Zdalny Wyrzysk - kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim"Zdalny Wyrzysk - kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim”
 
O projekcie:

Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0008/20
Okres realizacji projektu:  od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu:  417 925,00 złotych
Wkład funduszy europejskich: 355 236,25 złotych

Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie możliwości prowadzenia kształcenia zawodowego w formie zdalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku - 2 szkołom - Technikum w Wyrzysku oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Wyrzysku - mającym siedzibę i prowadzącym kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Pilskiego (województwo wielkopolskie), poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, w okresie od 16 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt polega na:

zakupie sprzętu do prowadzenia nauki w formie zdalnej dla działających w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku:

- Technikum w Wyrzysku
- Branżowej Szkoły I Stopnia w Wyrzysku.
 
Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 80 laptopów i 13 tabletów do nauki zdalnej.
 

Planowane efekty projektu.

Efektem projektu będzie złagodzenie skutków epidemii COVID – 19 poprzez nieodpłatne udostępnienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego lub ich sprzęt nie spełnia minimalnych wymogów do uruchomienia wymaganych aplikacji do nauki zdalnej, sprzętu niezbędnego do jej prowadzenia.

Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Doposażenie Technikum w Wyrzysku w sprzęt do nauki zdalnej:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
 
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 40 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej)
- 13 tabletów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej).
 
Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół. Pozwoli na ich wykorzystanie podczas nauki stacjonarnej np. przy realizacji projektów edukacyjnych e-twinning realizowanych na j. angielskim lub korzystanie z in-stallingu wykorzystywanego do nauki języków obcych.
 
Laptopy i tablety dają także szeroką możliwość korzystania z nich przez uczniów i nauczycieli podczas praktycznego kształcenia zawodowego w zawodzie Technik Informatyk oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych.
 

Zadanie 2.

Doposażenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Wyrzysku w sprzęt do nauki zdalnej:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 40 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej)

 
Laptopy wzbogacą bazę dydaktyczną Branżowej Szkoły I Stopnia w Wyrzysku i przede wszystkim usprawnią naukę zdalną. Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter