„DOSTĘPNY SAMORZĄD – POWIAT PILSKI”

 


Powiat Pilski realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „DOSTĘPNY SAMORZĄD – POWIAT PILSKI”.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Pilski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.
 
Termin realizacji projektu: 01.07.2022 do 30.06.2023 r.
 
Grant w wysokości 250 000,00 zł jest finansowany z następujących źródeł:
 
ze środków europejskich: 210 700,00 zł
ze środków dotacji celowej: 39 300,00 zł
 
Wydatki ogółem 395 837,77 zł
Środki własne 145 837,77 zł
Grant 250 000,00 zł
 
Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach:
 • Starostwo Powiatowe w Pile,
 • Referat Wydziału Komunikacji,
 • Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Wyrzysku.
 
Dzięki środkom pochodzącym z grantu w wyżej wymienionych jednostkach wykonane zostaną:
 
 1. WYMIANA WINDY w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile: 6 kondygnacyjny dźwig osobowy, dostępny dla osób z niepełnosprawnością, o zalecanych wymiarach 110x140, z panelem sterowania wizualnym, udźwiękowieniem oraz z oznakowaniem w języku Braille’a.
 2. MONTAŻ PLATFORMY w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile: podnośnik pionowy ze stali szlachetnej, który zapewni dostęp dla osób z dysfunkcjami ruchu. Posłuży on do transportu osób niepełnosprawnych i osób z dysfunkcjami ruchu, które mają problem z bezpośrednim pokonywaniem schodów.
 3. KRZESŁO EWAKUACYJNE w budynku Starostwa Powiatowego w Pile: umożliwi ono transport osób z budynku w sytuacjach awaryjnych, zapewni szybką, łatwą i bezpieczną ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się w czasie wypadku. Krzesło ewakuacyjne będzie mogło być również stosowane jako wózek inwalidzki do transportu na powierzchniach poziomych.
 4. OZNAKOWANIE: podjęcie szeregu działań, aby urząd był bardziej przyjazny dla osób niewidomych i niedowidzących. W budynkach planowane jest:
 • utworzenie ścieżek naprowadzających i pól uwagi wykonane ze stalowych listew i tzw. „guzów” montowanych w podłożu, które są wyczuwalne stopami i za pomocą białej laski.
 • przy klamkach umieszczone zostaną tabliczki w alfabecie Braille’a z numerami pokoi z wypukłą, kontrastową czcionką,
 • zakupione zostaną nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu,
 1. PLANY TYFLOGRAFICZNE: są to graficzne odwzorowania przedstawiające rzeczywistość przy zastosowaniu skali i proporcji w sposób dostępny dotykowo. Tyflografiki pozwolą niewidomym klientom Starostwa poznać, zrozumieć oraz odwzorować rzeczywistość. Zaplanowano zakup 4 map - planów tyflograficznych. Mają one być zamieszczone w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile oraz w oddziale zamiejscowym w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, gdzie swoją siedzibę mają Referat Wydziału Komunikacji oraz Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Plany będą umieszczone wewnątrz budynków zaraz po wejściu do niego i będą odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy.
 
Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie działań projakościowych w Starostwie i jego oddziale zamiejscowym, zapewniających dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Standardy Dostępności.


Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji projektu.
 
WYMIANA WINDY w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile: 6 kondygnacyjny dźwig osobowy, dostępny dla osób z niepełnosprawnością, o zalecanych wymiarach 110x140, z panelem sterowania wizualnym, udźwiękowieniem oraz z oznakowaniem w języku Braille’a.
 
   

   


OZNAKOWANIE: podjęcie szeregu działań, aby urząd był bardziej przyjazny dla osób niewidomych i niedowidzących. 

    

   

  

  

                 


MONTAŻ PLATFORMY w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile: podnośnik pionowy ze stali szlachetnej, który zapewni dostęp dla osób z dysfunkcjami ruchu. Posłuży on do transportu osób niepełnosprawnych i osób z dysfunkcjami ruchu, które mają problem z bezpośrednim pokonywaniem schodów.

        

 
 
Zapisz się na newsletter