Roczny Program Współpracy na 2016 rok

ROCZNY PROGRAM WESPÓŁPRACY
POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2016

Uchwała nr XIV.102.2015
Rady Powiatu z Piły
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2016 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na rok 2016 Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter