Roczny Program Współpracy na 2017 rok

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA 2017 ROK

                                                         

Uchwała nr XXVII.199.2016

Rady Powiatu w Pile

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                          /-/ Kazimierz Wasiak

PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter