Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Powiat Pilski wraz z wybranymi samorządami powiatu pilskiego i złotowskiego przystąpili do projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.
 
Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju.
 
W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii rozwoju społecznego- inwestycyjnego, które pozwolą przyspieszyć rozwój naszego regionu.
 
Partnerami w tym przedsięwzięciu są:
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
- Związek Miast Polskich,
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- oraz samorządy: Powiat Pilski, Gmina Białośliwie, Gmina Lipka, Gmina Łobżenica, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Zakrzewo, Gmina Wyrzysk, Gmina Wysoka.
 
Na potrzeby pilotażu zawiązane zostało partnerstwo z gminami powiatu pilskiego pn. „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” jako jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia, w którym nasze samorządy biorą udział.

                                                                               


Pilotaż zakłada zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy wszystkich miast i gmin z obszaru partnerstwa, tych słabszych gospodarczo (zagrożonych trwałą marginalizacją) z samorządami silniejszymi gospodarczo, tak by wykorzystać ich synergię i odkryć inne korzyści, które mogą być czerpane ze wspólnie realizowanych zadań.

W projekcie uczestniczy 38 partnerstw z całego kraju (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę. Do każdego z wybranych partnerstw JST skierowani zostali doradcy w celu przeprowadzenia procesu planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach samorządowych; te działania zakończą się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów
kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. 

                                                                               

Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.
 
Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy.
 
Jednym z zadań w ramach projektu będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród różnych środowisk i grup społecznych naszego powiatu. Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu inicjatyw przez zawiązane „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” dotyczących kierunków rozwoju, ponadto pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

W okresie 14 - 31 stycznia 2021 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w wypełnianiu ankiet dotyczących potrzeb i opinii na temat miejsca, w którym żyją i pracują. Wasze głosy będą brane pod uwagę przy opracowywaniu strategii terytorialnej regionu Krajna oraz wykazu projektów o charakterze turystycznym, gospodarczym, społecznym, zdrowotnym i  infrastrukturalnym planowanych do realizacji w najbliższych latach.


„Partnerstwo dla rozwoju Krajny” – warsztaty dla mieszkańców

W Białośliwiu i Łobżenicy 3 marca 2021r. odbyły się  pierwsze warsztaty dla mieszkańców, w ramach opracowywania strategii terytorialnej dla „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.
 

W skład Partnerstwa wchodzi dzisiaj już 8 samorządów: Powiat Pilski i 5 gmin z powiatu pilskiego:   Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (gmina dołączyła w lutym) oraz  gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. „Partnerstwo dla rozwoju Krajna” bierze udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Krajna.  

- Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całym kraju, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców Związku Miast Polskich. Nasza siła polega na tym, że możemy wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne, brać także udział w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   
________________________

Warsztaty z mieszkańcami są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie, potrzeby, słabe jak i mocne strony gmin, w których żyją i pracują oraz zgłosić swoje pomysły.  

 
- Takie spotkania są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych dla poszczególnych gmin, jak i ponadregionalnych – dodaje starosta pilski.  
W warsztatach uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich: Justyna Pietrzykowska i Mirosław Mękarski.  
- Dokonaliśmy już analizy ankiet, które wcześniej wypełniali mieszkańcy. Pokazują one popyt i podaż usług rynkowych i publicznych na tym terenie. Obecne warsztaty z mieszkańcami dotyczyły analizy deficytów i problemów. Takie spotkania są potrzebne do opracowania projektów inwestycyjnych – mówi Justyna Pietrzykowska.    

W warsztatach wzięła udział także radna Rady Powiatu w Pile Ewa Ramusiewicz.
- Gmina Wysoka, której jestem mieszkanką również przystąpiła do Partnerstwa. Korzyści dla mieszkańców będą w aspekcie finansowym, społecznym i wizerunkowym – twierdzi.  
Pozytywnie o projekcie mówi także Iwona Schulz, również radna Rady Powiatu w Pile, mieszkanka Osieka nad Notecią w gminie Wyrzysk. - To cenny projekt z wielu powodów. Po raz pierwszy uczestniczę w przedsięwzięciu,  w którym to mieszkańcy są pytani o swoje potrzeby i mogą zgłaszać swoje pomysły, dotyczące tego jak żyć lepiej. Mam nadzieję, że to pomoże zatrzymać wielu młodych ludzi w naszych gminach, aby z nimi związali swoje życie zawodowe i osobiste.
W warsztatach brała udział także radna Rady Powiatu w Pile Zdzisława Bosak-Kawa.

 
***

Z inicjatywy Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego 9 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie on-line samorządowców tworzących Partnerstwa z terenu Wielkopolski, powstałe w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Rozmawiano o projektach strategicznych wypracowanych przez poszczególne Partnerstwa w ramach strategii terytorialnych i potencjalnych źródłach ich finansowania. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się stacjonarnie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 29.11.21 r.
 
                                                                                         


W spotkaniu udział wzięli: 

Partnerstwo dla Rozwoju Krajny:
Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Przewodniczący Rady Partnerstwa,
Józef Lewandowski – Zastępca Burmistrza Łobżenicy, Zastępca Przewodniczącego Rady Partnerstwa,
Przemysław Kurdzieko – Wójt Lipki, Zastępca Przewodniczącego Rady Partnerstwa,
Karolina Szambelańczyk – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Partnerstwo Razem dla Rozwoju:
Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący Rady Partnerstwa,
Beata Jessa – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Partnerstwo „Południe Wielkopolski działa wspólnie”:
Anna Mądra – Wiceburmistrz Grabów nad Prosną, Przewodnicząca Rady Partnerstwa,
Dariusz Kwiatek – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Partnerstwo na 307:
Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu Kępińskiego,
Katarzyna Kucharska – Koordynator Grupy Roboczej,
 
Doradcy Partnerstw ZMP:
Justyna Pietrzykowska, Mirosław Mękrski, Anna Żabińska – Pioterek,  Wojciech Zarzycki, Rafał Kaftan, Grzegorz Kamiński, Robert Rogulski.
 
 
  

 
 
PLIKI DO POBRANIA