Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

  

Tytuł projektu: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

O projekcie:

NR PROJEKTU:  nie dotyczy
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  19.10.2016 r. – 31.12.2016 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 295 164,00 zł brutto
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: nie dotyczy
PARTNERZY PROJEKTU: nie dotyczy
NR I DATA PODPISANIA UMOWY  DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Umowa nr 5/8/20/2016/348/1295 zawarta dnia 19 października 2016 r, pomiędzy Stronami: Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez Agnieszkę Beniuk - Patoła – Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 marca 2016 r., które nie wygasło i nie zostało odwołane a Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica reprezentowanym przez: Rafała Szuca – kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 
Umowa dotyczy zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – Aparatu USG, wartość aparatu USG wyniosła 295 164,00 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z Ministerstwa  Zdrowia 92 070,27 zł; - wkład własny 203 093,73 zł.

Cel projektu:
Celem głównym umowy było zakupienie Aparatu USG na potrzeby oddziału neurologii z pododdziałem leczenia udarów mózgu.

Projekt polega na:
Zakup Aparatu USG na potrzeby oddziału neurologii z pododdziałem leczenia udarów mózgu.
 
Rezultaty projektu:
Szpital Specjalistyczny w Pile w czasie trwania umowy i przez okres 5 lat od wygaśnięcia albo rozwiązania umowy, do dnia 31 stycznia każdego roku zobowiązany jest do przekazywania Zleceniodawcy informacji dotyczących używania zakupionego w ramach umowy sprzętu, a w szczególności liczby wykonywanych badań i procedur na rzecz osób ubezpieczonych oraz świadczeń wykonywanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczeń finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
 
 
Zapisz się na newsletter