Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim - zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu  Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim - zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu

 
O projekcie:
Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0003/20
Okres realizacji projektu:  od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu:  253 543,75 złotych
Wkład funduszy europejskich: 215 512,18 złotych
Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie możliwości prowadzenia kształcenia zawodowego w formie zdalnej 3 szkołom mającym siedzibę i prowadzącym kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Pilskiego (województwo wielkopolskie), poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt polega na:

zakupie sprzętu do prowadzenia nauki w formie zdalnej dla:

- Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, w skład której wchodzi Technikum numer 4 oraz Branżowa Szkoła I stopnia,

- Zespołu Szkół w Łobżenicy, w skład której wchodzi Branżowa Szkoła I stopnia.

Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 45 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 16 tabletów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej.

Planowane efekty projektu.

Efektem projektu będzie złagodzenie skutków epidemii COVID - 19 poprzez nieodpłatne udostępnienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, lub ich sprzęt nie spełnia minimalnych wymogów do uruchomienia wymaganych aplikacji, sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej.

Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół Budowlanych w Pile:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół Budowlanych w Pile
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 32 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej)
- 16 tabletów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej).
 
Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Budowlanych w Pile i przede wszystkim usprawni naukę zdalną. Zakupiony sprzęt pozostanie w szkole i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Zadanie 2.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół w Łobżenicy:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół w Łobżenicy

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 13 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej)

Laptopy wzbogacą bazę dydaktyczną Zespołu Szkół w Łobżenicy i przede wszystkim usprawnią naukę zdalną. Zakupiony sprzęt pozostanie w szkole i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter