Roczny Program Współpracy na 2012 rok

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA LATA 2012 – 2014


Uchwała Nr XI.105.2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Marian Martenka

PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter