Aktualne nieruchomości na sprzedaż

Data: 09-09-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Aktualne nieruchomości na sprzedaż Zarząd Powiatu w Pile ogłosił dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły poniżej:
 
ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ  
położonej w Falmierowie, gm. Wyrzysk, powiat pilski, oznaczonej nr. ewid. 117/9 o powierzchni 0,1234 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 226,2 m²,  dla której w Sądzie Rejonowym w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku prowadzona jest księga wieczysta nr PO2H/00018984/3.
Cena wywoławcza wynosi 149 000.00 zł.  

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr ZP.6730.63.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 lutego 2021 r. działka nr 117/9 może być zagospodarowana na cele usługowe – zabudowa usługowa.
Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy al. Niepodległości  33-35, sala nr 39, parter. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 14 900,00 zł na konto PKO BP S.A. nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242, najpóźniej do dnia 17 września 2021 roku.                

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.pila.pl – PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pile na okres 30 dni.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pile, pokój 217, lub pod nr. tel.  0672109498.
 
ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ położonej w miejscowości Dźwierszno Wlk., gm. Łobżenica, dz. nr 79/8 o pow. 7,2474 ha, Kw nr PO1Z/00047162/5
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 520 000 zł, wadium – 52 000 zł
W przetargu mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
Przetarg odbędzie się 21 września 2021 r. od godz. 900 w siedzibie STAROSTWA POWIATOWEGO W PILE w sali nr 39 , przy al. Niepodległości 33-35.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu (PLN) na konto nr 31 41020 384 0000 1702 0009 9242 oraz zgłoszenie uczestnictwa w  przetargu wraz z  niezbędnymi dokumentami (określone w pełnej treści ogłoszenia zamieszczonej na bip.powiat.pila.pl - przetargi na nieruchomości) które należy złożyć w zaklejonej kopercie z  dopiskiem „Przetarg na nieruchomość rolną – nie otwierać do 16.09.2021 do godz. 15” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile al. Niepodległości 33-35 pokój 15 (kancelaria) do dnia 16 września 2021 r. do godz. 1500. Wadium należy wpłacić do 16 września 2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w  Pile przy al. Niepodległości 33/35, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pokój 217), a także pod nr tel. 67 2109 414 lub 498.
Pełna treść ogłoszenia o przetargach znajduje się na stronie internetowej: www.bip.powiat.pila.pl – PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pile.
Zapisz się na newsletter