Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskimO  projekcie:
NR PROJEKTU: POWR.02.10.00-00-3007/20
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2021-01-01 do 2022-07-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 324 965,14
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 116 680,62
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.


Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu Szkoły Ćwiczeń - I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile, dzięki realizacji kompleksowych i komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń, wzmocnienia kompetencji 41 nauczycieli i dyrektorów szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej oraz doskonalenie zawodowe 68 nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
w terminie do 31.07.2022 r.
 

Projekt polega na:
 • utworzeniu Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim (w I LO w Pile),
 • doposażeniu 8 pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń,
 • objęciu kompleksowym wsparciem 7 szkół:
- 5 szkół ponadpodstawowych z obszaru powiatu pilskiego, zlokalizowanych w obszarach miejskim i wiejsko-miejskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski:  Zespół Szkół Technicznych w Pile, Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, Zespół Szkół Budowlanych w Pile, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Pile,
- 2 szkół podstawowych z obszaru powiatu pilskiego, zlokalizowanych na obszarach wiejskich:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej,
 • wzmocnieniu kompetencji 41 nauczycieli i dyrektorów szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
 • doskonaleniu zawodowym 68 nauczycieli,
 • objęciu wsparciem 12 studentów kierunków pedagogicznych z Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Realizacja projektu przyczyni się do:

a) przygotowania szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
b) przygotowania programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) wyszkolenia trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
d) podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń.
 
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PROACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W SPRZET DYDAKTYCZNY I POMOCE NAUKOWE DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ĆWICZEŃ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-01-04 do 2021-04-30
 
Na potrzeby nowej Szkoły Ćwiczeń w I LO zostanie doposażonych 8 pracowni (do nauki: j. angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki, geografii) m.in. w komputery z oprogramowaniem, tablety, monitory interaktywne, projektory, kamery, multimedialne atlasy. Łączna wartość sprzętu, który trafi do Szkoły Ćwiczeń to 344 146,62 zł.
 

ZADANIE 2. WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI FORM I METOD PRACY SZKOŁY ĆWIECZEŃ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-01-04 do 2021-08-31
 
W ramach przygotowania personelu Szkoły Ćwiczeń do realizacji powierzonej funkcji zaplanowano podniesienie kompetencji z zakresu metod i form pracy dydaktycznej u wszystkich nauczycieli wybranych przedmiotów tj. matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego
i języka niemieckiego zatrudnionych w I LO w Pile. Kadra kierownicza placówki zostanie objęta coachingiem grupowym z zakresu zarządzania personelem, delegowania zdań, oceny i motywowania nauczycieli oraz zarządzania zmianą. W ramach tego zdania zostaną również opracowane oraz udostępnione na platformie (www.doskonaleniewsieci.pl) wzorcowe materiały szkoleniowe dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
 
 
ZADANIE 3. PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZGODNIE ZE ZDIAGNOZOWNYMI POTRZEBAMI SZKÓŁ WSPIERANYCH W WYBRANYCH FORMACH I METODACH PRACY SZKOŁY ĆWICZEŃ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-07-31
 
W ramach projektu zaplanowano warsztaty metodyczne dla kadry pedagogicznej, lekcje pokazowe wraz z opracowaniem scenariuszy takich lekcji oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk, filmy multimedialne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych udostępnione na platformie (www.doskonaleniewsieci.pl), a także organizację dwudniowej konferencji metodycznej. Efektem tych działań będzie m.in. utworzenie czterech sieci współpracy i samokształcenia (matematycznej, przyrodniczej, technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych) dla 80 osób kadry pedagogicznej szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych.
 
Wnioskodawca – Powiat Pilski będzie prowadził szkołę ćwiczeń przez okres minimum 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
 
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z firmą Euro-Innowacje Sp. z o.o. z Poznania.
 
 
Wskaźniki zaplanowane w projekcie:
 • 7 szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu EFS
 • 39 trenerów oraz członków kadry dydaktycznej, którzy w wyniku uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych nabyli kompetencje z zakresu metod i form pracy dydaktycznej
 • Powstanie 1 szkoły ćwiczeń w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • 80 osób objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 8 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
 • 8 doposażonych pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń
 • 2 Dyrektorów szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach coachingu
 • 39 nauczycieli szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach zajęć warsztatowych
 • 8 opracowanych i zrecenzowanych wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów
 • 7 szkół wspieranych, objętych oddziaływaniem utworzonej szkoły ćwiczeń, dla których opracowano diagnozę potrzeb
 • 12 Dyrektorów szkół wspieranych objętych wsparciem w ramach coachingu
 • 1 zorganizowana konferencja metodyczna
 • 56 nauczycieli szkół wspieranych objętych wsparciem w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń
 • 8 opracowanych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 16 opracowanych filmów multimedialnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 72 godziny przeprowadzonych spotkań moderowanych sieci współpracy dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 48 godzin przeprowadzonych warsztatów metodycznych dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 48 opracowanych scenariuszy lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego, matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 96 godzin przeprowadzonych lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 1 raport z ewaluacji szkoły ćwiczeń
 
REALIZACJA PROJEKTU
 
 


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

WYNIKI REKRUTACJI PUBLIKUJEMY PONIŻEJ (patrz: pliki do pobrania).MAJ 2021

Pierwsze szkolenia w ramach wsparcia projektowego dla nauczycieli Szkoły Ćwiczeń za nami.
Na początek - "Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym obsługa nowoczesnych narzędzi TIK".

Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia:
???? wykorzystanie drukarek 3D w edukacji,
???? wykorzystanie czujników smartfona do pomiarów i rejestracji
wyników,
???? pomysły na wykorzystanie mobilnych technologii w szkole,
???? sposoby wykorzystania tablic interaktywnych,
???? chmury komputerowe w pracy dydaktycznej nauczyciela i ucznia.

###???? "Automotywacja, czyli jak powodować, aby mi się chciało tak, jak mi się nie chce" to kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu poprowadzone przez doradcę zawodowego Działu Praktyk Studenckich i Karier PUSS w Pile – panią Katarzynę Mielcarek.
???? Uczniowie klas drugich poznali najważniejsze techniki motywacyjne, dzięki którym można zapobiec odkładaniu obowiązków na później: technika zjadania słonia, technika SMART, metoda 5 minut, wizualizacja celów czy metoda małych kroków.
➡Przezwyciężenie lęku przed działaniem oraz zastosowanie technik motywacyjnych może pomóc w realizacji wielu codziennych obowiązków, czego życzymy wszystkim po powrocie do nauki stacjonarnej ????
###


????„Bezpieczeństwo w sieci - cyberprzestrzeń i cyberszanse oraz zasady ergonomii w korzystaniu ze sprzętu komputerowego” to kolejne szkolenie dla nauczycieli w ramach realizacji projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ w POWIECIE PILSKIM.
???? Prowadzącym był Tomasz Kocur przedstawił zagadnienia:
➡ Techniczno-społeczne aspekty bezpieczeństwa w sieci
➡ Sposoby reagowania na zagrożenia w sieci
➡ Ochrona wizerunku
➡ Prawo autorskie i wolne licencje
???? Rozwijamy się dla WAS ????

###

Szczegółowy harmonogram wsparcia szkoleniowego znajduje się w plikach do pobrania. 
Realizacja wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli planowana jest w terminie do końca czerwca 2021r.CZERWIEC 2021

???? Tworzenie własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych i wykorzystanie dostępnych materiałów w sieci - kolejne szkolenie dla nauczycieli w ramach realizacji projektu poprowadziła p. Roma Gorczyca.
???? Kolejne narzędzia interaktywne do wykorzystania w procesie dydaktycznym:
➡️ ANIMOTO - tworzenie fimików, ruchomych slajdów;
➡️ TINKERCAD modelowanie 3D;
➡️ JAMBOARD - tablica wirtualna;
➡️ TRELLO - współpraca i zarządzanie projektam;
➡️ Classtools.net - generatory gier on-line, quizów i map koncepcyjnych.️

 
###
 
 Kolejne szkolenie dla nauczycieli w dniach 25, 26, 27.05.2021 r. :"Budowanie innowacyjnych programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji" poprowadziła pani Wiesława Kitajgrodzka.
???? W czasie zajęć poruszane były następujące zagadnienia:
???? program nauczania w zapisach prawa oświatowego
???? metodologia opracowania programu nauczania
???? ewaluacja programu nauczania
???? obudowa dydaktyczna programów nauczania
???? nowatorskie ujęcie programu nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych
???? Rozwijamy się dla WAS ????

 
###
 
Szkolenia w ramach wsparcia projektowego dla nauczycieli Szkoły Ćwiczeń za nami!

W okresie między 4.05 - 23.06.2021 intensywnie szkoliliśmy się z różnorodnych oraz ważnych zagadnień przydatnych w codziennej pracy nauczyciela. Oto "małe podsumowanie" tego inspirującego, twórczego oraz bardzo intensywnego czasu:
➡Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym obsługa nowoczesnych narzędzi TIK (tablica interaktywna, drukarka 3D, smartfon, tablet, chmury komputerowe):
???? Tematyka warsztatów prowadzonych przez Roberta Preusa w dniach 4, 5, 6.05.2021 r. była następująca:
???? wykorzystanie drukarek 3D w edukacji,
???? zastosowanie czujniki smartfona do pomiarów i rejestracji wyników,
???? pomysły na wykorzystanie mobilnych technologii w szkole,
???? sposoby wykorzystania tablic interaktywnych,
???? chmury komputerowe w pracy dydaktycznej nauczyciela i ucznia.
➡ Bezpieczeństwo w sieci - cyberprzestrzeń i cyberszanse oraz zasady ergonomii w korzystaniu ze sprzętu komputerowego:
???? Tematyka warsztatów prowadzonych przez Tomasza Kocura w dniach 10, 11, 12.05.2021 r. była następująca:
???? techniczno-społeczne aspekty bezpieczeństwa w sieci;
???? sposoby reagowania na zagrożenia w sieci;
???? ochrona wizerunku;
???? prawo autorskie i wolne licencje.
➡ Tworzenie własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych i wykorzystanie dostępnych materiałów w sieci:
???? Tematyką warsztatów prowadzonych przez Romę Gorczycę w dniach 18, 19, 20.05.2021 r. było wykorzystanie narzędzi interaktywnych w procesie dydaktycznym:
???? ️ANIMOTO - tworzenie fimików, ruchomych slajdów;
???? ️TINKERCAD - modelowanie 3D;
???? ️JAMBOARD - tablica wirtualna;
???? ️TRELLO - współpraca i zarządzanie projektam;
????Classtools.net
- generatory gier on-line, quizów i map koncepcyjnych.️
➡ Budowanie innowacyjnych programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji:
???? Tematyka warsztatów prowadzonych przez Wiesławę Kitajgrodzką w dniach 25, 26, 27.05.2021 r. była następująca:
???? program nauczania w zapisach prawa oświatowego ;
???? metodologia opracowania programu nauczania;
???? ewaluacja programu nauczania;
???? obudowa dydaktyczna programów nauczania;
????nowatorskie ujęcie programu nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych.
➡ Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego, doświadczeń i obserwacji z życia w edukacji:
???? Tematyką warsztatów prowadzonych przez Grzegorza Wojewodę w dniach 7, 8 i 10.06.2021 była demonstracja m.in. takich doświadczeń i problemów badawczych jak: :
???? czy w każdym punkcie ciała w taki sam sposób odczuwamy dotyk;
???? sprawdzenie działania ciśnienia powietrza;
???? badanie zmian objętości gazów, cieczy i ciał stałych;
???? demonstracja zjawiska konwekcji, dyfuzji,
???? jakie jest obciążenie mostu wodnego w Magdeburgu, gdy wpłynie na niego barka;
???? jaka jest gęstość skały;
????demonstracja zjawiska konwekcji, dyfuzji,
????jakie jest obciążenie mostu wodnego w Magdeburgu, gdy wpłynie na niego barka;
????jaka jest gęstość skały i wiele, wiele innych ????
➡ Stosowanie efektywnych strategii uczenia się wg preferencji sensorycznych uczniów, w tym motywowanie uczniów do nauki - najnowsze trendy:
???? Prowadząca zajęcia p. Iwona Rostankowska poruszyła w czasie zajęć odbywających się w dniach 14, 15, 16.06.2021 r. szereg zagadnień związanych ze współczesną dydaktyką, m.in. :
???? charakterystyka współczesnego ucznia – funkcjonowanie w szkole;
???? neuronauka w dydaktyce;
???? rola nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się;
???? strategie i style uczenia się;
???? preferencje sensoryczne i ich wpływ na proces uczenia się;
???? planowanie procesu dydaktycznego;
???? rola motywacji w procesie uczenia się;
???? fakty i mity na temat uczenia się.
➡ Trening kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów:
???? Zajęcia prowadzone przez p. Bożenę Ciechanowską w dniach 21, 22, 23.06.2021 r.
????Praktyczny wymiar zajęć w postaci ćwiczeń indywidualnych i grupowych, projektów, gier i symulacji sprzyjał integracji i pozwolił na doskonalenie kompetencji interpersonalnych.
###

Zgodnie z harmonogramen wsparcia coaching dla Dyrektorów Szkoły Ćwiczeń zaplanowany został w terminach:
22.06.2021 w godz. 9.00-17.00

30.06.2021 w godz. 9.00-17.00
Zadanie realizowane będzie w budynku I LO w Pile.
###

TRWA ETAP DOPOSAŻANIA 8 pracowni  na potrzeby SZKOŁY ĆWICZEŃ (do nauki: j. angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki, geografii) m.in. w komputery z oprogramowaniem, tablety, monitory interaktywne, projektory, kamery oraz multimedialne atlasy.
 
###
    
LIPIEC 2021

???? W ramach ZADANIA 1 - doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń dotarł do nas sprzęt do 8 pracowni:
???? matematycznej
???? informatycznej
???? języka angielskiego
???? języka niemieckiego
???? biologicznej
???? chemicznej
???? fizycznej
???? geograficznej
➡ Szkoła została doposażona m.in. w tablice multimedialne, monitory interaktywne, laboratorium mobilne wielofunkcyjne, tablety, kalkulatory graficzne, drukarkę 3D, roboty edukacyjne, okulary 3D.
???? W ramach Zadania 1 - doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń - dotarł do nas ScienceBus – mobilne laboratorium przyrodnicze ????????????????????????⚙️
➡ Znajdują się tam różnego rodzaju pomoce naukowe oraz sprzęty, które znacznie ułatwią naukę z tego zakresu z poniższych dziedzin:
???? mechanika
???? termodynamika
???? optyka
???? akustyka i rozchodzenie się fal
???? magnetyzm i elektrostatyka
???? elektryczność
???? chemia podstawowa
???? chemia zaawansowana i elektrochemia
???? fizjologia roślin
???? nauka o Ziemi
???? biologia


W ramach Zadania 1 - doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń - została doposażona pracownia języka angielskiego ????????
➡ Pracownia językowa to 18 stanowisk uczniowskich oraz stanowisko nauczyciela.
➡ Dodatkowe wyposażenie stanowią funkcjonalne meble oraz monitor interaktywny - na razie cieszą oko, ale już od września będzie można sprawdzić funkcjonalność sprzętu i oprogramowania na lekcjach języków obcych.
➡ Dołączone oprogramowanie daje szerokie możliwości pracy indywidualnej oraz grupowej, m.in.:
???? cyfrową, niezależną regulację siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących);
???? podział uczniów na losowe pary/grupy niezależnie konwersujące ze sobą;
???? podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio;
???? podział uczniów na dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają);
???? konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą;
???? konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą;
???? wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup;
???? prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki;
???? włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu;
???? włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów;
???? zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze;
???? wybór prędkości odtwarzania.


###

UWAGA! W dniu 1 października br. rozpocznie się rekrutacja STUDENTÓW do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w plikach do pobrania.


###

Powiat Pilski na podstawie  § 9 ust. 8  Równościowego regulaminu rekrutacji i udziału  w projekcie „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Pile spełniających kryteria określone dla Segmentu 2.
Opublikowane  poniżej dokumenty  rekrutacyjne o nazwie 2_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Nauczyciele SĆ należy złożyć do dnia 14 września 2021 r. do godz. 15.30 w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

WYNIKI REKRUTACJI DOSTĘPNE W PLIKACH DO POBRANIA.

                                                                                                                                  ###


Planowane terminy spotkań stacjonarnych sieci współpracy w okresie IX-XI.2021r.:
 
 • sieć I – 12.10.2021r. – matematyka, Małgorzata Rabenda
 • sieć II - 13.10.2021r. –  przyroda, Małgorzata Rabenda
 • sieć III – 11.10.2021r. - TIK, Grzegorz Idziak
 • sieć IV – 30.09.2021r. – języki obce, Piotr Bachoński
 
Spotkania zaplanowano od godz. 16.15 – 21.30.

                                                                                                                                 ###


Powiat Pilski na podstawie  § 9 ust. 8  Równościowego regulaminu rekrutacji i udziału  w projekcie „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Pile i Szkół Wspieranych spełniających kryteria określone dla Segmentu 2 i 3.
Opublikowane  poniżej dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15.30 w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.
 
###
 
Powiat Pilski na podstawie  § 9 ust. 8  Równościowego regulaminu rekrutacji i udziału  w projekcie „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” ETAP V – rekrutacja nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń oraz szkół wspieranych (SEGMENT 2, SEGMENT 4).
Opublikowane  poniżej dokumenty rekrutacyjne o nazwie 5_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Nauczyciele SĆ i SW: 
• Załącznik 5a - Deklaracja uczestnictwa w projekcie – nauczyciele szkoły ćwiczeń (SEGMENT 2) i szkół wspieranych (SEGMENT 4),
• Załącznik 5b - Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – nauczyciel,
• Załącznik 5c - Formularz zgłoszeniowy uczestnika/czki projektu (dane osobowe),
• Załącznik 5d - Oświadczenie uczestnika projektu,
wraz z wypełnionym drukiem o nazwie: Oświadczenia_szkolenia zdalne Piła.
należy złożyć do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 15.00 w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco z możliwością uczestnictwa w najbliższych dedykowanych formach wsparcia. Zbiorcze wyniki rekrutacji będą dostępne w plikach do pobrania.

###

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
 
METODYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

dla 
nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych ze szkół wspieranych i szkoły ćwiczeń
realizowane w formule zdalnej za pomocą platformy ClickMeeting
 
L.p. TEMAT SZKOLENIA DOKŁADNA DATA, GODZINA REALIZACJI WSPARCIA ADRES REALIZACJI WSPARCIA
(LINK DO PLATFORMY CLICKMEETING)
1. Warsztaty dla obszaru matematycznego z zakresu poznania metod/technik wspierających procesy uczenia 20.06.2022 r.,
godz. 15:00-20:00
Link dla uczestników: https://trener1wlkp-itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-matematyczny3
 
2. Warsztaty dla obszaru matematycznego z zakresu poznania narzędzi i środków technicznych wspierających procesy uczenia 01.06.2022 r.,
godz. 15:00-20:00
Link dla uczestników: https://itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-matematyczny3
 
3. Warsztaty dla obszaru informatycznego z zakresu poznania metod/technik wspierających procesy uczenia 23.05.2022r.
godz. 15:00-20:00
Link dla uczestników: https://itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-informatyczny3
 
4. Warsztaty dla obszaru informatycznego z zakresu poznania narzędzi i środków technicznych wspierających procesy uczenia 17.05.2022r.
godz. 15:00-20:00
Link dla uczestników: https://itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-informatyczny4
 
5. Warsztaty dla obszaru przyrodniczego z zakresu poznania metod/technik wspierających procesy uczenia 13.06.2022 r.,
godz. 15:00-20:00
Link dla uczestników: https://itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-przyrodniczy3
 
6. Warsztaty dla obszaru przyrodniczego z zakresu poznania narzędzi i środków technicznych wspierających procesy uczenia 21.06.2022 r.,
godz. 15:00-20:00
Link dla uczestników: https://itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-przyrodniczy4
 
7. Warsztaty dla obszaru języków obcych z zakresu poznania metod/technik wspierających procesy uczenia 10.05.2022 r., godz. 15:00-20:00 Link dla uczestników: https://trener1wlkp-itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-jezykowy
 
8. Warsztaty dla obszaru języków obcych z zakresu poznania narzędzi i środków technicznych wspierających procesy uczenia 11.05.2022 r., godz. 15:00-20:00 Link dla uczestników: https://itmbusiness310.clickmeeting.com/obszar-jezykowy3
 
 
  
PLIKI DO POBRANIA
dyzury_cdn26.01.2021 dyzury_cdn26.01.2021 (Pobierz) ( 460.6Kb,  pdf)
dyzury_puss26.01.2021 dyzury_puss26.01.2021 (Pobierz) ( 461.3Kb,  pdf)
Plakat projektu Plakat projektu (Pobierz) ( 576.5Kb,  pdf)
Zapisz się na newsletter