Kto, gdzie i kiedy ma się stawić przed komisją lekarską

Data: 30-03-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Kto, gdzie i kiedy ma się stawić przed komisją lekarską 4 kwietnia 2022 r. w powiecie pilskim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 13 maja. Przed komisją lekarską stawić się muszą przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2003 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia  2021 r. ( Dz. U. z 2022r., poz. 17 ) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. oraz Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 121/2022 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie pilskim wyznacza się w okresie od 4 kwietnia do 13 maja.
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Pile będzie pracowała codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00, w Pile przy alei Niepodległości 33/35.
 
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 2003 r.
- mężczyzn  urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
       służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
       zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
        służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
        zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności
        do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ),

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej kolejność zgłaszania się osób do kwalifikacji przedstawia się następująco:
 1. od 04 kwietnia do 21  kwietnia br.  Miasto Piła;
 2. od 22 kwietnia do 26 kwietnia br.  Miasto i Gmina Łobżenica;
 3. od 26 kwietnia do 28 kwietnia br.  Miasto i Gmina  Wyrzysk;
 4. w dniu 29 kwietnia br.  Miasto i Gmina Wysoka;
 5. w dniu 02 maja br.  Gmina  Białośliwie;
 6. od 04  maja  do  05  maja  br.  Miasto i Gmina Kaczory;
 7. od 05  maja  do  09  maja  br.  Gmina  Szydłowo;
 8. od 10  maja  do  11  maja  br.  Gmina i Miasto Ujście;
 9. w dniu 11 maja  br.  Gmina  Miasteczko Krajeńskie;
 10. w dniu  12 maja  br. kobiety;
 11. w dniu  13 maja  br. ekspertyzy.
 
Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia oraz posiadane
  kwalifikacje zawodowe,
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań
  specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej.
 
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 372 i 1728 ).