PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – ETAP II

O  projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.01.04.02-30-0004/19
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2021-07-14 do 2023-02-03
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 347 853,85
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 123 219,29
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 14.07.2021 - 03.02.2023 roku. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu pt:”Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”.


Cele szczegółowe:
 • wzrost dostępu MŚP do rynków zagranicznych,
 • wzrost poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie poprzez rozwój eksportu na rynkach zagranicznych,
 • rozwój oferty  gospodarczej i inwestycyjnej regionu,
 • kampania powiatowa mająca na celu szeroką promocję projektu i pozyskanie MŚP na targi gospodarcze,
 • międzynarodowa kampania promocyjna, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów,
 • ukazanie silnych stron i atutów powiatu pilskiego na arenie międzynarodowej/krajowej,
 • rozwój Marki Wielkopolski.
Projekt polega na:
 • udziale w międzynarodowych imprezach targowych za granicą,
 • usługach doradczo - szkoleniowych w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • opracowywaniu analiz rynków perspektywicznych,
 • opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym,
 • opracowanie i przeprowadzenie powiatowej kampanii promocyjno-informacyjnej i międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach międzynarodowych,
 • przygotowanie konferencji prasowej otwierającej projekt,
 • przygotowanie forum gospodarczego.
 
Planowane efekty projektu:
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
 • doprowadzenie do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego,
 • wzmocnienie potencjału powiatu pilskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. SPECJALISTA DS. INTERNACJONALIZACJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-09-01 do 2022-11-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika specjalisty ds. internacjonalizacji w celu świadczenia usług na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 

ZADANIE 2. MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-12-09
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika młodszego specjalisty ds. promocji na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 
 
ZADANIE 3. KIEROWNIK PROJEKTU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-09-01 do 2022-12-09
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu w celu nadzorowania i koordynowania prac w toku realizacji projektu.
 

ZADANIE 4. SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-09-01 do 2022-11-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika specjalisty ds. rozliczeń w celu rozliczania wydatków projektu i sporządzania sprawozdań finansowych.
 
 
ZADANIE 5. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-06-10 do 2022-10-27
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Dubaj
 
Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu (obszar: rozwój oparty na ICT  i przemysł jutra).
 

ZADANIE 6. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-06-10 do 2022-10-27
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Dubaj
 
W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się za granicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związaną z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycia nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.
 
 
ZADANIE 7. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-05-21 do 2022-10-05
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - USA
 
Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu (obszar: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów).
 
 
ZADANIE 8. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-05-21 do 2022-10-05
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - USA
 
W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się zagranicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związanyą z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycia nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.
 
 
ZADANIE 9. OPRACOWANIE ANALIZY RYNKU PERSPEKTYWICZNEGO – AMERYKI POŁUDNIOWEJ WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-05-23 do 2022-11-16
 
Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego, pozwoli na pogłębienie wiedzy nt. rynku docelowego oraz w konsekwencji wykorzystanie szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na nowych rynkach zagranicznych. Przyczyni się to do rozszerzenia dotychczasowej oferty gospodarczej powiatu pilskiego o sektory do tej pory nieeksportowane, których analizy wykazują trendy wzrostowe, a w konsekwencji na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu powiatu pilskiego/Wielkopolski i jego rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.
 
 
ZADANIE 10.  OPRACOWANIE ANALIZY RYNKU PERSPEKTYWICZNEGO - AFRYKI WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-05-23 do 2022-11-16
 
W ramach projektu zaplanowano opracowanie pogłębionej analizy perspektywicznego rynku docelowego - Afryki, w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanym rynku. Opracowanie analizy jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy na temat docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów.
 

ZADANIE 11. USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W FORMIE „BIZNESOWEGO BRUNCHU":
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-08-09 do 2022-09-16
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Szkolenia wpłyną na umiędzynarodowienie przedsiębiorców MŚP z powiatu pilskiego, wpisujących się w obszar inteligencji specjalizacji. Realizacja szkoleń przyczyni się do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Planuje się także, że większość z firm uczestniczących w szkoleniach - rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansję na rynki zagraniczne, zwiększy wymianę handlową oraz nawiąże międzynarodową współpracę z innymi podmiotami.
 
 
ZADANIE 12. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-07-14 do 2022-08-23
 
W ramach projektu zaplanowano aktualizację i druk materiałów informacyjno - promocyjnych w formie broszur, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych.  
 


ZADANIE 13. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-10-27 do 2021-12-03
 
Zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych w formie roll-up, mającego na celu promocję projektu i jego wizualizację zarówno wśród MŚP, jak i potencjalnych inwestorów i kontrahentów.  


 
ZADANIE 14. PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ OTWIERAJĄCEJ PROJEKT:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-10-08 do 2021-11-05
 
W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego w formie konferencji prasowej, mającej na celu poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o rozpoczęciu realizacji projektu, w tym w szczególności: JST, MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, na konferencję zaproszone zostaną także regionalne media - celem skutecznego promowania projektu w regionie powiatu pilskiego.
 
   
ZADANIE 15. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE POWIATOWEJ KAMPANII PROMOCYJNO - INFORMACYJNEJ (SKIEROWANEJ DO MŚP Z POWIATU PILSKIEGO):
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-05-06 do 2022-06-10
 
W projekcie zaplanowane zostało przeprowadzenie promocyjnej i wizerunkowej kampanii powiatowej - skierowanej do MŚP z regionu powiatu pilskiego. Jej celem jest szeroka promocja projektu i zachęcenie przedsiębiorców do udziału w targach gospodarczych za granicą. Działanie to jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego zarówno w zakresie stworzenia kompleksowego systemu promocji i wizualizacji projektu, jak i w zakresie zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.
 
 
ZADANIE 16. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ I INWESTYCYJNEJ REGIONU POWIATU PILSKIEGO (SKIEROWANEJ DO ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW):
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-05-10 do 2022-10-31
 
W projekcie zaplanowane zostało opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu pilskiego (skierowanej do zagranicznych inwestorów). Jej celem jest szeroka promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu skoncentrowana na zachęceniu zagranicznych inwestorów do inwestowania oraz rozwijania swojego biznesu w powiecie pilskim.
 
 Powiat Pilski (DE)
https://youtu.be/WzMpiG6jajU

Powiat Pilski (UK)
https://youtu.be/BKR0iQ2ntHk


ZADANIE 17. PRZYGOTOWANIE FORUM GOSPODARCZEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-10-25 do 2023-02-03
 
W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego w formie forum gospodarczego o zasięgu międzynarodowym, łączącego aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sferę biznesową z instytucjami otoczenia biznesu, w której weźmie udział ok. 60 uczestników (JST, MŚP, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu, etc). Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami.
 

REALIZACJA 


Szanowni Państwo,
 
w imieniu Starosty Pilskiego  Eligiusza Komarowskiego zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”, na realizację którego Powiat Pilski pozyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w wysokości ponad 1,4 mln zł (całkowita wartość projektu to 1,7 mln zł). Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw MŚP z naszego powiatu, na działania związane z rozszerzeniem działalności o współpracę z partnerami zagranicznymi i na promocję gospodarczą. W projekcie przewidziano między innymi wsparcie doradcze oraz wyjazdy na targi branżowe dla przedstawicieli MŚP do Chin (maj 2022 r.) oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (październik 2022 r.).
 
Szczegóły tego projektu oraz inne zagadnienia związane z wejściem na rynek zagraniczny zostaną zaprezentowane na konferencji 25 października 2021r. o godz. 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym poniżej zaproszeniu. Prelegentami będą między innymi przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Klastra Eksportowego. Serdecznie zapraszamy.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub nr telefonu 67 210 93 15
do 20 października 2021r.

***

Przedsiębiorców z sektora MŚP z terenu powiatu pilskiego ​​zapraszamy do wypełnienia pre-ankiety na temat zapotrzebowania na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych oraz we wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Druk pre-ankiety znajduje się poniżej w plikach do pobrania.
Informujemy, iż przedłużyliśmy termin przesyłania zgłoszeń z 10 do 15 listopada 2021r. 
***
 

W środę 18 maja 2022 r. rozpocznie się nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów do udziału w zagranicznych targach branżowych. 

Firmy z terenu powiatu pilskiego mogą również skorzystać ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (obejmującego strategie wchodzenia na rynki zagraniczne, zagadnienia związane z eksportem pośrednim i bezpośrednim, systemami celnymi i dokumentacją eksportową). 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.

Działania są realizowane w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego - etap II” o numerze RPWP.01.04.02-30-0004/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów 
do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 20 CZERWCA 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.

 

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów 
do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 30 CZERWCA 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.


 

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów 
do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 12 LIPCA 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.


 

PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – ETAP II

 
MŚP wybrane na międzynarodowe targi AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW, Miami (USA):
 1. MLP Maes Anna
 2. OLEOTEKA Monika Cylwa, Robert Cylwa s.c.
 3. Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta
 4. PBR Sp. z o.o.
 5. GOLD LION Sp.z o. o.


MŚP wybrane na międzynarodowe targi GITEX GLOBAL, Dubaj (ZEA):
 1. OPUS Sp. z o.o. Sp. k.
 2. SOKAL Sp.j.
 3. K-M Import Kożuchowski – Marciniak Sp.j.
 4. PROFIL Sp. z o. o.
 5. PILSOFT Dariusz Kacban
 6. Wolf Security Tomasz Zegan
 7. Webtom.pl Sp. z o. o.
 8. SUN GROUP Sp. z o. o. sp. k.
 9. Polster Sp. z o. o. sp. k.
 10. Produkcja Telewizyjna „Konart” Kamil Ceranowski

 ***

Powiat Pilski na targach AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW

W dniach 12-13 września 2022r. Powiat Pilski wraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w naszym regionie wzięli udział w misji gospodarczej na targi  AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW w Miami (USA). AF&B Show to wydarzenie zapewniające wgląd w kluczowe trendy i najlepsze praktyki w branży oraz miejsce spotkań decydentów i kupujących ze wszystkich sektorów przemysłu spożywczego.
 
W misji gospodarczej do USA wzięli udział przedstawiciele firm z branży biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, którzy mają ambicje ukierunkowane na ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe, planujący wypromowanie swoich produktów: MLP Maes Anna; OLEOTEKA Monika Cylwa, Robert Cylwa s.c.; Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta; PBR Sp. z o.o.; GOLD LION Sp.z o. o.


     

 Zależy nam na ożywieniu gospodarki powiatu pilskiego, a jednym ze sposobów jest jej umiędzynarodowienie. Wiele firm z naszego regionu ma duży potencjał, jest gotowa poszerzyć swoje rynki zbytu i znaleźć kontrahentów za granicą. Oferta prezentowana w ramach stoiska promocyjnego Powiatu Pilskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem – podsumowuje Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski, uczestnik misji.
 


Aż połowa uczestników targów w Miami to decydenci, dzięki którym AF&B było idealnym forum do spotkań z klientami, dostawcami, dystrybutorami i ekspertami z branży. Wśród prezentowanych na targach produktów dominowały napoje, świeże owoce i warzywa, żywność naturalna i organiczna, produkty piekarnicze oraz desery, wyroby cukiernicze i słodycze a także przyprawy oraz żywność i produkty dla zdrowego stylu życia.
 
   
 W gronie naszych gości byli przedstawiciele sieci handlowych, specjalistycznych sklepów i marketów spożywczych, producenci, importerzy, hurtownicy, dystrybutorzy oraz właściciele i menedżerowie restauracji oraz hoteli z różnych części świata. Nawiązaliśmy obiecujące kontakty, które otwierają nam możliwości zarówno w zakresie eksportu naszych produktów jak i importu surowców z innych części świata – dodaje Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

Około 45% uczestników targów w Miami reprezentowało Amerykę Północną, ok. 40% - Amerykę Łacińską i Karaiby, 15% - Europę, Afrykę i Azję. Tak szeroki wahlarz potencjalnych kontrahentów stworzył przedsiębiorcom z powiatu pilskiego szansę na zawarcie obiecujących kontaktów handlowych m.in. na dynamicznym rynku Ameryki Łacińskiej.
 
Gospodarka Ameryki Łacińskiej z populacją ponad 640 milionów i łącznym PKB ponad 10 bilionów USD, to dynamiczny i rozwijający się rynek, na którym sprzedaż detaliczna żywności i napojów w handlu elektronicznym rozwija się w tempie około 20% rocznie. W parytecie siły nabywczej stanowi ona około połowę wielkości gospodarki USA i jest najlepszym miejscem na nowe możliwości – wyjaśnia Roberto Berríos - Dyrektor ds. Sprzedaży World Trade Center Miami.

Przedsiębiorcy biorący udział w tym przedsięwzięciu oceniają wyjazd jako ważny krok na drodze na pozaeuropejskie rynki i wyjątkową szansą na rozwój firmy.Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 01.04.2021 - 30.11.2022 roku.

 


Powiat Pilski na targach GITEX GLOBAL 2022Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu pilskiego w dniach od 10 do 14 października 2022 r. zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Powiatu Pilskiego na targach GITEX GLOBAL w Dubaju (ZEA).

Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszary Inteligentnych Specjalizacji  „Przemysł Jutra” i „Rozwój oparty na ICT” obecni byli przedstawiciele firm: OPUS Sp. z o.o. Sp. k.; SOKAL Sp.j.; K-M Import Kożuchowski – Marciniak Sp.j.; PROFIL Sp. z o. o.; PILSOFT Dariusz Kacban; Wolf Security Tomasz Zegan; Webtom.pl Sp. z o. o.; SUN GROUP Sp. z o. o. sp. k.; Polster Sp. z o. o. sp. k.; Produkcja Telewizyjna „Konart” Kamil Ceranowski.

 


Targi GITEX w międzynarodowych rankingach lokują się na wysokiej pozycji - na podstawie poprzednich edycji skupia ok. 4 700 wystawców oraz ponad 100 000 odwiedzających. Podczas tego światowego wydarzenia prezentują się liderzy oraz startupy z branży IT i nowych technologii.

- Nasi przedsiębiorcy nawiązali owocne kontakty handlowe, wrócili z bagażem nowych doświadczeń i inspiracją do wdrażania innowacji w stosowane dotąd rozwiązania w branży IT - podkreśla Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski biorący udział w misji na targi w Dubaju.

Stoisko Powiatu Pilskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników targów. Przedsiębiorcy z powiatu pilskiego, w ramach spotkań B2B, wzięli również udział w - organizowanym przez Biuro Zagraniczne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju -wydarzeniu „PolTech2022” oraz odwiedzili Dubai Internet City – lidera w zakresie technologii i biznesu na Bliskim Wschodzie, gdzie mieli okazję rozmawiać z lokalnymi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

Działania związane z internacjonalizacją realizowane są w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego - etap II” o numerze RPWP.01.04.02-30-0004/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
 


***

Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego "W drodze na nowe rynki"

Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców z powiatu pilskiego na Międzynarodowe Forum Gospodarcze pn. „W drodze na nowe rynki”, które jest podsumowaniem projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Innowacji w JST. Projekt został współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Forum odbędzie się 24 listopada 2022 r. w godzinach od 9.30 do 16.30.  Szczegółowy program wydarzenia w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!

 

***


W Hotelu Gromada oraz Centrum Powiatowym Integracji Społecznej ISKRA w Pile w dniu 24 listopada 2022 r. odbyło się Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki”. Było ono podsumowaniem II etapu projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.W forum wzięli udział m.in. przedstawiciele firm, którzy w ramach projektu uczestniczyli w międzynarodowych targach w Miami w USA oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Na targi spożywcze do Miami wyjechało pięciu przedsiębiorców z powiatu pilskiego, na targi nowoczesnych technologii GITEX GLOBAL w Dubaju – przedstawiciele dziesięciu firm.

Wyjazd był bardzo udany, dużo się działo. Były to ogromne targi, wystawiało się wielu przedsiębiorców, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także ja zaliczam je do bardzo udanych, ponieważ udało mi się nawiązać nowe kontakty biznesowe – mówi Maciej Kożuchowski z firmy KM Import, który uczestniczył w targach w Dubaju.Maciej Kożuchowski u nowego kontrahenta spędził cały dzień w firmie, która zajmuje się wyposażaniem aut, sprzedawanych później m.in. wojsku, policji czy straży pożarnej. – Cały czas mam z nim kontakt i wierzę, że będziemy wspólnie współpracować biznesowo.


Wyjazdy przełożyły się więc na konkretne korzyści. Wszyscy przedsiębiorcy wrócili z nowymi kontaktami i pomysłami na swoją działalność. Niektórzy dołożyli do tego już podpisane kontrakty z partnerami zagranicznymi.- Celem projektów promocji gospodarczej, na które pozyskaliśmy łącznie około 2,5 miliona złotych środków unijnych, jest promocja przedsiębiorców z terenu gmin powiatu pilskiego i umiędzynarodowienie gospodarki regionu. Nasi przedsiębiorcy nie tylko nawiązali nowe relacje biznesowe, ale nabyli także nowych umiejętności i doświadczenia - mówi Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.  

Ważna była także promocja subregionu pilskiego. W największych telewizjach, które zajmują się tematyką gospodarczą, były emitowane spoty o powiecie pilskim, na lotniskach pojawiły się billboardy, które wskazywały na to, że jesteśmy otwarci na inwestorów. To dodatkowa wartość tych projektów.  

Podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego przedstawicielom firm biorącym udział w projekcie Starosta Pilski wręczył certyfikaty za internacjonalizację gospodarki Powiatu Pilskiego.Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki” - wideorelacja z wydarzenia: 

PLIKI DO POBRANIA
broszura-en broszura-en (Pobierz) ( 57.9Mb,  pdf)
broszura-pl broszura-pl (Pobierz) ( 55.4Mb,  pdf)
Zapisz się na newsletter