Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową


Tytuł projektu: Praktyka  zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową
 
NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036795
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  02 listopada 2017r.  -  01 listopada 2019 r.
 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:    129 902,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:   129 902,00  PLN
PARTNERZY PROJEKTU: Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità,   Via Marsala 9,  40126 Bologna Włochy
NR I DATA PODPISANIA UMOWY  DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036795  data 24 lipca 2017r.
 
Projekt realizowany w ramach  Programu Erasmus+
Program:  Erasmus +
Akcja kluczowa:  Mobilność edukacyjna
Akcja:  Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Konkurs : 2017
Sektor kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus+

Cel projektu:
Celem głównym projektu "Praktyka zagraniczna  krokiem w przyszłość zawodową" jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie  umiejętności językowych.
 
Projekt polega na:
Wysłaniu na staż zagraniczny 50 uczniów w 2 grupach po 25 osób.

W  każdej z obu grup uczestniczyć  będą uczniowie z trzech kierunków kształcenia:
- technik hotelarstwa 
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- zasadnicza szkoła zawodowa: kucharz.

Staż będzie trwał  4 tygodnie.
 
Działania:
- przygotowanie językowe z języka angielskiego,
- przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobieganiu ryzyku,
- przygotowania językowo - kulturowego (język włoski),
- przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne,
- monitorowanie przez opiekunów przebiegu stażu,
- spotkania z uczniami w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń,
- przeszkolenie uczniów przez eksperta z zakresu bhp w krajach Unii Europejskiej,
- przygotowanie kulturowe,  które będzie miało na celu zapoznanie uczniów z historią, kulturą  
   i życiem współczesnych mieszkańców Włoch i regionu Bolonii.
 
Rezultaty projektu:
-  podniesienie jakości i atrakcyjności nauki zawodu,
-  podniesienie konkurencyjności szkoły na rynku lokalnym poprzez umiędzynarodowienie
   naszej placówki, 
- naukę języka obcego w praktyce, 
- wzbogacenie wiedzy na temat kultury Włoch,
- wzbudzenie poczucia  przynależności do wspólnoty europejskiej,
- rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów, 
- usamodzielnienie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
- nabycie przez uczniów umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- podniesienie kompetencji  nauczycieli, która przełoży się na wprowadzenie zmian w nauczanych treściach, w celu przystosowania ich do aktualnych wymogów rynku pracy oraz standardów europejskich.
 
 
Zapisz się na newsletter