. Celem prowadzenia ARZ jest rozwój kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniu.
 
Rezultaty projektu:
Działaniami projektu w okresie 01.01.2017-31.12.2018 objętych zostanie łącznie 338 osób fizycznych z terenu powiatu pilskiego, z których 175 to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją "Wytycznych w (...) obszarze włączenia społecznego [...] na lata 2014-2020", 25 rodzin zastępczych, 132 osób z otoczenia, objęte wspomaganiem dodatkowym.
 
Działaniami proj. objętych zostanie również 6 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU określony został jako poprawa dostępu do usług społecznych dla 175 osób (106 kobiet, 69 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu pilskiego (25 dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej, 138 osób niepełnosprawnych, 12 członków rodzin biologicznych). Cel główny realizowany będzie w okresie 01.01.2017- 31.12.2018 r. na terenie powiatu pilskiego. Tak określony cel główny zgodny jest z WRPO 2014-2020: CT 09: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych, świadczonych w interesie ogólnym. Realizacja ww. celu głównego możliwa będzie dzięki realizacji wdrożeniu usług w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich (działania: szkolenie i zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu, szkolenie rodzin zastępczych, poradnictwo specjalistyczne., prowadzenie Szkolenia Przywracającego i Akademii Rodzicielstwa Zastępczego). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z racji statutowego profilu swojej działalności, udzielało wsparcia osobom niepełnosprawnym (w samym tylko 2015 r.: 195 osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych., 24 osoby., dla których likwidowano bariery oraz ponad 200 osób., które korzystały ze wsparcia PCPR w zakresie wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny/przedmioty ortopedyczne). Jak wskazują doświadczenia PCPR z codziennej pracy z ON, osoby te wymagają wsparcia w bieżącym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. W ww. kontekście do głównych potrzeb osób niepełnosprawnych zaliczyć należy:
- brak wsparcia w załatwianiu drobnych bieżących spraw życia codziennego,
- brak dostępu do specjalistycznej wiedzy,
- brak wsparcia psychologicznego,
- brak możliwości wł. się do czynnego życia społecznego
- brak lub mocno ograniczony dostęp do urządzeń/sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie, rehabilitację i poruszanie się.
 
Te obserwacje potwierdzają ustalania raportu „Analiza potrzeb ON w zakresie usług asystenckich” opracowanego w ramach projekt „CAS – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społ. i zawodowej ON” (2012 r.), gdzie na podstawie badań prowadzonych przy udziale osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce wskazuje się potrzeby zw. ze wsparciem samodzielności osób niepełnosprawnych, potrzebę wsparcia psychicznego i pomocy w zwiększeniu mobilności osób niepełnosprawnych lub też realizacji usług kluczowych dla pełniejszej partycypacji w danej społeczności. Z kolei praca prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w środowisku rodzin zastępczych uwidacznia brak, a w konsekwencji niezwłoczną potrzebę uruchomienia profilowanych, wyspecjalizowanych usług, które stanowiłyby odpowiedź na problemy wynikające z bieżącego funkcjonowania rodzin zastępczych: - brak dostępu do fachowego poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, zbyt rzadkie kontakty rodzin zastępczych z koordynatorami pieczy zastępczej, brak szkoleń dla rodzin zastępczych, którzy już pełnią tę funkcję (PCPR dysponuje środkami jedynie na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze). Potwierdzeniem ww. doświadczeń PCPR są również ustalenia raportu "Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności" (W-wa, 2013r.). Wsparciem MGOPS w 2015r. objętych było łącznie 681 rodzin, a pomoc przyznawano m.in. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (33 rodziny-12% świadczeń) i niepełnosprawności (86 rodzin-31% świadczeń). Trudności opiekuńczo-wychowawcze. w rodzinach biologicznych nierozerwalnie związane są z uzależnieniami oraz konfliktami wewnętrznymi Najwidoczniejszy w codziennej pracy GOPS z rodzinami jest brak poradnictwa specjalistycznego w zakresie poszerzania kompetencji rodzicielskich i rozwiązywania konfliktów, kształtowania umiejętności rodziców i dzieci w społecznych obszarach funkcjonowania rodzin, szczególnie w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, stosowanych metod wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego. Brak umiejętności wychowawczych prowadzi do umieszczania dzieci w pieczy zastępczej albo skutkuje brakiem możliwości powrotu tych dzieci z pieczy zastępczej.


 
Zapisz się na newsletter