Roczny Program Współpracy na 2020 rok

Uchwała Nr  XV.118.2019
Rady Powiatu w Pile
z dnia  28 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                     
                                                         /-/ Kazimierz Wasiak
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter