Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Data: 04-08-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiegoW związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Pile otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 294.2016 z dnia 3 sierpnia 2016r.) zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu pilskiego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia), ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pile dnia 3 sierpnia 2016r. 

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową lub podmiotem biorącym udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularz” należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście: w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory, w terminie do 12 sierpnia 2016r. z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej – prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej”. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu „Formularza”, a nie data jej nadania.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: centrumdps@wp.pl

Zapisz się na newsletter