PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – ETAP II

O  projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.01.04.02-30-0004/19
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2021-04-01 do 2022-11-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 686 385,00
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 423 227,24
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 01.04.2021 - 30.06.2022 roku. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu pt:”Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”.


Cele szczegółowe:
 • wzrost dostępu MŚP do rynków zagranicznych,
 • wzrost poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie poprzez rozwój eksportu na rynkach zagranicznych,
 • rozwój oferty  gospodarczej i inwestycyjnej regionu,
 • kampania powiatowa mająca na celu szeroką promocję projektu i pozyskanie MŚP na targi gospodarcze,
 • międzynarodowa kampania promocyjna, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów,
 • ukazanie silnych stron i atutów powiatu pilskiego na arenie międzynarodowej/krajowej,
 • rozwój Marki Wielkopolski.
Projekt polega na:
 • udziale w międzynarodowych imprezach targowych za granicą,
 • usługach doradczo - szkoleniowych w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • opracowywaniu analiz rynków perspektywicznych,
 • opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym,
 • opracowanie i przeprowadzenie powiatowej kampanii promocyjno-informacyjnej i międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach międzynarodowych,
 • przygotowanie konferencji prasowej otwierającej projekt,
 • przygotowanie forum gospodarczego.
 
Planowane efekty projektu:
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
 • doprowadzenie do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego,
 • wzmocnienie potencjału powiatu pilskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. SPECJALISTA DS. INTERNACJONALIZACJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika specjalisty ds. internacjonalizacji w celu świadczenia usług na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 

ZADANIE 2. MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika młodszego specjalisty ds. promocji na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 
 
ZADANIE 3. KIEROWNIK PROJEKTU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu w celu nadzorowania i koordynowania prac w toku realizacji projektu.
 

ZADANIE 4. SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika specjalisty ds. rozliczeń w celu rozliczania wydatków projektu i sporządzania sprawozdań finansowych.
 
 
ZADANIE 5. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Dubaj
 
Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu (obszar: rozwój oparty na ICT  i przemysł jutra).
 

ZADANIE 6. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Dubaj
 
W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się za granicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związaną z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycia nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.
 
 
ZADANIE 7. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Chiny
 
Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu (obszar: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów).
 
 
ZADANIE 8. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Chiny
 
W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się zagranicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związanyą z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycia nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.
 
 
ZADANIE 9. OPRACOWANIE ANALIZY RYNKU PERSPEKTYWICZNEGO – AMERYKI POŁUDNIOWEJ WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-09-30
 
Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego, pozwoli na pogłębienie wiedzy nt. rynku docelowego oraz w konsekwencji wykorzystanie szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na nowych rynkach zagranicznych. Przyczyni się to do rozszerzenia dotychczasowej oferty gospodarczej powiatu pilskiego o sektory do tej pory nieeksportowane, których analizy wykazują trendy wzrostowe, a w konsekwencji na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu powiatu pilskiego/Wielkopolski i jego rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.
 
 
ZADANIE 10.  OPRACOWANIE ANALIZY RYNKU PERSPEKTYWICZNEGO - AFRYKI WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-09-30
 
W ramach projektu zaplanowano opracowanie pogłębionej analizy perspektywicznego rynku docelowego - Afryki, w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanym rynku. Opracowanie analizy jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy na temat docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów.
 

ZADANIE 11. USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W FORMIE „BIZNESOWEGO BRUNCHU":
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Szkolenia wpłyną na umiędzynarodowienie przedsiębiorców MŚP z powiatu pilskiego, wpisujących się w obszar inteligencji specjalizacji. Realizacja szkoleń przyczyni się do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Planuje się także, że większość z firm uczestniczących w szkoleniach - rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansję na rynki zagraniczne, zwiększy wymianę handlową oraz nawiąże międzynarodową współpracę z innymi podmiotami.
 
 
ZADANIE 12. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano aktualizację i druk materiałów informacyjno - promocyjnych w formie broszur, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych.  
 


ZADANIE 13. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-06-30
 
Zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych w formie roll-up, mającego na celu promocję projektu i jego wizualizację zarówno wśród MŚP, jak i potencjalnych inwestorów i kontrahentów.  


 
ZADANIE 14. PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ OTWIERAJĄCEJ PROJEKT:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego w formie konferencji prasowej, mającej na celu poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o rozpoczęciu realizacji projektu, w tym w szczególności: JST, MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, na konferencję zaproszone zostaną także regionalne media - celem skutecznego promowania projektu w regionie powiatu pilskiego.
 
   
ZADANIE 15. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE POWIATOWEJ KAMPANII PROMOCYJNO - INFORMACYJNEJ (SKIEROWANEJ DO MŚP Z POWIATU PILSKIEGO):
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W projekcie zaplanowane zostało przeprowadzenie promocyjnej i wizerunkowej kampanii powiatowej - skierowanej do MŚP z regionu powiatu pilskiego. Jej celem jest szeroka promocja projektu i zachęcenie przedsiębiorców do udziału w targach gospodarczych za granicą. Działanie to jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego zarówno w zakresie stworzenia kompleksowego systemu promocji i wizualizacji projektu, jak i w zakresie zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.
 
 
ZADANIE 16. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ I INWESTYCYJNEJ REGIONU POWIATU PILSKIEGO (SKIEROWANEJ DO ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW):
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W projekcie zaplanowane zostało opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu pilskiego (skierowanej do zagranicznych inwestorów). Jej celem jest szeroka promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu skoncentrowana na zachęceniu zagranicznych inwestorów do inwestowania oraz rozwijania swojego biznesu w powiecie pilskim.
 
 
ZADANIE 17. PRZYGOTOWANIE FORUM GOSPODARCZEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-01-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego w formie forum gospodarczego o zasięgu międzynarodowym, łączącego aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sferę biznesową z instytucjami otoczenia biznesu, w której weźmie udział ok. 60 uczestników (JST, MŚP, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu, etc). Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami.
 

REALIZACJA 


Szanowni Państwo,
 
w imieniu Starosty Pilskiego  Eligiusza Komarowskiego zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”, na realizację którego Powiat Pilski pozyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w wysokości ponad 1,4 mln zł (całkowita wartość projektu to 1,7 mln zł). Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw MŚP z naszego powiatu, na działania związane z rozszerzeniem działalności o współpracę z partnerami zagranicznymi i na promocję gospodarczą. W projekcie przewidziano między innymi wsparcie doradcze oraz wyjazdy na targi branżowe dla przedstawicieli MŚP do Chin (maj 2022 r.) oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (październik 2022 r.).
 
Szczegóły tego projektu oraz inne zagadnienia związane z wejściem na rynek zagraniczny zostaną zaprezentowane na konferencji 25 października 2021r. o godz. 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym poniżej zaproszeniu. Prelegentami będą między innymi przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Klastra Eksportowego. Serdecznie zapraszamy.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub nr telefonu 67 210 93 15
do 20 października 2021r.

***

Przedsiębiorców z sektora MŚP z terenu powiatu pilskiego ​​zapraszamy do wypełnienia pre-ankiety na temat zapotrzebowania na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych oraz we wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Druk pre-ankiety znajduje się poniżej w plikach do pobrania.
Informujemy, iż przedłużyliśmy termin przesyłania zgłoszeń z 10 do 15 listopada 2021r. 
***
 

W środę 18 maja 2022 r. rozpocznie się nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów do udziału w zagranicznych targach branżowych. 

Firmy z terenu powiatu pilskiego mogą również skorzystać ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (obejmującego strategie wchodzenia na rynki zagraniczne, zagadnienia związane z eksportem pośrednim i bezpośrednim, systemami celnymi i dokumentacją eksportową). 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.

Działania są realizowane w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego - etap II” o numerze RPWP.01.04.02-30-0004/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów 
do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 20 CZERWCA 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.

 

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów 
do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 30 CZERWCA 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.


 

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów 
do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 12 LIPCA 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załączniku.


 

PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – ETAP II

 
MŚP wybrane na międzynarodowe targi AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW, Miami (USA):
 1. MLP Maes Anna
 2. OLEOTEKA Monika Cylwa, Robert Cylwa s.c.
 3. Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta
 4. PRB Sp. z o.o.
 5. GOLD LION Sp.z o. o.


MŚP wybrane na międzynarodowe targi GITEX GLOBAL, Dubaj (ZEA):
 1. OPUS Sp. z o.o. Sp. k.
 2. SOKAL Sp.j.
 3. K-M Import Kożuchowski – Marciniak Sp.j.
 4. PROFIL Sp. z o. o.
 5. PILSOFT Dariusz Kacban
 6. Wolf Security Tomasz Zegan
 7. Webtom.pl Sp. z o. o.
 8. SUN GROUP Sp. z o. o. sp. k.
 9. Polster Sp. z o. o. sp. k.
 10. Produkcja Telewizyjna „Konart” Kamil CeranowskiProjekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 01.04.2021 - 31.03.2023 roku.

PLIKI DO POBRANIA