Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile została powołana przez Starostę Pilskiego zarządzeniem Nr 67.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Obsługą Rady zajmuje się PCPR w Pile, al. Niepodległości 37, tel. 67 349 12 08 lub 67 349 12 09.
Podstawa prawna:

  • art. 34 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019r., poz. 511, z późn. zm.), art. 44b i art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019r., poz. 1172, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003r., Nr 62, poz. 560);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.).
Skład V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pile:
  • Maria Bratkowska
  • Jan Janczewski
  • Hanna Gapińska
  • Tomasz Łochowicz
  • Krystyna Tupalska

Rada składa się z przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapisz się na newsletter