OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Data: 05-11-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

OGŁOSZENIE  o naborze kandydatów do komisji konkursowej OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
            Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z ogłoszeniem  przez Zarząd Powiatu w Pile otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi (Uchwała Nr 397.2020 Zarządu Powiatu w Pile  z dnia 4 listopada 2020r.) 

Starosta Pilski

zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu pilskiego, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalności w zakresie pomocy społecznej do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski zgłoszone w konkursie o zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pile w dniu 5 listopada 2020 r.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

Przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową lub podmiotem biorącym udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać oferty dotyczące Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
  1. uzyskać rekomendację organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie –  do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie pomocy społecznej  oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  3. posiadać minimum dwuletni staż w działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. posiadać obywatelstwa polskie i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. przyjąć warunki udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
„Formularz” [TU POBIERZ FORMULARZ] należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, 64-920 Piła, al. Niepodległości 37, pokój 505  lub przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
aleja Niepodległości 37
64- 920 Piła

w terminie do dnia 13 listopada 2020r.
z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy”

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę sekretariat@pcpr.pila.pl najpóźniej w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.  Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.  

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 13 listopada 2020r.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@pro.onet.pl
Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w Pile. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2da  ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, wówczas  komisja konkursowa  może działać bez ich udziału.
Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego w zakładce Komunikaty/Decyzje/Sprawozdania/Analizy.
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter