Informator

Zasady dotyczące obsługi osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w Pile


(podstawa prawna - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243, z 2012r.poz.986, z 2016r. poz. 1336)

Osoba uprawniona - osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej) w kontaktach z Urzędem.

W Starostwie Powiatowym w Pile wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Pracownik Starostwa Powiatowego w Pile posługujący się SJM wykorzystując środki wspierające komunikowanie się  realizuje świadczenie usług tłumacza SJM.

W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Starostwa Powiatowego w Pile, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN (wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Starostwa Powiatowego w Pile, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać informacje zawarte w formularzu.

Zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie na adres: kancelaria@powiat.pila.pl . i Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
  • faksem na numer: 67 21-09-329,
  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Pile (pokój 15 – budynku głównego Starostwa Powiatowego w Pile).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Starosta Pilski zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Zapisz się na newsletter