Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy w powiecie pilskim

„Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy w powiecie pilskim.”

 
Wartość projektu: 53 085,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 33 489,00 zł (70 % kosztów kwalifikowalnych)
 
Przedmiotem projektu jest doposażenie 1 pracowni dydaktycznej, zwanej „Zieloną pracownią” w Zespole Szkół w Łobżenicy, w celu wspomagania edukacji ekologicznej. Projektowana pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny. Ponadto planuje się opracowanie i wdrożenie, w szkole objętej wnioskiem oraz w innych placówkach, ekologicznego programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni laboratoryjno-ekologicznej.

Zaplanowano następujące doposażenie:
 1. sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, elektroniczny i oprogramowanie,
 2. wyposażenie meblowe i laboratoryjne,
 3. pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną.
 
Przedsięwzięcie pn. „ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOŚiGW Poznań |

Powiat Pilski w sierpniu 2022 r. przystąpił do realizacji projektu. Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawców, rozesłano zaproszenia do złożenia ofert. Przeprowadzono postępowanie w trybie rozeznania rynku.  W wyniku powyższego wybrano Wykonawcę. Następnie kolejno następowały dostawy zamówionego sprzętu i wyposażenia. 
 
W wyniku realizacji projektu doposażono jedną pracownię dydaktyczną, zwaną „Zieloną pracownią" w Zespole Szkól w Łobżenicy, w celu wspomagania edukacji ekologicznej. Pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. Nowa pracownia uatrakcyjni zajęcia i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia prowadzone dzięki zakupionemu sprzętowi będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny.
 
Zakupione doposażenie umożliwia m. in.:
I Efekty ekologiczne (niemierzalne):
- poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska i bioróżnorodności społeczeństwa Powiatu Pilskiego,
- wzrost dostępności do treści w zakresie edukacji ekologicznej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych,
- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian wywołanych działalnością człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności,
– wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.
 
II Efekty rzeczowe (mierzalne):
- utworzenie 1 pracowni dydaktycznej w ZS w Łobżenicy.
 
Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty rzeczowe:
 1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy w powiecie pilskim" – szt. 1 poprzez doposażenie jej w następujące kategorie sprzętowe:
a) Wyposażenie pracowni (meble, wyposażenie laboratoryjne)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 
W ramach projektu  pracownia została  wyposażona między innymi w:
 1. Wyposażenie pracowni (meble, wyposażenie laboratoryjne):
 • Dygestorium chemiczne KR z pełnym wyposażeniem 
 • Szafa na odczynniki z wyciągiem grawitacyjnym 
 • Stół demonstracyjny z zasilaczem 
 • Dydaktyczny zestaw szkła 
 • Gruszka do pipet z trzema zaworami 
 • Rozdzielacze stożkowe  
 • Statywy do probówek 
 • Tace laboratoryjne 
 • Zestaw do podgrzewania odparowywania i wyprażania 
 • Bagietki i pręciki szklane
 • Cylindry szklane z wylewem 
 • Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa
 • Łyżeczki dwustronne ze stali 
 • Palnik Bunsena z nabojem 
 • Statywy laboratoryjne
 • Płytki ceramiczne z dwunastoma wgłębieniami 
 • Przyrząd do elektrolizy w walizce 
 • Zasilacz laboratoryjny 24V prądu stałego
 • Okulary ochronne 
 • Rękawice lateksowe 
 1. Sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, elektroniczny i oprogramowanie,
 •      monitor interaktywny 75 cali z OPS 
       •      wizualizer 
 • monitor interaktywny 65 cali 
       •      OPS do monitora
       •      Interaktywny monitor dotykowy 65" z komputerem OPS i WINDOWS 
       •      Kamera termowizyjna 
 
 1. Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
 • Zestaw modeli energie odnawialne 
 • Hydrocar - jeżdżący model z napędem wodorowym 
 • Model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody
 • Model do prezentacji przemiany energii wiatrowej 
 • Zestaw do demonstracji energii słonecznej
 • Zestaw ekologiczny do badania wody -w. rozszerzona 
 • Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie 
 • Zestaw gleba właściwości fizykochemiczne 
 • Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie 
 
W wyniku realizacji projektu, w ciągu roku po zakończeniu przedsięwzięcia, wdrożony zostanie program Edukacji ekologicznej prowadzony w doposażonej w ramach projektu placówce. 
 


 
PLIKI DO POBRANIA
Plakat WFOSiGW Plakat WFOSiGW (Pobierz) ( 90.5Kb,  pdf)
Zapisz się na newsletter