Czas na złożenie wniosków do PUP upływa 8 maja

Data: 30-04-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Czas na złożenie wniosków do PUP upływa 8 maja Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)", realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski dotyczą organizacji staży:
 - 4-miesięcznych, z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 4 m-ce,
 - 5-miesięcznych, z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 5 m-cy.
 
Termin składania wniosków -  do 8 maja 2018 roku.
 
Na organizowane miejsca stażu kierowani będą bezrobotni od 30. roku życia, należący do jednej z kategorii:
- długotrwale bezrobotni,
 - w wieku 50 lat i więcej.
 
Ponadto: dla których wsparcie wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu Działania, którzy udostępnią dane teleadresowe oraz pozwalające na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego.
 
Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Na wniosku należy wpisać „WRPO". Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt informacyjny oraz pok. 2) i na stronie internetowej pila.praca.gov.pl.
 
                                                                                                            ***
 
Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi
20 000,00 zł na 1 stanowisko pracy.
Termin składania wniosków – do 8.05.2018 roku.                          
 
UWAGA!
Na utworzone w ramach refundacji stanowiska pracy kierowane będą osoby bezrobotne, spełniające łącznie poniższe kryteria:
- wiek poniżej 30 roku życia,
- pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy,
- przynależność do kategorii NEET[1],
- możliwość udzielenia wsparcia wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego  Planu  Działania,
- udostępnienie danych teleadresowych oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego.
 
Do udziału w projekcie preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków.                                      
Na wniosku należy wpisać ,,POWER".
Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (punkt informacyjny oraz pok. 18) i na stronie internetowej www.pila.praca.gov.pl.
 
                                                                                                            ***
 
Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Maksymalna kwota dofinansowania służącego podjęciu działalności gospodarczej wynosi 20 000,00 zł.
Termin składania wniosków - do 8.05.2018 roku.
 
UWAGA!
Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.
Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę łącznie poniższych kryteriów:
 
- wiek: poniżej 30. roku życia,
- pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy,
- przynależność do kategorii NEET[1],
- możliwość udzielenia wsparcia wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu  Działania,
- udostępnienie danych teleadresowych oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego.
 
Do udziału w projekcie preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne.
 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków.                                             
Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt informacyjny oraz pok. 18) i na stronie internetowej www.pila.praca.gov.pl.
 
 
[1] Osobą bezrobotną z kategorii NEET, jest osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Pile), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, przy czym weryfikacji podlega fakt: czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
 
Zapisz się na newsletter