Niezgodne z prawem praktyki – Energetyczne Centrum

Data: 01-02-2013    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Niezgodne z prawem praktyki – Energetyczne Centrum

W 2012 roku do biura rzecznika konsumentów w Pile wpływały liczne skargi na praktyki Energetycznego Centrum dotyczące zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej w czasie wizyt w domach konsumentów. Wątpliwości wzbudzały m.in. treść jak i sposób zawierania umów. 
 W kwietniu 2012 roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce, w wyniku którego ustalono, że spółka nie wywiązała się z obowiązku wręczenia swoim klientom wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsumenci którzy zawierają umowę poza lokalem przedsiębiorstwa mają prawo do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie o tym klienta i wręczenie wzoru ułatwiającego odstąpienie od umowy.

Zaniechanie przez spółkę obowiązku wręczenia wzoru oświadczenia mogło znacznie utrudniać konsumentom skorzystanie z przysługującego im prawa.
Kolejna zakwestionowana praktyka polegała na uzależnianiu wznowienia dostarczenia energii elektrycznej, po jej odcięciu z powodu zaległości w płatnościach, od wniesienia przez konsumenta dodatkowych opłat. Zgodnie z prawem przedsiębiorca ma obowiązek wznowić dostarczenie energii elektrycznej niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie świadczenia.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdziła, że spółka Energetyczne Centrum stosowała niezgodne z prawem praktyki, naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożyła  na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 92 761 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Fotografia: http://www.rynekinfrastruktury.pl