Ważne informacje dla organizacji pozarządowych w związku z pandemią koronawirusa

Data: 22-04-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ważne informacje dla organizacji pozarządowych w związku z pandemią koronawirusa
Informacja Starosty Pilskiego w sprawie odbywania się zebrań władz w organizacjach pozarządowych oraz przesunięcia terminów składania sprawozdań do właściwego rejestru, jednostki lub organu


W związku z prawnym dopuszczeniem przez ustawodawcę możliwości głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz udziału w posiedzeniach władz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 16 oraz art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), Starosta Pilski jako organ sprawujący nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Powiatu Pilskiego informuje, że z dniem 18 kwietnia 2020 r.:
 
- w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodano ust. 1a-1e w brzmieniu:
"1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.
1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a-1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).

 
 - w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w art. 5 po ust. 1 dodano ust. 1a i 1b w brzmieniu:
"1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
1b. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).".
 
Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostepnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) wprowadzone zostały następujące terminy składania sprawozdań:

1) złożenie sprawozdania sporządzonego i podpisanego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 r.;
2) złożenie sprawozdania zatwierdzonego przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.
 
Zapisz się na newsletter