Roczny Program Współpracy na 2014 rok

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2014 ROK
Uchwała nr XXXIV.321.2014
Rady Powiatu w Pile 
z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia na rok 2014 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)  Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się na rok 2014 Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
       /-/ Marian Martenka
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter