28.11 2023 Pod Patronatem Starosty Pilskiego , Kultura Powiat pilski

Powiatowy Konkurs Plastyczno - Językowy CLEVER CLIMATE ACTIONS

Powiatowy Konkurs Plastyczno - Językowy CLEVER CLIMATE ACTIONS REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO CLEVER CLIMATE ACTIONS 
1.Organizatorem konkursu jest Salezjańska Szkoła Podstawowa w Pile, patronat honorowy objął 
Starosta Pilski. 
2.Konkurs ma zakres powiatowy i przeznaczony jest dla uczniów z klas I – VIII szkoły 
podstawowej oraz klas „zero” przedszkoli z powiatu pilskiego. 
3.Celem konkursu jest: 
a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i 
rozwijania umiejętności językowych. 
b) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, a w szczególności na umiejętności 
ułatwiania uczenia się nowego słownictwa. 
c) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych i plastycznych we 
współzawodnictwie z innymi uczniami z powiatu. 
d) Wypracowanie u uczniów poczucia estetyki i staranności oraz zwrócenie uwagi na istotę ochrony 
środowiska lokalnego 
e) Rozwijanie uzdolnień uczniów. 
f) Podniesienie samooceny uczniów. 
4.Prace konkursowe powinny być w formacie A4, wykonane techniką dowolną, praca musi 
zawierać hasło w języku angielskim nawiązujące do ochrony środowiska oraz odpowiednią do 
hasła ilustrację, prace muszą być podpisane: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły oraz klasą i 
przesłane do 20 listopada 2023 r. na adres: Salezjańska Szkoła Podstawowa 
ul. Gen. Andersa 34, 64-920 Piła. 
5.Przy ocenie pracy ważna jest poprawność językowa hasła oraz czytelność, staranność i 
samodzielność w wykonaniu pracy. 
6.Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 
28 listopada 2023 r. w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile. 
7.Nagrodzeni uczniowie otrzymają zaproszenia na galę wręczenia nagród. 
8.Nagrody: konkurs będzie rozpatrzony w trzech kategoriach wiekowych (kl.0-3, 4-6 i 7-8), w 
każdej kategorii przewidziane są trzy nagrody. Do sponsorów konkursu należą: 
- Starostwo Powiatowe 
- Szkoła Języków Obcych Lucyna Harwas 
- Altvater Piła Sp. z o.o. 
9.Postanowienia końcowe: 
a) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz u nauczyciela 
koordynatora mgr. Natalii Zarzyckiej 
b) Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w 
nim warunki uczestnictwa. 
c) Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników oraz na 
publikację jego wizerunku z gali wręczenia nagród w mediach społecznościowych oraz mediach 
lokalnych 
d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący 
głos ma Komisja Konkursowa. 
e) Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 
zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej Szkoły.


Organizator: Salezjańska Szkoła Podstawowa w Pile

Zapisz się na newsletter