Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Przebudowa drogi Kruszki Kijaszkowo

RUSZYŁA BUDOWA DROGI KRUSZKI-KIJASZKOWO - 30.01.2017r.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową drogi Kruszki - Kijaszkowo. Inwestycja dotyczy odcinka o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi.

Wykonawcą inwestycji została firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana 19 grudnia 2016 roku. Tuż po parafowaniu dokumentu, ruszyły prace geodezyjno-pomiarowe.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% poniesionych kosztów. Zakończenie prac nastąpi do 31 lipca 2017 roku.

- Droga powiatowa nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo składa się obecnie z ponad trzech kilometrów nawierzchni gruntowej oraz pozostałego odcinka o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej. Cieszę się, że po wieloletnich staraniach będzie jej można wreszcie nadać nową jakość – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski, który wizytował budowę wraz z przewodniczącym rady powiatu Kazimierzem Wasiakiem i jego zastępcą, Romanem Sobieszczykiem.

Oprócz położenia asfaltu, do wykonania są także między innymi zjazdy do posesji i pól oraz chodnik wzdłuż części drogi. Można być pewnym, że finał prac uszczęśliwi wiele tysięcy mieszkańców powiatu pilskiego.

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ - 19.12.2016R.

19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z firmą „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., którą wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiat Pilski ze środków PROW przebudowywać będzie drogę Kruszki-Kijaszkowo o długości 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pól oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi. Za wykonanie przedmiotu umowy Powiat Pilski zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 2 802 106,31 złotych. Zakończenie prac nastąpi do 31 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Przebudowę drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo - 7.12.2016r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – 31.10.2016  r.

W związku z planowaną realizacją operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo”, współfinansowaną ze środków PROW na lata 2014-2020, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującym linkiem:

http://www.bip.powiat.pila.pl/zamowienia_publiczne/postepowania_zgodnie_z_pzp/art81.html

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ DROGI KRUSZKI-KIJASZKOWO - 17.08.2016 r.

17 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa na współfinansowanie inwestycji Kruszki-Kijaszkowo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Pilskim.

Powiat Pilski ze środków PROW przebudowywać będzie drogę Kruszki-Kijaszkowo o długoście 3,6 km i szerokości 5,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m, zjazdami do posesji i pół oraz kanałem technologicznym na całej długości drogi.

- Dziękuję panu marszałkowi za dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 2,5 miliona złotych, której łączna wartość wynosi ponad 4,2 miliona złotych – mówił starosta pilski Eligiusz Komarowski. - To bardzo istotne wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli wybudować drogę, która w przyszłości – mam taką nadzieję – będzie stanowić część tzw. obwodnicy północnej powiatu pilskiego.

- Budowa drogi Kruszki-Kijaszkowo to historyczne zadośćuczynienie tym wszystkim, którzy tworzyli powiat pilski bo już wtedy mówiono o tym,  że droga ta jest konieczna do zbliżenia gminy Łobżenica do Piły – mówił wicestarosta pilski Stefan Piechocki.My, jako Zarząd i Rada Powiatu, chcieliśmy ten pomysł w końcu zrealizować, dlatego od blisko dwóch lat uczestniczyłem w rozmowach na temat pozyskania środków z PROW i teraz się to udało. Program daje szansę na rozwój infrastruktury poza obszarami miejskimi. Dodatkowo nasza inwestycja połączona będzie z inwestycją gminy Łobżenica tj. budową drogi Łobżenica-Kruszki, więc jest to rozwiązanie kompleksowe i gdyby nie środki zewnętrzne nie bylibyśmy w stanie go zrealizować.

Samorządy z województwa wielkopolskiego złożyły 261 wniosków o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych i powiatowych ze środków PROW. Współfinansowane jednak będzie 150 inwestycji, które uzyskały podczas oceny formalnej i merytorycznej najwięcej punktów.

- Bardzo się cieszę się, że w ramach PROW 2014-2020 mogę w imieniu samorządu województwa wielkopolskiego podpisywać te umowy – mówił Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. - Po raz pierwszy ze środków PROW mogą korzystać samorządy powiatowe i tak się złożyło, że Powiat Pilski złożył wniosek i znalazł się on w gronie 150, które uzyskają dofinansowanie. Chciałem pogratulować władzom powiatu, panu staroście Komarowskiemu i w sposób szczególny panu wicestaroście Piechockiemu, który wielokrotnie dopytywał o kryteria, które powinny spełniać wnioski aby mogły być jak najwyżej ocenione. Dziś, ci którzy się na nich opierali są w gronie beneficjentów.

    

OPIS INWESTYCJI - 17.08.2016 R.

Operacja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo” ma na celu skrócenie dojazdu z m. Wysoka do m. Łobżenica z 20,2 km do 13,9 km, tj. o 6,3 km oraz poprawę jakości przebudowywanej drogi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakładane wyniki operacji:

przebudowa drogi powiatowej o długości 3,633 km.

Wartość projektu:

4.248.050,26 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Polnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

2.535.216,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Termin realizacji projektu:

31 października 2017 r.

Inwestor:

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile

Al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

tel. 67 2109301, fax 67 2109302

email: starostwo@powiat.pila.pl

strona internetowa: www.powiat.pila.pl

Koordynacja projektu z ramienia inwestora:

Wydział Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
tel./fax 67 2109315
e-mail: ue@powiat.pila.pl
Strona internetowa: www.powiat.pila.pl  

Zarządzający kontraktem:

Jan Tuszyński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

ul. Walki Młodych 78

64-920 Piła

tel. 67 3490881, fax 67 3490881

email: sekretariat@pzd.pila.pl

Harmonogram operacji do podpisania umowy:

13.04.2016 r. – złożenie wniosku o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

22.07.2016 r. – informacja o pozytywnej ocenie wniosku o przyznanie pomocy 

17.08.2016 r. – podpisanie umowy o przyznanie pomocy

Przedmiot projektu:

Opis stanu drogi:

Droga powiatowa nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo o dł. 3.632,90 mb, składa się
z nawierzchni gruntowej nieulepszonej o dł. 3.097,60 mb oraz pozostałego odcinka
o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej o dł. 535,30 mb.

Drogę zaprojektowano jako drogę klasy Z, dla kategorii KR2 o szerokości 5,50 m
z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m.

Zakres prac do wykonania:

 • wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm o dł. 3.097,60 mb;
 • wykonanie podbudowy o gr. 23 cm na dł. 3.097,60 mb;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm na dł. 3.632,90 mb;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm na dł. 3.632,90 mb;
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej do posesji o powierzchni 136,22 m2;
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego do pół o powierzchni
  1.115,86 m2;
 • budowa chodnika z kostki betonowej na powierzchni 467,14 m2;
 • wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami;
 • budowa kanału technologicznego o długości 3.660,00 mb.

Lokalizacja inwestycji - mapa