Roczny Program Współpracy na 2019 rok

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2019 ROK
                                                         

Uchwała nr LIII.396.2018
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 października 2018 roku

 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
                                                                                                     
/-/ Kazimierz Wasiak
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter