Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Radni apelują o pomoc dla rolników

Data: 02-07-2018    Drukuj     Udostępnij

Radni apelują o pomoc dla rolników  Radni Powiatu Pilskiego na sesji, która odbyła się 29 czerwca, przyjęli ważny apel skierowany do Wojewody Wielkopolskiego o uruchomienie pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku klęski suszy.
 
Treść apelu: „Rada Powiatu w Pile wyraża swoje zaniepokojenie wystąpieniem trudnej sytuacji w rolnictwie i sadownictwie jaka wytworzyła się w wyniku, długotrwałego braku opadów, dużego nasłonecznienia i wysokich temperatur w szczególności w okresie od maja do czerwca 2018 r., które spowodowały spadki plonów w zbożach ozimych do 40%, zbożach jarych 50%, rzepaku 50%, łąk 30%, kukurydzy 50%, roślin okopowych 70%, owoców w sadach do 40%.
W związku z powyższym Rada Powiatu w Pile zwraca się z apelem do Pana Wojewody Wielkopolskiego o uznanie obszaru Powiatu Pilskiego oraz Północnej Wielkopolski za region dotknięty klęską suszy i jak najszybsze powołanie Komisji celem oszacowania strat.
Widząc tak poważny problem i mając na uwadze troskę o poziom dochodów dla producentów rolnych, jak i rozwój gospodarczy Powiatu Pilskiego, Rada Powiatu w Pile apeluje o jak najszybsze podjęcie interwencji w zakresie udzielania skutecznej i wszechstronnej pomocy rolnictwu w zrekompensowaniu poniesionych strat.”

Radni zaapelowali również do Wojewody Wielkopolskiego o podjęciu skutecznych działań zmierzających do wzrostu uposażenia oraz uzupełnienia braków kadrowych doradców terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Pilskim.

„Rada Powiatu w Pile stwierdza bardzo szeroki zakres wykonywanych zadań doradczych realizowanych przez pracowników WODR. Osiągnięte przez nich wyniki na przestrzeni ostatnich lat, a w szczególności w roku 2017, realizowane z sukcesem przez Zespół Doradczy w powiecie pilskim - uwypukla zapotrzebowanie na wysoką jakość doradztwa rolniczego. Ten autorytet i prestiż jest podważany niskim uposażeniem, co czyni tę grupę zawodową jako upośledzoną i dyskryminowaną pod względem społecznym, i ekonomicznym”. (…) Nakładane na doradców terenowych nowe zadania wynikające z udziału w pracach Gminnych Komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych z powodu wystąpienia klęski suszy jak i w Komisjach szacujących szkody łowieckie wymaga podjęcia pilnych decyzji umożliwiających uzupełnienie wakatów w gminach: Łobżenica, Ujście, Piła i niebawem w gminie Szydłowo – napisali między innymi w uzasadnieniu.

Oba apele zostały wysłane również do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezydenta Piły, burmistrzów i wójtów w powiecie pilskim oraz do wojewódzkich i powiatowych instytucji i organizacji rolniczych.