Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Powiat Pilski wraz z wybranymi samorządami powiatu pilskiego i złotowskiego przystąpili do projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.
 
Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju.
 
W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii rozwoju społecznego- inwestycyjnego, które pozwolą przyspieszyć rozwój naszego regionu.
 
Partnerami w tym przedsięwzięciu są:
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
- Związek Miast Polskich,
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- oraz samorządy: Powiat Pilski, Gmina Białośliwie, Gmina Lipka, Gmina Łobżenica, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Zakrzewo, Gmina Wyrzysk, Gmina Wysoka.
 
Na potrzeby pilotażu zawiązane zostało partnerstwo z gminami powiatu pilskiego pn. „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” jako jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia, w którym nasze samorządy biorą udział.

                                                                               


Pilotaż zakłada zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy wszystkich miast i gmin z obszaru partnerstwa, tych słabszych gospodarczo (zagrożonych trwałą marginalizacją) z samorządami silniejszymi gospodarczo, tak by wykorzystać ich synergię i odkryć inne korzyści, które mogą być czerpane ze wspólnie realizowanych zadań.

W projekcie uczestniczy 38 partnerstw z całego kraju (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę. Do każdego z wybranych partnerstw JST skierowani zostali doradcy w celu przeprowadzenia procesu planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach samorządowych; te działania zakończą się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów
kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. 

                                                                               

Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.
 
Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy.
 
Jednym z zadań w ramach projektu będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród różnych środowisk i grup społecznych naszego powiatu. Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu inicjatyw przez zawiązane „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” dotyczących kierunków rozwoju, ponadto pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

W okresie 14 - 31 stycznia 2021 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w wypełnianiu ankiet dotyczących potrzeb i opinii na temat miejsca, w którym żyją i pracują. Wasze głosy będą brane pod uwagę przy opracowywaniu strategii terytorialnej regionu Krajna oraz wykazu projektów o charakterze turystycznym, gospodarczym, społecznym, zdrowotnym i  infrastrukturalnym planowanych do realizacji w najbliższych latach.


„Partnerstwo dla rozwoju Krajny” – warsztaty dla mieszkańców

W Białośliwiu i Łobżenicy 3 marca 2021r. odbyły się  pierwsze warsztaty dla mieszkańców, w ramach opracowywania strategii terytorialnej dla „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.
 

W skład Partnerstwa wchodzi dzisiaj już 8 samorządów: Powiat Pilski i 5 gmin z powiatu pilskiego:   Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (gmina dołączyła w lutym) oraz  gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. „Partnerstwo dla rozwoju Krajna” bierze udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Krajna.  

- Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całym kraju, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców Związku Miast Polskich. Nasza siła polega na tym, że możemy wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne, brać także udział w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   
________________________

Warsztaty z mieszkańcami są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie, potrzeby, słabe jak i mocne strony gmin, w których żyją i pracują oraz zgłosić swoje pomysły.  

 
- Takie spotkania są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych dla poszczególnych gmin, jak i ponadregionalnych – dodaje starosta pilski.  
W warsztatach uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich: Justyna Pietrzykowska i Mirosław Mękarski.  
- Dokonaliśmy już analizy ankiet, które wcześniej wypełniali mieszkańcy. Pokazują one popyt i podaż usług rynkowych i publicznych na tym terenie. Obecne warsztaty z mieszkańcami dotyczyły analizy deficytów i problemów. Takie spotkania są potrzebne do opracowania projektów inwestycyjnych – mówi Justyna Pietrzykowska.    

W warsztatach wzięła udział także radna Rady Powiatu w Pile Ewa Ramusiewicz.
- Gmina Wysoka, której jestem mieszkanką również przystąpiła do Partnerstwa. Korzyści dla mieszkańców będą w aspekcie finansowym, społecznym i wizerunkowym – twierdzi.  
Pozytywnie o projekcie mówi także Iwona Schulz, również radna Rady Powiatu w Pile, mieszkanka Osieka nad Notecią w gminie Wyrzysk. - To cenny projekt z wielu powodów. Po raz pierwszy uczestniczę w przedsięwzięciu,  w którym to mieszkańcy są pytani o swoje potrzeby i mogą zgłaszać swoje pomysły, dotyczące tego jak żyć lepiej. Mam nadzieję, że to pomoże zatrzymać wielu młodych ludzi w naszych gminach, aby z nimi związali swoje życie zawodowe i osobiste.
W warsztatach brała udział także radna Rady Powiatu w Pile Zdzisława Bosak-Kawa.

 
***

Z inicjatywy Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego 9 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie on-line samorządowców tworzących Partnerstwa z terenu Wielkopolski, powstałe w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Rozmawiano o projektach strategicznych wypracowanych przez poszczególne Partnerstwa w ramach strategii terytorialnych i potencjalnych źródłach ich finansowania. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się stacjonarnie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 29.11.21 r.
 
                                                                                         


W spotkaniu udział wzięli: 

Partnerstwo dla Rozwoju Krajny:
Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Przewodniczący Rady Partnerstwa,
Józef Lewandowski – Zastępca Burmistrza Łobżenicy, Zastępca Przewodniczącego Rady Partnerstwa,
Przemysław Kurdzieko – Wójt Lipki, Zastępca Przewodniczącego Rady Partnerstwa,
Karolina Szambelańczyk – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Partnerstwo Razem dla Rozwoju:
Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący Rady Partnerstwa,
Beata Jessa – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Partnerstwo „Południe Wielkopolski działa wspólnie”:
Anna Mądra – Wiceburmistrz Grabów nad Prosną, Przewodnicząca Rady Partnerstwa,
Dariusz Kwiatek – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Partnerstwo na 307:
Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu Kępińskiego,
Katarzyna Kucharska – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Doradcy Partnerstw ZMP:
Justyna Pietrzykowska, Mirosław Mękrski, Anna Żabińska – Pioterek,  Wojciech Zarzycki, Rafał Kaftan, Grzegorz Kamiński, Robert Rogulski.

 
***
 
Na zaproszenie Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, 10 czerwca br. odbył się Konwent samorządowców o charakterze regionalnym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych: Wysoka, Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Lipka i Zakrzewo i samorządów powiatowych: pilskiego i złotowskiego.  W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz Fundacji Fundusz Współpracy.

                                                                                               
 
Przedmiotem spotkania był plan pracy „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” na najbliższy rok.
 
Pan Piotr Przybysz z Fundacji Fundusz Współpracy przedstawił zebranym zakres wsparcia oferowanego w ramach kontynuacji inicjatywy CWD PLUS, obejmujący między innymi przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla strategicznych projektów partnerstwa.
 
Spotkanie odbyło się w formule on-line.
 
Kolejny konwent odbędzie się już w lipcu br.

 
***
 

O korzyściach dla mieszkańców płynących z dynamicznej współpracy samorządowców z terenu powiatów pilskiego i złotowskiego rozmawiano 7 i 8 lipca 2022r. podczas Konwentu regionalnego "Partnerstwa dla Rozwoju Krajny" w Henrykowie.

- W  budowaniu mocnego partnerstwa dużą rolę odgrywa zaangażowanie wójtów, burmistrzów, starostów - podkreślała w swoim wystąpieniu Justyna Pietrzykowska, doradca ze Związku Miast Polskich. 
- Instrumenty terytorialne koncentrują się na rozwiązywaniu problemów, jak i wzmacnianiu potencjałów obszaru partnerstwa - tu istotna jest WSPÓŁPRACA. Zaangażowanie w cały proces powinno być tak samo mocne na początku realizacji działań oraz na ich ukończeniu - akcentowała, prezentując rosnące wskaźniki rozwoju "Partnerstwa".Podczas spotkania Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski i Przewodniczący Rady Partnerstwa, kładł nacisk na konieczność przygotowania z wyprzedzeniem kompletnych dokumentów aplikacyjnych obejmujących strategiczne projekty rozwojowe "Partnerstwa".

- Dzięki temu będziemy przygotowani na nabory wniosków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i zwiększymy szanse na sukces inwestycji  ważnych dla mieszkańców regionu - tłumaczył.W projekcie CWD, dla samorządów skupionych w partnerstwach, oferowane jest wsparcie w postaci: świadczenia usług doradczych na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, wyboru najbardziej optymalnych projektów do przygotowania w odpowiedzi na konkursy regionalne i krajowe, organizacji spotkań sieciujących i wizyt studyjnych pomiędzy partnerstwami w regionie i w Polsce, a także organizacja spotkań sieciujących z urzędami marszałkowskimi (fora wymiany doświadczeń, kanały komunikacji), włączanie w prace ekspertów z innych partnerstw oraz podnoszenie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie zarządzania projektami i współpracy samorządowej.
Dobre praktyki przy realizacji partnerskich projektów w Wielkopolsce oraz w kraju przedstawił Piotr Przybysz z Fundacji Fundusz Współpracy.

Korzystając z wsparcia Fundacji, postanowiono że Partnerstwo wystosuje prośbę do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącą objęcia wsparciem w ramach CWD PLUS przygotowania dokumentu Ocena Oddziaływania na Środowisko dla strategii terytorialnej i/lub projektów strategicznych zawartych w przyjętej strategii.

Drugi dzień szkolenia wypełniła tematyka medialna - w tym szkolenie z wystąpień telewizyjnych prowadzone przez Michała Kępińskiego ze Starostwa Powiatowego w Pile.
 

W konwencie udział wzięli przedstawiciele Powiatu Pilskiego i Powiatu Złotowskiego oraz gmin:   Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (z powiatu pilskiego) oraz gminy Lipka (z powiatu złotowskiego).


Kolejne spotkanie sieciujące dla pracowników urzędów gmin/starostw objętych partnerstwem poświęcone będzie m.in. opracowanemu przez Związek Miast Polskich narzędziu statystycznemu „Monitor Rozwoju Lokalnego”.
 
***

AGENDA
KONWENT MIĘDZYREGIONALNY
PIŁA, 24-25 LISTOPADA 2022 R.
 
 
24.11.2022 r.
Panel III. Dobre praktyki w rozwoju lokalnym. Panel realizowany w ramach Forum Wymiany Doświadczeń projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus
 
13.00 – 13.15

Możliwości wsparcia finansowego promocji gospodarczej w programach UE w nowym rozdaniu na lata 2021-2027 – Piotr Przybysz, Fundacja Fundusz Współpracy
13.15– 13.35

Monitor Rozwoju Lokalnego jako narzędzie wspomagające wytyczanie celów
i monitorowanie realizacji strategii rozwoju w JST
– Justyna Pietrzykowska, Związek Miast Polskich
13.35 – 13.55

BGK możliwości dla JST i przedsiębiorców
– Krzysztof Antczak, Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski
14.00 – 14.30 Poczęstunek
25.11.2022 r.
"Razem – łatwiej czy trudniej?”
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników – Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Przewodniczący Rady Partnerstwa dla Rozwoju Krajny
10.15 – 13.15   

Dyskusja moderowana z przedstawicielami Partnerstw nt. "Razem – łatwiej czy trudniej? Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli partnerstw”  – moderator Piotr Przybysz, Opiekun Partnerstw - Fundacja Fundusz Współpracy.
13.15 – 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Zamknięcie spotkania.

Miejsce:
24.11.2022 – Centrum Integracji Społeczno- Kulturalno-Naukowej "ISKRA” w Pile, ul. Kilińskiego 12, 64-920 Piła
25.11.2022 – Starostwo Powiatowe w Pile, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

Prowadzenie Forum: Justyna Pietrzykowska (Związek Miast Polskich), Piotr Przybysz (Fundacja Fundusz Współpracy).

 
***

W dniu 19 grudnia br. z inicjatywy Starosty Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego odbył się konwent samorządowy, w który udział wzięli przedstawiciele 5 gmin z powiatu pilskiego i 2 gmin z powiatu złotowskiego.Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy w związku z udziałem samorządów w inicjatywie CWD PLUS. Ustalono, że członkowie  poszukiwać będą będą zewnętrznych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia. Omówiono również warunki rozwoju Partnerstwa w nowej perspektywie finansowej. W dokumentach na nowy okres programowania są przewidziane preferencje dla projektów wypracowanych w ramach CWD. Omówiono również stan toczących się prac nad przygotowaniem koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Partnerstwa dla Rozwoju Krajny.

   
 

 
***

Możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków były tematem konwentu, który miał miejsce w Centrum Powiatowym „Iskra” w Pile. W jego trakcie samorządowcy z Powiatu Pilskiego i ościennych uzyskali kluczowe informacje od przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego.
 


To kolejne spotkanie, które z pewnością ułatwi sięganie po środki zewnętrzne przez jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Pilskiego.
- Tym razem rozmawialiśmy z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmianach w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć jak aplikować o pieniądze, czy jak składać dobre wnioski – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 
Powiat Pilski do tej pory pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych prawie 35 mln złotych. Pieniądze te w znacznej większości zostaną wykorzystane na poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki nim wybudowane zostaną kolejne ścieżki rowerowe oraz zmodernizowanych zostanie kilkanaście kilometrów dróg.
 
Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera natomiast samorządy w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu, a także ochrony przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być przeznaczone między innymi na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane i może wynieść aż 98% wartości inwestycji. To duża szansa dla samorządów na przywrócenie blasku zabytkom.
 
- Jako Powiat Pilski z szacunku dla tradycji, kultury i historii także zamierzamy aplikować o te pieniądze. Wierzymy, że nasze inwestycje mogą stać się dumą lokalnych społeczności i być magnesem przyciągającym turystów – wyjaśnia starosta Eligiusz Komarowski.


 
Warto wiedzieć, iż w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozdysponowano do tej pory ponad 63 miliardy złotych, a wsparcie uzyskało ponad 11 tysięcy wniosków. Z kolei Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program z budżetem 3 miliardów złotych. Samorządy wnioski mogą składać do 31 stycznia 2023 roku. Wkład własny do każdego projektu musi wynosić minimum 2%. Wnioski mogą składać gminy, powiaty i województwa.W Konwencie w dniu 12.01.2023 r. udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów pilskiego i złotowskiego:
- Powiatu Pilskiego
- Miasta i Gminy Wysoka
- Miasta i Gminy Ujście
- Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
- Miasta i Gminy Łobżenica
- Miasta i Gminy Wyrzysk
- Gminy Białośliwie
- Gminy Szydłowo


- Powiatu Złotowskiego
-  Gminy Lipka
- Gminy Zakrzewo
- Miasta i Gminy Okonek
- Miasta i Gminy Krajenka
- Gminy i Miasta Jastrowie
- Miasta Złotowa
- Gminy Złotów
- Gminy Tarnówka

***
 

Kolejny konwent w ramach Stowarzyszenia Partnerstwo dla rozwoju Krajny

To była bardzo rzeczowa dyskusja z wieloma ciekawymi pomysłami. W Starostwie Powiatowym w Pile odbył się kolejny konwent w ramach Stowarzyszenia „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.

- Wychodzę z założenia, że każde spotkanie, które służy rozwojowi naszych małych ojczyzn, jest niezwykle potrzebne i przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. To właśnie podczas dyskusji rodzą się kreatywne pomysły. Dlatego z wielką przyjemnością gościłem przedstawicieli lokalnych samorządów wchodzących w skład założonego w ubiegłym roku Stowarzyszenia Partnerstwo  dla rozwoju Krajny – powiedział gospodarz spotkania, starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Tym razem rozmawiano o możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z edukacją regionalną i upowszechnianiem wiedzy na temat tradycji. Pozwoli to chociażby na organizację wydarzeń z udziałem zespołów folklorystycznych, zakup strojów czy promowanie osób, które od wielu dziesiątek lat działają w obszarze kultury.

Cały czas trwają także prace nad wspólnymi przedsięwzięciami związanymi z turystyką, jak na przykład rewitalizacja Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, nowe ścieżki rowerowe czy szlaki kajakowe, jak również infrastrukturą drogową czy usługami społecznymi.


 
***
140 km tras rowerowych na Krajnie

Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu szczegóły naszej koncepcji budowy tras rowerowych na obszarze Partnerstwa dla rozwoju Krajny  - mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski i Przewodniczący Partnerstwa.

Nowe trasy będą służyć nie tylko mieszkańcom. Ich budowa ma się przyczynić do rozwoju turystyki na tym pięknym obszarze.

Przypominamy, że do Partnerstwa dla Rozwoju Krajny należy 5 gmin powiatu pilskiego i 3 gminy powiatu złotowskiego oraz samorządy Powiatu Pilskiego i Złotowskiego. Są to następujące gminy: Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka, Lipka, Zakrzewo i Gmina Złotów.

Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” w ramach projektu „CWD Plus” wraz z załącznikami jest dostępna poniżej (w plikach do pobrania) - 2_maj 2023_Dokument główny_Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa_Partnerstwo dla rozwoju Krajny.pdf (powiat.pila.pl)

Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD) to trwający już blisko 3 lata nowatorski projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Poltyki Regionalnej o ogromnej skali. Głównym celem CWD Plus jest wsparcie partnerstw gmin i powiatów w skutecznym kreowaniu zrównoważonej polityki rozwoju odpowiadającej na lokalne potrzeby mieszkańców. Cel ten jest realizowany przez partnerstwa samorządowe przy udziale ekspertów, których doradztwo służy wzmacnianiu kompetencji liderów i pracowników JST w opracowaniu strategii partnerstwa, identyfikacji kluczowych projektów rozwojowych oraz przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o źródła finansowania.
PLIKI DO POBRANIA
14_maj 2023_Mapa interaktywna - dane wektorowe_Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa_Partnerstwo dla ro~1 14_maj 2023_Mapa interaktywna - dane wektorowe_Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa_Partnerstwo dla ro~1 (Pobierz) ( 5.4Kb,  14_maj 2023_Mapa interaktywna - dane wektorowe_Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa_Partnerstwo dla ro~1)
Zapisz się na newsletter