Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina"
 
Informacje o projekcie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  lipca 2021 r. do października 2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  903 734,14 zł
DOFINANSOWANIE:  722 987,31 zł
 
Projekt jest realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Powiat Pilski zaplanował realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina". Jego celem jest przede wszystkim wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców                              i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.
Zakres zadania i planowane efekty:
Zadanie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej, w powiecie pilskim, gminie Kaczory w miejscowości Krzewina na długości 990 mb. Zakres prac:
  1. Przywrócenie poprzecznego i podłużnego profilu jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Następnie ułożenie warstwy ścieralnej o szerokość jezdni 6,0 m.
  2. Dla zachowania ciągu pieszego planuje się dowiązanie chodnika o szerokości 2,5 m do istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory – Krzewina oraz przebudowę istniejącego chodnika do szerokości 2,5 m.
  3. Wykonanie betonowej opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,6 m wraz                                   z ustawieniem bariero-poręczy U-11a w celu odseparowania ruchu kołowego od ruchu pieszego.
  4. Przebudowa przejścia dla pieszych. Przejście wyposażone zostanie w dodatkowe elementy bezpieczeństwa ruchu jak aktywny znak D-6 oraz zostanie oświetlone za pomocą lampy LED umieszczonej bezpośrednio nad osią jezdni. Zasilanie za pomocą systemu solarnego oraz turbiny wiatrowej.
  5. Remont istniejącej zatoki autobusowej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych.
  6. Wykonanie poboczy gruntowych z gruntu organicznego, który obsiany zostanie trawą. Spadek poboczy o nachyleniu 6 %.
  7. Przebudowa ośmiu istniejących zjazdów indywidualnych do posesji.
Łącznie zostanie przebudowany chodnik na długości 456 mb, natomiast budowa nowego chodnika będzie na długości 75 mb.
 
Cele zadania:
Celem zadania jest przede wszystkim wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.


 
 
1 lipca 2021 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego, Pan Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski i Pani Emilia Załachowska Członek Zarządu podpisali umowę z Panem Andrzejem Trudzińskim Prezesem przedsiębiorstwa REDON NAKŁO Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina".
Następnie został przekazany plac budowy i rozpoczęto prace, które zostaną ukończone do 29 października br.

Przebieg realizacji inwestycji:PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter