Roczny Program Współpracy na 2018 rok

                                                                               
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 NA 2018 ROK
                                                         
                                                                                                    
Uchwała nr XL.308.2017

Rady Powiatu w Pile

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                              
Przewodniczący Rady
                                                                                                     
/-/ Kazimierz Wasiak
 


 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter