Usuwanie azbestu!

Zarząd Powiatu w Pile informuje o rozpoczęciu realizacji zadania związanego z bezpłatnym usunięciem wyrobów azbestowych z terenu powiatu pilskiego, adresowanego do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Środki na realizację tego programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu powiatu. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 225 000 zł. Dofinansowanie do demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie przyznane będzie w wysokości 100 procent  poniesionych kosztów.

Rozliczenie projektu odbywać się będzie w  formie bezgotówkowej: poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu pilskiego.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie powiatu będzie firma która zostanie wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Pile w drodze procedury zamówienia publicznego.

- Dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powiat wspiera realizację prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu. Właściciel posesji może otrzymać na ten cel dotację w wysokości stu procent jego kosztów kwalifikowanych. Starostwo Powiatowe w Pile pozyskało z WFOŚiGW na ten cel 225 tysięcy złotych. Tegoroczna  kwota dotacji jest wyższa o 66 tysięcy złotych w stosunku do roku ubiegłego. Warto skorzystać z tego wsparcia tym bardziej że nie wiadomo czy w kolejnych latach projekt ten będzie realizowany. A trzeba pamiętać, że do końca 2032 roku Polska ma zostać całkowicie oczyszczona z azbestu, a  koszty jego usunięcia z prywatnych posesji ponosi właściciel budynku. Zachęcam więc mieszkańców naszego powiatu do składania wniosków – powiedział Stefan Piechocki wicestarosta pilski.

W ubiegłym roku w wyniku realizacji projektu usuwania azbestu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie naszego powiatu utylizacji uległo ponad 526 ton płyt azbestowych. Koszt realizacji zadania w 2017 roku wyniósł 170 600,00 zł.
 
Aby  wziąć udział w programie należy:
1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu we właściwym Urzędzie Gminy
w Białośliwiu, Kaczorach, Łobżenicy, Miasteczku Krajeńskim, Pile, Szydłowie, Ujściu, Wyrzysku, Wysokiej.
2. W zgłoszeniu podać m.in. nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do demontażu lub usunięcia.
3. Do zgłoszenia dołączyć tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny,  wypis z rejestru gruntów), kopię uchwały wspólnoty  powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych, itp.
4. W przypadku zgłoszenia na demontaż, transport i unieszkodliwienie dołączyć kopię zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Pilskiego w Wydziale Architektury i Budownictwa.
5. Dołączyć do wniosku wszystkie oświadczenia o pomocy de minimis.
6. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, dostarczyć pismo do właściwego Urzędu Gminy lub Starostwa.
Nabór  wniosków do programu pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku” będzie realizowany do 15 czerwca 2018 r. i odbywać się będzie za pośrednictwem gmin powiatu pilskiego.

Zasady i tryb realizacji programu, formularze zgłoszeniowe, oraz inne dokumenty dostępne są na stronie bip.powiat.pila (zakładka „Ochrona środowiska”) a także na stronach internetowych urzędów gmin powiatu pilskiego.
Zapisz się na newsletter