Wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Data: 01-07-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego   

Numer konkursu: 2/2020
Zadania mogą być realizowane od 2020-09-03 do 2020-11-30
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2020-07-22 15:30:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
Kwota przeznaczona na dotacje:
  • Pula środków ogółem: 3 450 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie: od 50 000,00 zł do 150 000,00 zł
Typ zlecenia realizacji zadania publicznego: Wsparcie

Limity
Wkład osobowy:
- możliwe jest wykazanie wkładu osobowego
Świadczenia pieniężne:
- możliwe jest wykazanie świadczeń pieniężnych
Wkład własny finansowy:
- nie mniejszy niż: 0,01% całkowitej wartości zadania
Koszty administracyjne ogółem:
- nie większy niż: 20% całkowitej wartości dotacji


Opis konkursu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie fundacjom i organizacjom pozarządowym do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 426, z późn. zm.), ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.
Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_76---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-104180530Kontakt:
Magdalena Wieczorek

magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
pracownik
Marzena Urbańczyk

marzena.urbanczyk@rops.poznan.pl
61/85 67 306
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Starszy specjalista

 
Zapisz się na newsletter