Regulamin

REGULAMIN konkursu filmowego „Powiat Pilski i jego atrakcje”

1. Organizatorem konkursu jest Starosta Pilski.

2. Celem konkursu jest promocja interesujących miejsc związanych z turystyką, historią, kulturą i gospodarką znajdujących się na terenie powiatu pilskiego oraz edukacja turystyczna, kulturowa i historyczna.

3. Filmy zakwalifikowane do konkursu głównego oceniane będą w następujących kategoriach:


a) Poznaj Powiat Pilski
Film ma promować walory Powiatu Pilskiego, miejscowości położone na jego terenie, interesujące historie (legendy), ciekawych ludzi itp.
• Długość filmu 180 – 300 sekund
• Technika – dowolna
• Jakość: minimum 720p, preferowana rozdzielczość HD.

b) Powiat Pilski najlepsze miejsce na Ziemi
Film ma promować walory Powiatu Pilskiego wyjaśniające dlaczego warto mieszkać w Powiecie Pilskim lub w nim inwestować itp.
• Długość filmu 60 – 180 sekund
• Technika – dowolna 
• Jakość: minimum 720p, preferowana rozdzielczość HD

c) Powiat Pilski najpiękniejszy
Film ma promować walory turystyczne: miejsca, obiekty, szlaki, produkty itp.
• Długość filmu do 300 sekund
• Technika – dowolna
• Jakość: minimum 720p, preferowana rozdzielczość HD

4. Zakwalifikowane do konkursu filmy będą oceniane przez Jury. Jury przedstawia propozycje Staroście Pilskiemu, który decyduje o ostatecznym podziale nagród.

5. Przy ocenie filmu będą brane następujące kryteria:
a) spełnienie warunków formalnych,
b) zgodność pracy z tematem,
c) oryginalność,
d) wartość merytoryczna,
e) wartość artystyczna.

6. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody w każdej z kategorii: 
I miejsce – 1 200 zł,
II miejsce – 900 zł,
III miejsce – 700 zł,
dwa wyróżnienia – po 300 zł.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z kwoty nagrody zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 10%. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród.

7. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę filmów.

8. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, organizacje, urzędy, samorządy, kluby, stowarzyszenia itp. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia.

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jury konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

10. Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920px x 1080px. Film należy dostarczyć poprzez podanie w zgłoszeniu adresu internetowego strony, na której bezpłatnie został udostępniony plik do pobrania (np. korzystając z serwisów Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, Vimeo itp.).
 
11. Filmy należy zgłaszać do 21 września 2020 r.

12. Regulamin konkursu filmowego „Powiat Pilski i jego atrakcje” wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do konkursu oraz metryką filmu jest dostępny na stronie internetowej www.konkursfilmowy.powiat.pila.pl. 

13. Film konkursowy lub informację skąd należy pobrać film, wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz metryką filmu, należy przesłać na adres:  multimedia@powiat.pila.pl. Inne informacje dostępne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 609 060 758 w godzinach 8.00-15.00.

14. Uczestnik konkursu, z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia projektu filmu do konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie licencji na korzystanie z projektu filmu, bez prawa do jej wypowiedzenia, na następujących polach eksploatacji, a zwłaszcza:
a) rozpowszechniania w Internecie i innych środkach przekazu, w tym środkach przekazu masowego,
b) publicznego wykonywania, wyświetlania, odtwarzania, wydawania, nadawania lub reemitowania, udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również na eventach, spotkaniach pokazach itp. 
c) zapisywania na wszelkich znanych nośnikach w tym techniką cyfrową.

15. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

16. Zgłaszając film do udziału w konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na wydarzeniach partnerskich 
i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu, a także do umieszczenia filmu na stronie internetowej Powiatu Pilskiego oraz kanale Youtube.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie w Internecie, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.

19. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikające z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.

20. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za naruszenie tych praw.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich ze względu na naruszenie przez autora praw autorskich lub dóbr osobistych tych osób.

22. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

23. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 września 2020r. Sposób ogłoszenia wyników będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej.

25. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

1. Zgłoszenie
2. Metryka filmu
3. Klauzula informacyjna

 
Zapisz się na newsletter