OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert

Data: 04-11-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

OGŁOSZENIE  o otwartym konkursie ofert OGŁOSZENIE
 
o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi”
 
Zarządu Powiatu w Pile
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert  z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.  środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu powiatu pilskiego.
 
I.  Postanowienia ogólne.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalności w zakresie pomocy społecznej.
 
II. Rodzaj zadania.
 
 
1. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu powiatu pilskiego.
 
2. Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r.  poz. 249)
 
 
III.  Wysokość środków publicznych na realizację tego zadania.
 
1.  Na realizację zadania Powiat Pilski przeznaczy środki finansowe w wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na 2021 rok w kwocie 1.152.444,- zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100)
 
2.  Kwota powyższa może ulec zmianie w przypadku zmiany przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji na realizację zadania.
 
3.   W latach następnych dotacja zostanie corocznie określona w wysokości przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 
4.   Podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługuje roszczenie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków własnych powiatu.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji.
 
1.   Powierzenie realizacji zadania i udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po zawarciu umowy z wyłonionym oferentem.
 
2.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji, nie gwarantuje również  przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 
3.   Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną  lub finansową oferenta.
 
4.   Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
      1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,
      2) racjonalne i efektywne,
      3) faktycznie poniesione w okresie trwania umowy,
      4) udokumentowane dowodami księgowymi.
 
5.   Dotacja nie może być wykorzystana na cele inne, niż przewidziane we wniosku i uwzględnione w umowie, pod rygorem zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.
 
6.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowanie w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Pilskim.
 
V. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1. Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Piły w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2025r.
 
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 
3. Przy planowaniu zadania  w punkcie III oferty „Opis zadania” należy uwzględnić m.in.:
1)  odpowiednie przygotowanie zawodowe realizującego zadanie,
2) prowadzenie dokumentacji zbiorczej z realizacji zadania oraz indywidualnej każdego uczestnika,
3) dostępność usług co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć i uzupełnienie prowadzonej dokumentacji;
4)  prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej, treningów umiejętności interpersonalnych, funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwa psychologicznego, rehabilitacji ruchowej, przygotowania do aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, itp,
5) opracowanie szczegółowo programu uwzględniającego założenia, cel, metody pracy, harmonogram zajęć, listy obecności.
 
4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze; osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, potwierdzone stosownymi dokumentami.
 
5. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
 
VI. Termin składania ofert.
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., korespondencyjnie  na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
aleja  Niepodległości 37
64-920 Piła
 
z dopiskiem na kopercie - „Konkurs na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy” lub osobiście do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile al. Niepodległości 37, pokój 507 znajdujący się na V piętrze do godz. 1500 .
O zachowaniu terminu decyduje złożenie oferty (korespondencyjnie lub osobiście) do godz. 1500  w dniu 30 listopada 2020 r .
 
2. Formularz oferty można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37  pok. 505 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530  lub ze strony internetowej:  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057
 
3. Ofertę należy sporządzić czytelnie tj. ręcznie lub komputerowo/maszynowo. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 
4.  Oferta musi być podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu, są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
 
5.  Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny statut lub inny dokument zawierający informacje o zakresie działalności podmiotu oraz wskazujące organ właściwy do reprezentacji podmiotu.
  2. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
  3. pełnomocnictwa i upoważnienia osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dana osoba nie jest wskazania w załączonym dokumencie. 
 
6.  Do oferty można dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie pracowników zatrudnionych do realizacji zadania,
  2. rekomendacje, recenzje i foldery potwierdzające wcześniejszą realizację zadania objętego treścią niniejszego ogłoszenia.
 
7. Do oferty można dołączyć inne załączniki mogące mieć znaczenie przy jej ocenie.
 
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 
1. Oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Pile.
 
2. Wybór oferty nastąpi najpóźniej do dnia 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
3. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 
4. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej i merytorycznej pn. „Karta oceny oferty”.
 
5.  Kryteria oceny merytorycznej:
 
1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta:
     a) jakość wykonania zadania oraz aktualnie posiadane zasoby lokalne, kadrowe i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadania publiczne;
     b) doświadczenie w realizacji zadań publicznych, o podobnym charakterze;
     c) posiadane zasoby rzeczowe, osobowe,  rekomendacje dla podmiotu, w tym z jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych;
     d) ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki rządowe w poprzednim okresie (rzetelność, terminowość i             sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);
 
2) opis planowanych działań i budżet zadania:
     a) rzetelny, realny opis planowanych działań,
     b) rzetelność i realność kalkulacji kosztów.
 
6.  Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu  w formie uchwały.
 
7.  Do uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
8.  Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy, szczegółowo określającej  warunki i termin realizacji zadania.
 
9. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pile oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, w terminie do 3 dni od daty podjęcia decyzji o wyborze.
 
VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacją pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Zarząd Powiatu podaje do wiadomości, że suma dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego i przekazana na realizację zadania, o którym mowa w pkt. III. 1. niniejszego ogłoszenia w latach 2019-2020  wyniosła 1.841.562,25 zł.
 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 
1.  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku nie otrzymania dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.
 
2.  Informacji na temat konkursu udziela p. Tomasz Olszewski – Starszy Administrator  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pod numerem telefonu 67 349-12-08 w. 29, pokój 502, p. V  (poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30).
 
 
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter