Roczny Program Współpracy na 2013 rok

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2013 ROK

Uchwała Nr XXII.211.2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia na rok 2013 rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się na rok 2013 Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      

        Przewodniczący Rady
        /-/ Marian Martenka

PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter