Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego


„CYFRYZACJA POWIATOWYCH ZASOBÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH POWIATÓW: CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO, PILSKIEGO, WĄGROWIECKIEGO
I ZŁOTOWSKIEGO”

O projekcie:

Projekt pn:. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego",  realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie:  2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie: 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

 

Beneficjent: Powiat Wągrowiecki

Partnerzy: Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, Powiat Pilski,  Powiat Złotowski

Numer projektu: RPWP.02.01.02-30-0023/16

Okres realizacji projektu: 17.05.2017 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 6 807 706,01 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych: 6 765 740,01 PLN

Kwota dofinansowania: 5 750 878,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 85%


Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostepności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 
Projekt polega na:
Realizacja projektu wynika z konieczności dostosowania powiatowych zasobów geodezyjnych do aktualnych przepisów prawa, w tym do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualne zasoby informacji geodezyjno – kartograficzne wymagają zeskanowania i przetworzenia do postaci cyfrowej lub są zgromadzone w bazach danych wymagających konwersji i dostosowania do aktualnych wymogów technologicznych, a załatwianie spraw dla obywateli, przedsiębiorców, instytucji publicznych są ograniczone w formie papierowej lub e-usług na 1 – 2 poziomie dojrzałości.
Obecny stan powoduje wydłużający się czas i nadmierne koszty załatwienia spraw, np. 2,3-krotny dojazd interesariusza do urzędu w celu załatwienia sprawy i każdorazowe powtarzanie czynności służbowych związanych ze sprawą przed pracowników administracji.

Rezultaty projektu:
 • Obszar funkcjonowania administracji publicznej:
 1. Dostosowanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w wydziałach geodezyjnych do obowiązujących aktualnych wymogów prawnych.
 2. Poprawa warunków realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem informacją przestrzenną.
 3. Poprawa warunków pracy pracowników wydziałów geodezyjnych wykonujących zadania ustawowe(w tym udostępnienie informacji publicznej), dzięki modernizacji, aktualizacji i cyfryzacji zasobów geodezyjno – kartograficznych.
 • Obszar społeczny i gospodarczy:
 1. Poprawa komunikacji z instytucjami administracji publicznej, poprzez zastosowanie TIK – udostępnienie nowych i poprawę jakości istniejących e-usług publicznych dla obywatelii przedsiębiorców.
 2. Zwiększenie dostępności do informacji publicznej z zakresu państwowych zasobów kartograficznychi geodezyjnych.
Zadania w ramach projektu:
 1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego.
 2. Skanowanie zasobów geodezyjnych.
 3. Dostawy baz GESUT.
 4. Konwersja bazy EGiB.
 5. Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług.
 6. Promocja projektu.
 7. Wsparcie projektu- nadzór techniczny.
 8. Szkolenia pracowników.
 
 
Zapisz się na newsletter