Konkurs na realizację zadania publicznego

Data: 04-08-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Konkurs na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Pile ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadanie dotyczy prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 35 osób powyżej 16-go roku życia, niepełnosprawnych w stopniu co najmniej umiarkowanym, z terenu powiatu pilskiego, w miejscowości Rzadkowo lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd Powiatu w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2021 e.

Oferty należy składać w terminie do 25 sierpnia 2016 r. pocztą (kurierem) na adres: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” lub bezpośrednio w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, do godz. 14.00. Formularz oferty można pobrać w DPS w Rzadkowie, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Pile.

Szczegóły konkursu można znaleźć na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem: http://www.bip.powiat.pila.pl/gfx/pila/files/2016/uzp_2016/uzp_294_2016.pdf

Zapisz się na newsletter