„Od stażysty do specjalisty”

 
O projekcie:
NR PROJEKTU:  RPWP.08.03.01-30-0036/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2019-04-01 –  2020-11-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  427 682,28
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 363 529,93
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie 2 szkół kształcenia zawodowego, ukończenie przez 35 uczniów stażów zawodowych oraz podniesienie komp./kwal. przez 107 uczniów CKZiU w Wyrzysku. Projekt realizowany będzie od 04.2019 do 11.2020
 

Projekt polega na:

  • zorganizowaniu staży/praktyk dla uczniów objętych wsparciem
  • zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistycznych realizowanych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp.
  • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
  • podnoszeniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego .
  • uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły
 
Planowane efekty projektu:
  • wzrost poziomu umiejętności i kompetencji praktycznych/zawodowych uczniów objętych wsparciem poprzez,
  • wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem
  • doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 -  2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
W efekcie tego zadania wyposażenie i warunki stworzone w pracowni będą zgodne z podstawa programową, a zajęcia praktyczne prowadzone w szkole będą prowadzone według standardów, bez omijania jakichkolwiek elementów z uwagi na brak niezbędnych sprzętów, tak jak dzieje się to na chwilę obecną.
 
ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 -  2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
W ramach doposażenia planuje się zakup sprzętu o wartości
- Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
- Projektor multimedialny i rozwijany ekran
- Blender gastronomiczny
- stół przyścienny, z szafką z drzwiami suwanymi 80cm
- stół przyścienny, z szafką z drzwiami suwanymi 120cm
- stół roboczy przyścienny z półką
- szafki wiszące 100cm
- regał magazynowy
- grill gastronomiczny
- elektryczna płyta grillowa gładka
- podgrzewacze do potraw
 
ZADANIE 3.  KURS BARMAN-BLENDER I-GO I II-GO STOPNIA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Ramowy program kursu
1. Charakterystyka zawodu Barmana
2. Sprzęt Barmański – jego nazewnictwo i zastosowanie
3. Rodzaje wykorzystywanego szkła
4. Alkoholoznastwo
5. Mixologiia
6. Garnish – sztuka dekoracji koktajli – warsztaty
7. Obsługa na barze
8. Organizacja baru i pracy barmana
9. Koktajle –warsztaty
10. Najnowsze trendy w barmaństwie
11. Efektowna praca na barze – warsztaty
12. Psychologia sprzedaży w zawodzie barmana
13. Rozliczenia na barze oraz remanent
14. Podstawowe zwroty anglojęzyczne w pracy na barze
 
ZADANIE 4. KURS PROFESJONALNEGO BARISTY DLA UCZNIÓW/UCZENNIC;
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Celem szkolenia jest poznanie gatunków i odmian kawy oraz zasad parzenia i technik podawania kaw i dodatków na profesjonalnym sprzęcie. Po ukończeniu szkolenia profesjonalnego baristy kursanci będą mogli pracować na stanowisku baristy w małych i w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych. Ważne jest, aby wiedza była oparta o umiejętności praktyczne, które kurs zapewni.
 
ZADANIE 5. KURS SPORZĄDZANIA POTRAW Z WARZYW I OWOCÓW Z ELEMENTAMI CARVINGU DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Ramowy program kursu:
1. Zastosowanie warzyw i owoców w gastronomii.
2. Przedstawienie głównych technik sporządzania. surówek, sałatek jarzynowych, bukietów warzyw
3. Technika dekorowania i serwowania potraw z warzyw gotowanych
4. Kilka słów o carvingu:
5. Prezentacja sprzętu do carvingu:
6. Praktyczne ćwiczenia rzeźbienie w owocach i warzywach:
7. Wycinanie płaskich ornamentów w owocach i warzywach
8. Tworzenie aranżacji dekoracyjnych z wykorzystaniem przygotowanych elementów i rzeźb - wykonanie własnej kompozycji przestrzennej
 
ZADANIE 6. ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: KUCHARZ, CUKIERNIK TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA ORAZ TECHNIK INFORMATYK:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Celem zad. jest zdobycie przez uczniów/uczennic dodatkowych. kompetencji i umiejętności w następujących zakresach:
1. zajęć dotyczących obsługi programu graficznego
2. zajęcia dodatkowych dla uczniów/uczennic „Organizator imprez okol. i usług cateringowych” – w zawodach gastron.-hot.
3. zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic "Zarządzanie projektem informatycznym" 
4. zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic "Język angielski techniczny"
 
ZADANIE 7. KURS PILOTÓW WYCIECZEK UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Celem kursu jest nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pilota wycieczek i obejmuje wykłady teoretyczne, warsztaty, zajęcia w terenie.
Kursu przygotowuje kandydatów do obsługi grup na terenie naszego kraju, grup wyjazdowych i przyjazdowych w charakterze pilota oraz rezydenta biur podróży.
 
ZADANIE 8. KURS NA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Celem kurs operatora wózków widłowych jest zdobycie pożądanych, dodatkowych uprawnień przez uczniów/uczennic kształcących się w zawodach z branży mechaniczno - mechatronicznej. Operator wózka widłowego najczęściej pracuje w obiektach zamkniętych, jakimi są różnego rodzaju magazyny, fabryki, hurtownie czy składy, w których często transportuje się w inne miejsca ciężkie towary. Operatorzy niezbędni są także w obiektach z sektora przemysłu ciężkiego, czy metalowego lub przetwórstwie drewna. Transport i gospodarka magazynowa to jedna z branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym dla województwa wielkopolskiego.
 
ZADANIE 9. KURS SPAWALNICZY METODĄ MIG/MAG DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
1. Spawanie – charakterystyka metod spawalniczych, Bezpieczeństwo pracy.
2. Cięcia termiczne metali.
3. Materiały podstawowe - stale; budowa i ich właściwości.
4. Szkolenia i egzaminowanie spawaczy wg PN-EN 287-1.
5. Zakres procesów spajania (spawania, lutowania, zgrzewania) i ich przegląd.
6. Przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania.
7. Naprężenia i odkształcenia powstające przy spawaniu, sposoby ich usuwania.
8. Wady i niezgodności spoin, metody badania połączeń spawanych metodą MIG, MAG.
 
ZADANIE 10. STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 -  2020-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Uczniowie/uczennice wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych  ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole.
Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów/uczennic na podjęcie pracy. Staż jest szansą zdobycia pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, nierzadko bardzo wartościowych, które mogą stać się przepustką do stałej pracy.
 
 
ZADANIE 11. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
W ramach zadania wparciem objętych będzie 5N (4K) poprzez:
- Kurs Profesjonalnego baristy
- Kurs pilota wycieczek
  
ZADANIE 12. STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-09-01 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych, nauczyciele będą mogli wprowadzić w proces nauczania w ramach podstawy programowej dodatkowe aspekty. Wiedza/kompetencje/kwalifikacje i umiejętności osiągnięte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w celu modyfikacji i rozszerzenia programu nauczania o dany zakres merytoryczny i efektywnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. Po ukończeniu wsparcia nauczyciele otrzymają dyplomy potwierdzające podniesienie kwalifikacji.
 
Do pobrania harmonogramy zajęć realizowanych w ramach projektu.
 
FOTORELACJA Z ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH DLA UCZNIÓW


 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter